Tehniskas kļūdas dēļ e-veidlapu paziņojumos URL netiek parādīti pareizi. Mēs cenšamies novērst šo problēmu. Kamēr tā vēl nav novērsta, aicinām izmantot apkārtceļu un svītrot komatu (vai jebkuru citu īpašo rakstzīmi), kas parādās URL beigās. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Pakalpojumi - 48111-2015

Rādīt kompakto skatījumu

11/02/2015    S29

Beļģija-Brisele: Analīze un salīdzinošs pārskats par līdztiesības datu vākšanas praksi ES

2015/S 029-048111

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāts, JUST/A4 daļa "Programmu pārvaldība"
Pasta adrese: Birojs MO59 04/21
Pilsēta: Brisele
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona(-as): Renatas Mazeika
Tālrunis: +32 22962152
Fakss: +32 22988812

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm

Elektroniska piekļuve informācijai: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=698

Papildu informāciju var saņemt:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumslēdzējas iestādes piešķirtais līguma nosaukums:
Analīze un salīdzinošs pārskats par līdztiesības datu vākšanas praksi ES.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorija Nr. 11: Vadības konsultāciju pakalpojumi [6] un saistītie pakalpojumi
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: darbuzņēmēja telpas.
NUTS kods
II.1.3)Informācija par publisko iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz publiskā iepirkuma līgumu
II.1.4)Informācija par vispārīgo vienošanos
II.1.5)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Pašreizējās situācijas apzināšana saistībā ar līdztiesības datu vākšanas esošo tiesisko regulējumu un praksi ES, izdevuma "Eiropas līdztiesības datu rokasgrāmata" aktualizēšana, ziņojuma "Salīdzinošs pārskats par līdztiesības datu vākšanu ES dalībvalstīs" sagatavošana.
II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

79315000 Sociālo pētījumu pakalpojumi, 98200000 Konsultāciju pakalpojumi par iespēju vienlīdzību, 79311000 Aptaujas pakalpojumi, 73210000 Pētniecības konsultāciju pakalpojumi

