Leveringen - 49715-2019

01/02/2019    S23

Tsjechië-Hradec Králové: Verkeersbewakingsuitrusting

2019/S 023-049715

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Statutární město Hradec Králové
Nationaal identificatienummer: 00268810
Postadres: Československé armády 408/51
Plaats: Hradec Králové
NUTS-code: CZ05 Severovýchod
Postcode: 502 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Radek Hlaváček
E-mail: hlavacek@grantika.cz
Telefoon: +420 515917653

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.hradeckralove.org/

Adres van het kopersprofiel: https://www.tenderarena.cz/profily/hradeckralove

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderarena.cz/profily/hradeckralove
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Erste Grantika Advisory, a.s.
Nationaal identificatienummer: 25597001
Postadres: Jánská 10
Plaats: Brno
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postcode: 602 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Radek Hlaváček
E-mail: hlavacek@grantika.cz
Telefoon: +420 515917653

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.grantika.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://www.tenderarena.cz/profily/hradeckralove

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderarena.cz/profily/hradeckralove
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34970000 Verkeersbewakingsuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Účelem veřejné zakázky je vybudování a zajištění provozu a rozvoje inteligentního dopravního systému (dále jen „IDS“ nebo „systém“) ve městě Hradec Králové. Předmětem této veřejné zakázky je vybudování IDS, zahrnující provedení všech dodávek materiálu a zařízení, prací, dodávku software, dokumentace, zajištění všech povolení, implementace, otestování, uvedení do provozu, školení, poskytnutí licencí a poskytnutí veškerého dalšího souvisejícího plnění, dále poskytování servisních služeb a služeb rozvoje IDS spočívajících v úpravách IDS, realizaci změnových požadavků a poskytování dalších souvisejících plnění – tzv. ad hoc služby.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 346 855 200.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34970000 Verkeersbewakingsuitrusting
34923000 Verkeersregulatieapparatuur
38112100 Wereldwijd navigatie- en plaatsbepalingssysteem (gps of dergelijke)
42961300 Systeem voor opsporing van voertuigen
42961400 Expeditiesysteem
45316213 Installeren van wegbebakening
48151000 Computerbesturingssysteem
48813000 Passagiersinformatiesysteem
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
71322000 Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken
45000000 Bouwwerkzaamheden
45230000 Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
45310000 Aanleg van elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ05 Severovýchod
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hlavním místem plnění zakázky je statutární město Hradec Králové.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Účelem veřejné zakázky je vybudování a zajištění provozu a rozvoje inteligentního dopravního systému (dále jen „IDS“ nebo „systém“) ve městě Hradec Králové. Předmětem této veřejné zakázky je vybudování IDS, zahrnující provedení všech dodávek materiálu a zařízení, prací, dodávku software, dokumentace, zajištění všech povolení, implementace, otestování, uvedení do provozu, školení, poskytnutí licencí a poskytnutí veškerého dalšího souvisejícího plnění, dále poskytování servisních služeb a služeb rozvoje IDS spočívajících v úpravách IDS, realizaci změnových požadavků a poskytování dalších souvisejících plnění – tzv. ad hoc služby.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Náklady životního cyklu / Weging: 100 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 346 855 200.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 115
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Inteligentní dopravní sytém v Hradci Králové - projekt nebyl dosud podán.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci OP Doprava, prioritní osa PO 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu, specifický cíl SC 2.3: Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu, Integrovaný projekt ITI, výzva: 40, kolová.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 a 2 písm. a) a c) ZZVZ předložením:

a) ve vztahu k České republice výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Účastník předloží výpis ze živnostenského rejstříku (živnostenský list může účastník předložit pouze v případě, že mu nebyl vydán první výpis ze živnostenského rejstříku) alespoň v tomto rozsahu:

i. projektová činnost ve výstavbě,

ii. instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

iii. provádění staveb, jejich změn a odstraňování,

iv. projektování elektrických zařízení,

v. poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,

vi. montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,

vii. poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,

Nebo na jiné, rovnocenné činnosti, které zahrnují dodávky předmětu veřejné zakázky, vydávaných v jiných státech EU.

c) Dokladu osvědčující odbornou způsobilost účastníka nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.

Účastník předloží doklady k prokázání odborné způsobilosti účastníka v tomto rozsahu:

i. odborná způsobilost v oboru elektrotechnika dle § 8 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice,

ii. autorizaci inženýra nebo technika pro obor technologická zařízení staveb dle § 5 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,

iii. autorizaci inženýra, technika nebo stavitele pro obor dopravní stavby nebo dopravu nekolejovou dle § 5 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

V dalších podrobnostech viz čl. V odst. 4 zadávací dokumentace.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 166-378037
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch, Slowaaks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 ZZVZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Doba plnění veřejné zakázky:

Kompletní znění harmonogramu plnění veřejné zakázky je součástí přílohy č. 10 ZD - smlouva o dílo, jako její příloha č. 4.

Veškeré podobnosti jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/01/2019