Servicios - 49617-2018

02/02/2018    S23

Dinamarca-Taastrup: Servicios de red de amplia cobertura

2018/S 023-049617

Anuncio de licitación – sectores especiales

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: DSB
Número de identificación fiscal: 25 05 00 53
Dirección postal: Telegade 2
Localidad: Taastrup
Código NUTS: DK DANMARK
Código postal: 2630
País: Dinamarca
Persona de contacto: Mikael Celta
Correo electrónico: mice@dsb.dk
Teléfono: +45 24683013
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.dsb.dk
Dirección del perfil de comprador: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=201748&B=DSB
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=201748&B=DSB
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Servicios de transporte ferroviario

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

DSB WAN udbud

Número de referencia: DSB WAN Udbud
II.1.2)Código CPV principal
72720000 Servicios de red de amplia cobertura
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Dette udbud omhandler levering og servicering af DSB’s samlede Wide Area Network (WAN), som sammenbinder kundens IT miljø i én fælles WAN infrastruktur.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 36 000 000.00 DKK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72720000 Servicios de red de amplia cobertura
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK DANMARK
II.2.4)Descripción del contrato:

Dette udbud omhandler levering og servicering af DSB’s samlede Wide Area Network (WAN), som sammenbinder kundens IT miljø i én fælles WAN infrastruktur. DSB har ca. 350 forbindelser fordelt på ca. 125 lokationer med en geografisk spredning I hele Danmark. Yderligere information om DSB´s IT-miljø kan finds I bilag 2 til udbudsmaterialet.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 36 000 000.00 DKK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

2 x 2 år

II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número mínimo previsto: 2
Número máximo: 3
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Såfremt der er flere end 3 ansøgere, der opfylder mindstekravene i ESPD afsnit III.1.2) og III.1.3), vil DSB udvælge de 3 ansøgere, som har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til:

1. Referencernes relevante sammenlignelighed med DSB som virksomhed og organisation (Det vil blive vægtet positivt at referencerne har minimum samme størrelse som DSB);

2. Referencernes relevante sammenlignelighed med DSB i WAN størrelse og kompleksitet (Det vil blive vægtet positivt at referencerne har en geografisk spredning i antal lokationer, svarende til DSB);

3. Referencernes samlede indtryk af leverandørens kompetencer (Det vil blive vægtet positivt at referencerne kan dokumentere kompetencer indenfor serviceniveau, leverancesikkerhed, samarbejde og overholdelse af mål).

I jo højere grad referencerne er sammenlignelignelige med de af udbuddet omfattede ydelser, desto mere relevant vil referencerne blive vurderet. Nyere referencer vurderes at være mere relevante end ældre referencer.

Alle 3 ovennævnte kriterier vægter lige I udvælgelsen.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Kontrakten kan forlænges 2 x2 år.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.2)Situación económica y financiera
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Ansøger skal vise, at ansøger er økonomisk robust og dermed egnet til at opfylde kontrakten.

Ansøger skal derfor udfylde ESPD’ets del IV, afsnit B, som indeholder oplysninger om ansøgers økonomiske nøgletal og årlige omsætning, som angivet nedenfor og i ”Vejledning til ESPD og dokumentation for oplysninger i ESPD” uploadet i EU-supply.

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:

1) Soliditet. Ansøgers soliditet skal minimum have en gennemsnitlig værdi over de 3 seneste finansielle år på 20 % og udregnes som følger: [Egenkapital / Samlede aktiver * 100];

2) Årets resultat. Årets Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) skal minimum have en gennemsnitlig værdi over de 3 seneste finansielle år, der er større end 0;

3) Egenkapital. Ansøgers egenkapital skal minimum have en gennemsnitlig værdi over de 3 seneste finansielle år, der er større end 0.

Hvis ansøger er en sammenslutning af deltagere (fx et konsortium), eller hvis ansøger baserer sin økonomiske og finansielle formåen på en eller flere andre støttende enheder, skal hver deltager/enhed angive egen formåen i ESPD’et, og DSB vil kalkulere ansøgers samlede formåen på baggrund af enhedernes/deltagernes kombinerede årsomsætning og finansielle nøgletal.

Hvis ansøger baserer sin økonomiske og finansielle formåen på en eller flere andre støttende enheder, skal ansøger bevise, at ansøger kan råde over den eller de støttende enheders økonomiske formåen ved at udfylde og vedlægge støtteerklæring til ansøgningen. Skabelon til støtteerklæring er uploadet i EU-supply.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Ansøger skal være teknisk og fagligt egnet til at kunne udføre kontrakten.

