Diensten - 48582-2019

31/01/2019    S22    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Reparatie en onderhoud van centrale verwarming

2019/S 022-048582

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap
0887.010.362_501867
Keizerslaan 11
Brussel
1000
België
Contactpersoon: Peter Binders
Telefoon: +32 25061747
E-mail: peter.binders@vdab.be
NUTS-code: BE100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vdab.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=331679

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhoud en herstelling van de verwarmings-, warm water en ventilatie installaties (HV) bij de VDAB

Referentienummer: VDAB Dienst Inkoop-2018/10693 OP-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50720000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorwerp van de opdracht bestaat uit:

— het periodiek nazicht en onderhoud van de verwarmings-, warm water en ventilatie installaties (HV)

— het beschikbaar stellen van de vereiste wettelijke attesten en rapporten uitgezonderd het verwarmingsauditrapport

— het uitvoeren van herstellingen aan de verwarmings-, warm water en ventilatie installaties (HV) op afroep door de VDAB

— het verlenen van informatie en advies met betrekking tot de efficiëntie van de installaties en de wettelijke verplichtingen

— het uitvoeren van de verwarmingsaudit en het afleveren van het bijbehorend verwarmingsauditrapport voor die verwarmingsinstallatie(s) waarvoor de VDAB deze prestatie afroept

Voor een gedetailleerde omschrijving van de opdracht verwijzen we naar deel 3: Technische Bepalingen, van het bestek.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 370 905.12 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

HV Regio Antwerpen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50720000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderhoud en herstelling van de verwarmings-, warm water en ventilatie installaties (HV) bij de VDAB

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

HV Regio Mechelen-Turnhout

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50720000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderhoud en herstelling van de verwarmings-, warm water en ventilatie installaties (HV) bij de VDAB

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

HV Regio Limburg

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50720000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderhoud en herstelling van de verwarmings-, warm water en ventilatie installaties (HV) bij de VDAB

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

HV Regio Oost-Vlaanderen

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50720000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderhoud en herstelling van de verwarmings-, warm water en ventilatie installaties (HV) bij de VDAB

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

HV Regio West-Vlaanderen

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50720000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderhoud en herstelling van de verwarmings-, warm water en ventilatie installaties (HV) bij de VDAB

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

HV Regio Vlaams-Brabant

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50720000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderhoud en herstelling van de verwarmings-, warm water en ventilatie installaties (HV) bij de VDAB

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 206-470577
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018/10693
Perceel nr.: 1
Benaming:

Regio Antwerpen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
IMTECH BELGIUM
Anderlecht
België
NUTS-code: BE2
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 036.15 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018/10693
Perceel nr.: 2
Benaming:

Regio Mechelen -Turnhout

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
KVT koel- en verwarmingstechniek NV
Lier
België
NUTS-code: BE2
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 995.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018/10693
Perceel nr.: 3
Benaming:

Regio Limburg

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
TPF Utilities NV
Vorst
België
NUTS-code: BE2
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 592.45 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018/10693
Perceel nr.: 4
Benaming:

Regio Oost-Vlaanderen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
EL-TECHNICS bvba
Melle
België
NUTS-code: BE2
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 411.40 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018/10693
Perceel nr.: 5
Benaming:

Regio West-Vlaanderen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Six bvba
Izegem
België
NUTS-code: BE2
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 499.56 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018/10693
Perceel nr.: 6
Benaming:

Regio Vlaams Brabant

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
TPF Utilities NV
Vorst
België
NUTS-code: BE2
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 191.72 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie Bestek

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1000
België
Telefoon: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Fax: +32 22349900

Internetadres: http://www.raadvanstate.be

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap
Keizerslaan 11
Brussel
1000
België
Telefoon: +32 25061584
E-mail: juristen@vdab.be
Fax: +32 25061366
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/01/2019