TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Tjenesteydelser - 50057-2023

25/01/2023    S18

Danmark-Frederiksberg: Kantine- og cateringvirksomhed

2023/S 018-050057

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Copenhagen Business School Handelshøjskolen
CVR-nummer: 19596915
Postadresse: Solbjerg Plads 3
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Sandra Strand
E-mail: sas.legal@cbs.dk
Telefon: +45 38154285
Fax: +45 38152015
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/193625305.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.cbs.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/193625305.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/193625305.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af Kantine og Catering til Copenhagen Business School

II.1.2)Hoved-CPV-kode
55500000 Kantine- og cateringvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ordregiver (Copenhagen Business School) foretager hermed udbud af kantine og catering.

Tryk her https://permalink.mercell.com/193625305.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 204 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
55510000 Kantinevirksomhed
55511000 Tjenesteydelser i forbindelse med drift af kantiner og andre selvbetjeningsrestauranter med begrænset adgang
55512000 Drift af kantiner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK011 Byen København
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver (Copenhagen Business School) foretager hermed udbud af kantine og catering. Leverancen omfatter seks lokationer.  

Udbudsformen er begrænset udbud med forhandling. Aftalen vil blive tildelt ud fra tildelingsprincippet: "Bedste forhold mellem pris og kvalitet" - med underkriterierne pris og kvalitet.

Kontrakten træder i kraft den 16. december 2023 og løber i 4 år indtil den 15. december 2027, med mulighed for 2 x 1 års forlængelse på uændrede vilkår.

Det skønnes, at kontraktens værdi, inklusiv brug af optioner, ligger omkring ca. kr. 16.000.000,00 på kassesalg og ca. kr. 18.000.000,00 på event årligt - svarende til ca. kr. 204.000.000,00 i hele kontraktperioden inkl. optioner på forlængelse.

Der gives ikke tilskud til drift af kantine, og der angives ej heller sortimentpriser.

Den samlede leverance af kantinedrift omfatter drift af kantine for ansatte og studerende, mødeforplejning, kursistforplejning, servicering i forbindelse med møde-/kursistforplejning og drift af automater. Derudover følger en række optioner, som er specificeret i kravspecifikationen.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Koncept og sortiment / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 204 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 16/12/2023
Slut: 15/12/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Leveringsaftaleperioden løber 4 år, medmindre forlængelsesretten gøres gældende. Der er mulighed for forlængelse af Leveringsaftalen 2 x 1 år på uændrede vilkår. Forlængelse bestemmes af Ordregiver med et varsel på 6 måneder inden Leveringsaftalens udløb.

Leveringsaftalen forlænges automatisk, såfremt ordregiver ikke giver meddelelse om ophør.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ansøger kan angive op til 5 referencer på opgaver påbegyndt, udført eller afsluttet inden for de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for indsendelse af ansøgningen i Mercell. Det er op til ansøger at angive de mest sammenlignelige referencer i forhold til den udbudte opgave.

Det bemærkes, at ordregiver udelukkende vil vurdere ansøger på op til 5 referencer. Såfremt der angi-ves mere end 5 referencer, vil ordregiver udelukkende se på de første 5 referencer. Ansøgers refe-rencer må fylde én letlæselig A4 side pr. reference. Tekst og billeder herudover tages ikke i betragt-ning.

Ansøger opfordres til at vedlægge eller angive udtalelser fra de relevante kunder i de angivne referen-cer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Den eneste option der er indeholdt er muligheden for forlængelse med 2 x 1 år.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger kan angive op til 5 referencer på opgaver påbegyndt, udført eller afsluttet inden for de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for indsendelse af ansøgningen i Mercell. Det er op til ansøger at angive de mest sammenlignelige referencer i forhold til den udbudte opgave.

Det bemærkes, at ordregiver udelukkende vil vurdere ansøger på op til 5 referencer. Såfremt der angi-ves mere end 5 referencer, vil ordregiver udelukkende se på de første 5 referencer. Ansøgers refe-rencer må fylde én letlæselig A4 side pr. reference. Tekst og billeder herudover tages ikke i betragt-ning.

Ansøger opfordres til at vedlægge eller angive udtalelser fra de relevante kunder i de angivne referen-cer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles ikke mindstekrav til teknisk og faglig formåen.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/02/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 03/03/2023
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/01/2023