Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Werken - 49066-2021

01/02/2021    S21

België-Roeselare: Wegenbouwwerken

2021/S 021-049066

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 018-040544)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stad Roeselare
Nationaal identificatienummer: 0207.432.520_21560
Postadres: Botermarkt 2
Plaats: Roeselare
NUTS-code: BE256 Arr. Roeselare
Postcode: 8800
Land: België
Contactpersoon: Stefan Leys
E-mail: stefan.leys@roeselare.be
Telefoon: +32 51269786
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.roeselare.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=397990

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Roeselare — Herwaardering Godelievewijk

Referentienummer: Roeselare-18.54-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233120 Wegenbouwwerken
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Roeselare — Herwaardering Godelievewijk.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/01/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 018-040544

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Terechtwijzend bericht nr. 01.

Door een technische fout werd een nieuw digitaal inschrijvingsbiljet (ROE1854-A-DIB-nieuw_TB01) opgemaakt.

Gelieve bij inschrijving te vermelden dat rekening werd gehouden met "Terechtwijzend bericht nr. 01".