Υπηρεσίες - 49197-2016

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

13/02/2016    S31

Βέλγιο-Βρυξέλλες: SMART 2014/0027 — Παρακολούθηση των ρυθμιστικών εξελίξεων και της ανάπτυξης της αγοράς για ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ψηφιακές υπηρεσίες στα δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία

2016/S 031-049197

Ατελής διαδικασία

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 6.8.2015, 2015/S 150-276549)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate D, Unit D1: International, attention: Eddy Hartog, BU25 04/024, 1049 Brussels, ΒΕΛΓΙΟ. Σημείο επαφής: Central Financial Unit. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cnect-r2-eoi@ec.europa.eu


Σημείωση:

Η διαδικασία ανάθεσης κηρύχθηκε ανεπιτυχής.

Η σύμβαση ενδέχεται να αποτελέσει αντικείμενο αναδημοσίευσης.