Usluge - 48856-2023

25/01/2023    S18

Hrvatska-Split: Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene

2023/S 018-048856

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Splitsko-dalmatinska županija
Nacionalni registracijski broj: 40781519492
Poštanska adresa: Domovinskog rata 2
Mjesto: Split
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Matija Cota
E-pošta: matija.cota@dalmacija.hr
Telefon: +385 21400225
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.dalmacija.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ 1. LISTOPADA 1942., ČIŠLA
Nacionalni registracijski broj: 62278281253
Poštanska adresa: Stožernog brigadira Ante Šaškora 54
Mjesto: Gata
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 21253
Država: Hrvatska
E-pošta: os-cisla@os-cisla.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.os-cisla.skole.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ KRALJA ZVONIMIRA, SOLIN
Nacionalni registracijski broj: 23208723123
Poštanska adresa: Braće Radića 67
Mjesto: Solin
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 21210
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-kraljazvonimira.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.os-kraljazvonimira.skole.hr
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/applicatifcurrrefeon/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F2-0002854
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE (2 GRUPE)

Referentni broj: EVV 5/23
II.1.2)Glavna CPV oznaka
60130000 Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE (2 GRUPE)

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 222 547.20 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

OŠ 1.LISTOPADA 1942., ČIŠLA

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
60130000 Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sukladno specifikaciji/troškovniku

II.2.4)Opis nabave:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ 1.LISTOPADA 1942., ČIŠLA

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta / Ponder: 10%
Cijena - Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 161 388.80 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 42
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

OŠ KRALJA ZVONIMIRA, SOLIN

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
60130000 Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

sukladno specifikaciji/troškovniku

II.2.4)Opis nabave:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ KRALJA ZVONIMIRA, SOLIN

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta / Ponder: 10%
Cijena - Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 61 158.40 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 42
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti određena je u točki 5.1. DoN

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 27/02/2023
Lokalno vrijeme: 13:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 31/08/2023
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 27/02/2023
Lokalno vrijeme: 13:00
Mjesto:

Splitsko-dalmatinska županija, Domovinskog rata 2, Dvorana/4, Split

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Za rješavanje o žalbama izjavljenih sukladno odredbama ZJN 2016 nadležna je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (dalje: Državna komisija).

Žalbeni postupak vodi se prema odredbama ZJN 2016 i Zakona o općem upravnom postupku.

Žalbeni postupak temelji se na načelima javne nabave i upravnog postupka.

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku.

Žalba se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH (u daljnjem tekstu: sustav e-Žalba).

Žalba koja nije dostavljena sukladno stavku 2. članka 405. ZJN 2016 odbacit će se.

Sustav e-Žalba bez odgode šalje obavijest o zaprimljenoj žalbi strankama žalbenog postupka u njihov siguran elektronički pretinac na poslužitelju EOJN RH te na njihovu adresu elektroničke pošte.

Ako Državna komisija utvrdi da obavijest o zaprimljenoj žalbi nije poslana strankama žalbenog postupka sukladno stavku 4. članka 405. ZJN 2016, bez odgode će obavijestiti stranke žalbenog postupka o izjavljenoj žalbi.

EOJN RH se smatra poslužiteljem za potrebe sustava e-Žalba.

Smatra se da je dostava Državnoj komisiji odnosno stranki žalbenog postupka obavljena na dan kada je žalba zaprimljena na poslužitelju EOJN RH.

Smatra se da je žalba koja je predana putem sustava e-Žalba potpisana.

Odredbe članka 405. ZJN 2016 na odgovarajući se način primjenjuju i na druge podneske stranaka tijekom žalbenog postupka te zaključke Državne komisije.

Ako tijekom roka za žalbu sustav e-Žalba na poslužitelju EOJN RH postane nedostupan, rok za žalbu iz članaka 406. do 414. ZJN 2016 produžuje se za onoliko dana koliko je sustav e-Žalba bio nedostupan.

Ako je sustav e-Žalba bio nedostupan samo zadnjeg dana roka za žalbu, rok za žalbu produžuje se do isteka prvog sljedećeg radnog dana.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Upravni odjel za financije
Poštanska adresa: Domovinskog rata 2
Mjesto: Split
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
20/01/2023