Usługi - 49733-2018

02/02/2018    S23    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2018/S 023-049733

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Standardowy formularz na potrzeby publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej informacji zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 na rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub rok przed bezpośrednim przyznaniem zamówienia.

<regulation_20071370> (en_US)

Sekcja I: Właściwy organ

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie
ul. Żelazna 61
Osoba do kontaktów: Dorota Marszał
00-848 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224594288
E-mail: zamowienia@ztm.waw.pl
Faks: +48 224594224

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.ztm.waw.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj właściwego organu
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Usługi kolei miejskiej/kolei lekkiej, metra, tramwajów, trolejbusów lub autobusów
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu:
Usługi regularnego przewozu osób wykonywane w ramach komunikacji miejskiej na liniach autobusowych nadzorowanych przez ZTM na całej sieci komunikacyjnej tj. na terenie m.st. Warszawy i gmin podmiejskich, z którymi m.st. Warszawa podpisało stosowne porozumienia
II.1.2)Rodzaj zamówienia, dziedzina(-y), której(-ych) dotyczą usługi transportu publicznego
Kategoria usług: nr T-05: Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne)
Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznegoGłówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Usługi transportu autobusowego

Kod NUTS PL911

II.1.3)Krótki opis zamówienia
Usługi regularnego przewozu osób wykonywane w ramach komunikacji miejskiej na liniach autobusowych nadzorowanych przez ZTM na całej sieci komunikacyjnej tj. na terenie m.st. Warszawy i gmin podmiejskich, z którymi m.st. Warszawa podpisało stosowne porozumienia
II.1.4)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60112000

II.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa: nie
II.2)Ilość i/lub wartość usług:
II.3)Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie: 1.9.2019
Okres w miesiącach: 96 (od udzielenia zamówienia)
II.4)Krótki opis rodzaju i zakresu robót budowlanych

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Parametry kosztów w celu obliczenia rekompensaty:
III.1.2)Informacje o wyłącznych prawach:
III.1.3)Podział przychodów ze sprzedaży biletów:
III.1.4)Standardy socjalne:
III.1.5)Zobowiązania do świadczenia usług publicznych:
III.1.6)Inne szczególne warunki:
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
III.2.2)Wymagania techniczne
III.3)Cele w zakresie jakości dla umów o usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny:
IV.3.2)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

IV.3.3)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
29.1.2019
IV.3.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.3.5)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.6)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje dodatkowe:
VI.2)Procedury odwoławcze
VI.2.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.2.2)Składanie odwołań
VI.2.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.3)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30.1.2018