Werken - 49066-2021

01/02/2021    S21

België-Roeselare: Wegenbouwwerken

2021/S 021-049066

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 018-040544)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stad Roeselare
Nationaal identificatienummer: 0207.432.520_21560
Postadres: Botermarkt 2
Plaats: Roeselare
NUTS-code: BE256 Arr. Roeselare
Postcode: 8800
Land: België
Contactpersoon: Stefan Leys
E-mail: stefan.leys@roeselare.be
Telefoon: +32 51269786
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.roeselare.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=397990

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Roeselare — Herwaardering Godelievewijk

Referentienummer: Roeselare-18.54-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233120 Wegenbouwwerken
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Roeselare — Herwaardering Godelievewijk.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/01/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 018-040544

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Terechtwijzend bericht nr. 01.

Door een technische fout werd een nieuw digitaal inschrijvingsbiljet (ROE1854-A-DIB-nieuw_TB01) opgemaakt.

Gelieve bij inschrijving te vermelden dat rekening werd gehouden met "Terechtwijzend bericht nr. 01".