II.1.7)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): jā
II.1.8)Daļas
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.9)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2)Līguma daudzums vai apjoms
II.2.1)Kopējais daudzums vai apjoms:
II.2.2)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.3)Informācija par atjaunošanu
Līgumu var atjaunot: nē
II.3)Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš
Ilgums mēnešos: 12 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.1.1)Prasītās iemaksas un garantijas:
Skatīt konkursa specifikācijas.
III.1.2)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
Skatīt konkursa specifikācijas.
III.1.3)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
Skatīt konkursa specifikācijas.
III.1.4)Citi konkrēti nosacījumi
Uz līguma izpildi attiecas īpaši nosacījumi: nē
III.2)Dalības nosacījumi
III.2.1)Uzņēmēju personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesionālajos vai amatniecības reģistros
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: skatīt konkursa specifikācijas.
III.2.2)Saimnieciskās un finansiālās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: lai pierādītu saimnieciskās un finansiālās spējas (t. i., kopīga piedāvājuma gadījumā – visu konsorcija dalībnieku un norādīto apakšuzņēmēju apvienotās spējas), pretendentiem jāapliecina, ka to gada kopējais apgrozījums pārsniedz 350 000 EUR (vidēji pēdējos 3 gados).
Jāiesniedz šādi apliecinājumi:
— aizpildīta "Vienkāršotā bilance" un "Vienkāršotais peļņas un zaudējumu aprēķins" par pēdējiem 3 gadiem (jāaizpilda 2. pielikums),
— peļņas un zaudējumu aprēķina un bilances par pēdējiem 3 gadiem, par kuriem pārskati ir slēgti, kopija,
— ja tādas nav, attiecīgas izziņas no bankām,
— ja piemērojams, pierādījums par profesionālās darbības riska apdrošināšanu.
III.2.3)Tehniskās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
A. Kritēriji pretendentiem:
atlases kritēriji, kuriem jāatbilst visiem grupas dalībniekiem kopā:
— šā līguma ietvaros paredzēto uzdevumu veikšanai nepieciešamas teicamas akadēmiskās un praktiskās zināšanas par vienlīdzības datu vākšanu, statistiku, kā arī diskriminācijas novēršanas tiesību aktiem un politiku un datu aizsardzību Eiropas Savienībā. Darbuzņēmēja piedāvātājā grupā jābūt atzītiem šo jomu akadēmiskajiem ekspertiem, kuru specializācija kopumā aptver visas minētās jomas un garantē zināšanas un kompetenci šajās jomās,
— tā kā dažu uzdevumu veikšanai nepieciešama visu ES valstu pašreizējās prakses un situācijas analīze, darbuzņēmējam vai nu jāpiesaista tādu ekspertu grupa, kuru specializācija spēj aptvert visas valstis un visus piedāvājumā uzskaitītos diskriminācijas iemeslus un kuri spēj strādāt ar informāciju un datiem no visām ES valstīm, vai arī jāizmanto 1 vai vairākas organizācijas, kas spēj izpildīt šos uzdevumus,
— apliecināta spēja veikt koordinēšanas un administratīvos uzdevumus, kas saistīti ar līgumu un projektu organizēšanu un vadīšanu Eiropas līmenī,
— apliecināta spēja izveidot atbilstošu organizatorisko struktūru, lai izpildītu visus nepieciešamos uzdevumus,
— ļoti labas ES darba valodu, jo īpaši angļu valodas, zināšanas, lai atvieglotu saziņu ar Komisiju,
— teicamas plānošanas un organizēšanas prasmes.
Katram atsevišķam grupas dalībniekam, kas atbildīgs par darbu, kurš nav saistīts ar lietvedības vai vadības uzdevumiem, jābūt:
— augstākajai izglītībai, vēlams, ekonomikas, sociālo zinātņu, statistikas vai jurisprudences jomā,
— vismaz 5 gadu profesionālai pieredzei ar specializāciju līdztiesības datu vākšanā un/vai publikācijām par līdztiesības datu vākšanas jautājumiem un/vai labām zināšanām par ES diskriminācijas novēršanas tiesību aktiem un/vai datu aizsardzības tiesību aktiem,
— labām zināšanām par situāciju 1 vai vairākās valstīs līdztiesības datu vākšanas jomā,
— teicamām analītiskām prasmēm un spējai veikt izpēti sociālo zinātņu jomā, kā arī spējai sagatavot ziņojumus,
— labām plānošanas un organizēšanas prasmēm un spējai strādāt, ievērojot īsus termiņus,
— izcilām rakstiskās un mutiskās saziņas prasmēm,
— ļoti labām angļu valodas zināšanām (rakstiski un mutiski).
B. Pierādījumi:
lai izpildītu iepriekš minētos kritērijus, jāiesniedz šādi pierādījumi:
1. Pretendentiem kopā ar savu piedāvājumu jāiesniedz katra par darbu izpildi atbildīgā darbinieka detalizēts CV, kurā sniegta informācija par viņa(-as) izglītību, zinātniskajiem grādiem un diplomiem, profesionālo pieredzi, pētniecisko darbu, publikācijām un valodu zināšanām. CV vēlams sagatavot saskaņā ar Komisijas Ieteikumu par kopēju Eiropas formātu dzīves aprakstam (CV), kas publicēts OV L 79, 22.3.2002, 66. lpp.;
2. Saistību vēstules, kuras parakstījuši un datējuši visi grupas dalībnieki vai kuras pretendenta organizācijai iesniegušas jebkuras citas ārējas personas un kurās apliecināta to apņemšanās iesaistīties līguma īstenošanā, ja piedāvājums būs veiksmīgs.
3. Pēdējos 5 gados sniegto nozīmīgāko tāda paša veida pakalpojumu saraksts, kurā norādītas sniegto pakalpojumu summas, datumi un publiskie vai privātie saņēmēji, kopā ar publisko iestāžu vai privāto klientu izsniegtiem vai ar parakstu apliecinātiem sertifikātiem vai, ja tādu nav, pakalpojumu sniedzēja vienkāršu apliecinājumu, ka pakalpojumi ir veikti;
4. Pieteikuma iesniedzēja paziņojums, kas apliecina tā tehniskās spējas un grupas kompetenci pakalpojumu sniegšanā;
5. Līguma daļa, par kuru pakalpojumu sniedzējs paredz slēgt apakšlīgumu.
Ja piedāvājumā iesaistīti vairāki pakalpojumu sniedzēji / apakšuzņēmēji, tiem kopīgi jābūt profesionālām un tehniskām spējām izpildīt viņiem uzticētos uzdevumus.
III.2.4)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.3)Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem
III.3.1)Informācija par konkrēto profesiju
Pakalpojuma izpilde tiks nodota tikai konkrētās profesijas pārstāvjiem: nē
III.3.2)Personāls, kas atbildīgs par pakalpojuma izpildi
Juridiskām vienībām jānorāda par pakalpojuma izpildi atbildīgo darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija: jā

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.1.2)Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
IV.1.3)Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti specifikācijās, uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus vai uzsākt sarunas vai aprakstošā dokumentā
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
JUST/2014/RDIS/PR/EQUA/110.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
Termiņš dokumentu pieprasījumu saņemšanai vai piekļuvei dokumentiem: 8.4.2015
Dokumenti ir par samaksu: nē
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
15.4.2015
IV.3.5)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.3.6)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
vācu valoda. angļu valoda. franču valoda.
IV.3.7)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.3.8)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 22.4.2015 - 10:30

Vieta:

rue Montoyer 59, Brisele, BEĻĢIJA.

Personas, kurām ir atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā: jā
Papildu informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanu: piedāvājumu atvēršanu var apmeklēt 1 katra pretendenta pārstāvis.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējais iepirkums: nē
VI.2)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.3)Papildu informācija
E-iepirkums – tehniskās specifikācijas pieejamas vietnē Simap.
VI.4)Pārsūdzības procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luksemburga
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu

Struktūra, kas atbildīga par starpniecības procedūrām

Pilns nosaukums: Kā minēts iepriekš.

VI.4.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): 2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas ombudam nevar ne atlikt šo periodu, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.
VI.4.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
30.1.2015