Ansøger skal indsende referencer på dansk. Referencerne skal indeholde følgende oplysninger:

1. Virksomhedsnavn eller navn på offentlig enhed;

2. Beskrivelse af Branche samt kundestørrelse;

3. Geografisk spredning?;

4. Beskrivelse af den udførte ydelse herunder WAN strukturen, forbindelsestyper, antal forbindelser, samt hvad der forbindes;

5. Kontraktens start- og slutdato;

6. Størrelse på kontrakten i DKK;

7. Kontrakt- / aftaleform.

Ansøger må maksimalt indlevere 3 referencer. Det er kun de enkelte leverancekontrakter på en rammeaftale, der kan angives som reference.

Ansøger skal udfylde ESPD’ets afsnit del IV, afsnit C, som angivet ovenfor og i ”Vejledning til ESPD og dokumentation for oplysninger i ESPD” uploadet i EU-supply.

III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:

Ansøger må ikke være omfattet af de obligatoriske delukkelsesgrunde angivet i UBL §§ 135 og 136. Medlemmer af ansøgers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd eller anden repræsentant, der har beføjelse til at repræsentere disse medlemmer, må ej heller være omfattet af udelukkelsesgrundene angivet i UBL § 135, stk. 1. Dette skal ansøger bekræfte ved at besvare ESPD’ets del III, afsnit A, B og C.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Betingelser for betaling er reguleret af udbudsmaterialet jf. kontraktens punkt 16.1.

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Der stilles ingen særlige krav til den retlige form. Hvis kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører fx et konsortium, skal disse hæfte direkte og solidarisk, med underskrive kontrakten og udpege én økonomisk aktør, der har bemyndigelse til at repræsentere sammenslutningen. Skabelon til konsortieerklæring er uploadet i EU-supply og fremsendes af konsortiet sammen med konsortiets ansøgning om prækvalifikation.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Leverandøren skal overholde følgende:

DSB’s Code of Conduct; leverandøren skal blandt andet sikre, at ansatte, som medvirker til at udføre arbejde i Danmark i henhold til leverandørens aftale med DSB i overensstemmelse med ILO konvention nr. 94 (1955), er sikret løn, herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, som gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark. Code of Conduct fremgår af kontrakten.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado con convocatoria de licitación previa
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
Aplicación del procedimiento en fases sucesivas con el fin de reducir gradualmente el número de soluciones que se examinarán o de ofertas que se negociarán
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 14/02/2018
Hora local: 13:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
Fecha: 01/03/2018
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Danés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

2022.

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. Ansøgere har mulighed for at stille spørgsmål til prækvalifikationen via EU-supply. Spørgsmålene i anonymiseret form samt DSB’s svar herpå skal offentliggøres til samtlige ansøgere i EU-supply senest 6 dage før anmodningsfristen. Ansøgere opfordres derfor til at stille spørgsmål så tidligt som muligt i processen;

2. DSB har forberedt og uploadet et elektronisk ESPD (European Single Procurement Document) i EU-supply, som ansøger skal udfylde og uploade som foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder betingelserne for at deltage i udbudsprocessen. Ansøgers anmodning om deltagelse i udbuddet skal derfor indeholde udfyldt ESPD, som eksporteres og returneres til DSB som en xml-fil via EU-supply samt evt. konsortie- og/eller støtteerklæring, hvis relevant;

3. ESPD’et er elektronisk og er uploadet som xml-fil i EU-supply. Filen kan kun åbnes og udfyldes af ansøger via [link] ved hjælp af funktionen ”Importer”. DSB har uploadet en vejledning i EU-supply til, hvordan ESPD’et skal udfyldes, og hvilken dokumentation, som DSB vil indhente fra de ansøgere, som DSB agter at prækvalificere;

4. DSB vil sende underretning til alle ansøgere om resultatet af prækvalifikationen. Efter underretningen indhentes dokumentation fra de prækvalificerede ansøgere. Det forventede tidspunkt herfor fremgår af pkt. 6.3 i udbudsbetingelserne;

5. Den anslåede samlet værdi for kontrakten angivet i pkt. II.1.5 er kun et estimat;

6. Ansøgers omkostninger i forbindelse med anmodning om deltagelse er DSB uvedkommende, også hvis udbuddet aflyses.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Klagenævnet for Udbud
Dirección postal: Toldboden 2
Localidad: Viborg
Código postal: 8800
País: Dinamarca
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk
Teléfono: +45 72405708
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Klagenævnet for Udbud
Dirección postal: Toldboden 2
Localidad: Viborg
Código postal: 8800
País: Dinamarca
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk
Teléfono: +45 72405708
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Klagenævnet for Udbud
Dirección postal: Toldboden 2
Localidad: Viborg
Código postal: 8800
País: Dinamarca
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk
Teléfono: +45 72405708
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
31/01/2018