Tjenesteydelser - 48323-2017

08/02/2017    S27

Danmark-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner

2017/S 027-048323

Kvalifikationsordning – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er en indkaldelse af tilbud

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Amerika Plads 15
By: København Ø
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: kvalifikationsordning@bane.dk
Telefon: +45 82340000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.bane.dk
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kvalifikationsordning for ingeniør- og landinspektørvirksomheder.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71311230 Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71320000 Ingeniørmæssig projektering
71313100 Rådgivning i forbindelse med støjbekæmpelse
71332000 Geoteknisk ingeniørvirksomhed
71353000 Tjenesteydelser i forbindelse med landmåling
71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
71311300 Rådgivning i forbindelse med infrastruktur
90522000 Tjenesteydelser i forbindelse med kontamineret jord
90732000 Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening
90732400 Rådgivning i forbindelse med jordforurening
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
71312000 Rådgivning i forbindelse med bygningskonstruktioner
71322300 Projektering af broer
71631450 Inspektion af broer
72212140 Udvikling af jernbanetrafikstyringsprogrammel
90710000 Miljøledelse
98342000 Tjenester i forbindelse med arbejdsmiljøet
71355200 Landmåling
90700000 Tjenester på miljøområdet
90522300 Behandling af forurenet jord
45247210 Anlægsarbejde: dæmninger
71322400 Projektering af dæmninger
45262300 Betonarbejder
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
45234000 Arbejder i forbindelse med anlæg af jernbaner og kabelbaner
45221242 Bygge-anlægsarbejde: jernbanetunneler
45221240 Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med tunneler
45221000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med broer, tunneler, skakte og underføringer
45221100 Arbejder i forbindelse med broer
45221114 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med jernbroer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kvalifikationsordningens formål er at etablere en liste over kvalificerede virksomheder, der kan levere rådgivning, ingeniør- eller landinspektørydelser til Banedanmark inden for følgende fagområder:

— anlægsarbejder i forbindelse med baneprojekter (herunder, men ikke begrænset til, jord- og afvandingsarbejde inkl. forurenet jord, betonarbejder samt ledningsarbejder)

— konstruktioner i forbindelse med baneprojekter inkl. broer, tunneler og perroner

— sporanlæg

— stærkstrømsforsyningsanlæg

— sikringsanlæg (herunder signalanlæg)

— fjernstyring

— togkontrolsystemer

— transmission (LAN/WAN)

— telefoni

— radiosystemer

— publikumsinformationssystemer

— SRO-anlæg samt mekaniske anlæg

— geotekniske undersøgelser

— landinspektørarbejde (herunder landmålings-, sporafsætnings- og matrikulære opgaver)

— miljøledelse og arbejdsmiljø, herunder arbejdsmiljøkoordinator

— rådgivning ifm. jernbaneprojekter

— validering, herunder af ændringer og projekteringer af bl.a. konstruktioner.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.8)Kvalifikationsordningens varighed
Ubegrænset varighed
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.9)Adgang til ordningen
Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen:

Se venligst Banedanmarks hjemmeside: www.bane.dk under fanen >>Erhverv<</>>Banedanmarks udbud<</>>Kvalifikationsordning<<, hvor der findes en vejledning til ansøgning om optagelse. Ansøgningen skal vedlægges et udfyldt fælles europæisk udbudsdokument. Xml-filen til det fælles europæiske udbudsdokument kan findes via den her nævnte sti.

Metoder, som vil blive anvendt til at efterprøve, om hver af disse betingelser er opfyldt:

Det er en betingelse for optagelse på Banedanmarks kvalifikationsordning for rådgivning i forbindelse med ingeniør- og landinspektørvirksomhed, at ansøgeren besvarer samtlige spørgsmål i Banedanmarks ansøgningsskema forkvalifikationsordningenen samt fremlægger den påkrævende dokumentation. Af ansøgningsskemaet fremgår desuden de yderligere betingelser for optagelse på kvalifikationsordningen.

Vejledning, xml-fil mv. er offentliggjort på Banedanmarks hjemmeside: www.bane.dk under >>Erhverv<</>>Banedanmarks udbud<</>>Kvalifikationsordning<<. Vælg hereafter >>Rådgiverydelser omfattende rådgivende ingeniør- og landinspektørvirksomhed<<.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Dansk, Norsk, Svensk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Optagelse på kvalifikationsordningen er ikke ensbetydende med, at virksomheden er garanteret opgaver i Banedanmark regi.

Optagelse på ordningen medfører, at virksomheden kan blive inviteret til afgive bud på konkrete opgaver indenfor de godkendte discipliner. Hvilke virksomheder, der inviteres til at afgive bud, afgøres på baggrund af en konkret vurdering fra opgave til opgave. I enkelte kontrakter kan det forekomme, at Banedanmark indkøber delydelser på vegne af andre myndigheder. Ansøgning om optagelse på ordningen kan af ansøger udfærdiges på sprogene dansk, svensk, norsk eller engelsk. Herudover kan eventuelt fortrykt materiale, standardbilag og offentlige erklæringer vedlægges på tysk eller fransk. Udbudsmaterialet vil normalt være på dansk. Endvidere skal tilbud normalt afgives på dansk, ligesom arbejdssproget i forbindelse med udførelse normalt vil være på dansk. I enkelte projekter kan sproget være engelsk.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/02/2017