Bygge og anlæg - 50172-2020

03/02/2020    S23

Danmark-Hjørring: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2020/S 023-050172

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Postadresse: Arsenalvej 55
By: Hjørring
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Ditte Funder Hein
E-mail: fes-ues03@mil.dk
Telefon: +45 29244928
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.ejendomsstyrelsen.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=yijfzhhkge
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Hovedentreprise 433. Louisegård Øst, Bygning 45 – kontor- og omklædningsfaciliteter

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbudsbekendtgørelse udbyder Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse hovedentreprise 433. Louisegård Øst, bygning 45 – kontor- og omklædningsfaciliteter.

Louisegård Øst er en del af Haderslev Kaserne. På Louisegård Øst skal der opføres en ny tilbygning til Bygning 45 samt udføres en mindre ombygning/renovering af den eksisterende bygning 45. Entreprisen består primært af etablering af en kontorbygning med omklædningsfaciliteter, hvortil kommer en tilsvarende mindre ombygning af en eksisterende bygning.

Tilbygningen på 2 etager bygges sammen med den eksisterende bygning 45, og indeholder i stueetagen omklædningsfaciliteter til ca. 60 personer med dertilhørende brusere og toiletter samt depotrum og teknikrum. Førstesalen indeholder åbne kontorlandskaber, enkeltmandskontorer samt fælles møderum.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45213150 Opførelse af kontorhuse
45212230 Udførelse af omklædningsrum
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Louisevej 76, 6100 Haderslev

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I henhold til forsvarsforlig af 2018, skal der opbygges en let infanteribataljon på Haderslev Kaserne. Haderslev Kaserne skal derfor omkonfigureres fra en hovedkvarters- og telegrafkaserne til en infanterikaserne. Som et led i denne omkonfigurering udbydes hovedentreprise 433. Louisegård Øst, bygning 45 – kontor- og omklædningsfaciliteter.

Louisegård Øst er en del af Haderslev Kaserne. På Louisegård Øst skal der opføres en ny tilbygning til bygning 45 samt udføres en mindre ombygning/renovering af den eksisterende bygning 45. Entreprisen består primært af etablering af en kontorbygning med omklædningsfaciliteter, hvortil kommer en tilsvarende mindre ombygning af en eksisterende bygning.

Tilbygningen på 2 etager bygges sammen med den eksisterende bygning 45, og indeholder i stueetagen omklædningsfaciliteter til ca. 60 personer med dertilhørende brusere og toiletter samt depotrum og teknikrum. Førstesalen indeholder åbne kontorlandskaber, enkeltmandskontorer samt fælles møderum. Entreprisen indeholder overordnet følgende arbejder:

— Nedbrydningsarbejde,

— Råhusarbejde,

— Tømrerarbejde,

— Tagdækningsarbejde,

— VVS-arbejde,

— El-arbejde,

— Malerarbejde,

— Ventilationsarbejde.

For en nærmere beskrivelse af hovedentreprisens omfang henvises til det øvrige udbudsmateriale.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt mere end 5 ansøgere opfylder kravene til egnethed, vil udvælgelsen af de ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, ske på baggrund af hvilke ansøgere der har angivet de mest sammenlignelige referencer i forhold til det udbudte projekt.

I vurderingen af hvilke referencer, der er mest sammenlignelige, lægges der særlig vægt på følgende:

1) At referencerne indeholder så mange arbejder som muligt, som er sammenlignelige med den udbudte opgave, herunder:

- Opførelse af kontorbygninger,

- Opførelse af bygninger indeholdende omklædningsfaciliteter,

- Opførelse af bygninger med betonsandwichelementer,

- Opførelse af bygninger indeholdende komplekse tekniske installationer, herunder udførelse af tekniske installationer i form af:

— Ventilationsarbejde,

— VVS-arbejde,

— El-arbejde.

2) At referencerne omfatter håndtering af byggeopgaver af tilsvarende eller større økonomisk værdi som det udbudte projekt;

3) Hvilken rolle ansøger har varetaget i forbindelse med udførelsen af de arbejder, som referencen vedrører, idet det vægter positivt, såfremt ansøger har varetaget rollen som hovedentreprenør.

Referencerne vil blive bedømt ud fra en helhedsvurdering.

De 5 ansøgere, der efter Ejendomsstyrelsens skøn har afgivet de mest sammenlignelige referencer på baggrund af ovenstående, vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Ejendomsstyrelsen forbeholder sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne i referencen.

.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal udfylde del IV, afsnit B i ESPD’et vedrørende økonomisk og finansiel formåen.

Ansøger skal angive:

- Ansøgers omsætning for de seneste 3 disponible regnskabsår,

- Ansøgers egenkapital i de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Det er et minimumskrav, at ansøgers gennemsnitlige årlige omsætning i de seneste 3 disponible regnskabsår som minimum har udgjort 10 000 000 DKK,

- Det er et minimumskrav, at ansøger i de sidste 2 afsluttede regnskabsår har haft en egenkapital på minimum 2 000 000 DKK.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal udfylde del IV, afsnit C i ESPD’et vedrørende teknisk og faglig formåen.

Ansøger skal angive:

Referencer vedrørende de betydeligste sammenlignelige arbejder, som ansøger har igangsat, udført eller afleveret i løbet af de seneste 5 år inden ansøgningsfristen.

For at Ejendomsstyrelsen kan vurdere, i hvilken grad referencerne er sammenlignelige med det udbudte projekt, jf. pkt. II.2.9, bør referencerne indeholde:

- kort beskrivelse af ydelserne og omfanget heraf,

- angivelse af ansøgers rolle i projektet,

- oplysninger om ansøgers honorar samt bygge- og anlægsprojektets anlægssum,

- angivelse af perioden hvori arbejdet er pågået, kun den del af arbejderne, som er udført i perioden fra ansøgningstidspunktet og 5 år tilbage, vil blive tillagt vægt i vurderingen. Ansøger skal derfor angive, hvilke arbejder der er udført i perioden, såfremt projektet er påbegyndt før perioden og/eller afsluttes efter ansøgningstidspunktet, og

- hvilken kunde arbejderne blev udført for.

Ansøger kan angive op til 5 referencer i alt (inkl. referencer fra eventuelle underentreprenører), som ansøger vurderer sammenlignelige og relevante for det udbudte projekt. Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de 5 først angivne referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning.

Hvis ansøger er et konsortium hhv. baserer sin tekniske og faglige formåen på en eller flere støttende virksomheder, vil de 5 første referencer tælles fra virksomheden, hvor den befuldmægtigede, er udpeget, hhv. ansøger. Har virksomheden, hvorfra den befuldmægtigede er udpeget, hhv. ansøger ikke angivet 5 referencer, tælles de resterende referencer fra de øvrige deltagere i konsortiet hhv. de støttende virksomheder efter en oplistning af virksomhederne i alfabetisk rækkefølge.

Referencer omhandlende opgaver, som er færdiggjort (afleveret) for mere end 5 år siden beregnet fra ansøgningsfristen, vil ikke indgå i vurderingen.

Udvælgelse af ansøgere vil ske efter de i pkt. II.2.9 anførte udvælgelseskriterier.

Referencelisten fra ESPD´et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudsloven §155, nr. 2.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

1) Udenlandske virksomheder skal senest samtidig med arbejdets påbegyndelse registreres i Registreret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT);

2) Kontrakten indeholder en arbejdsklausul;

3) Kontrakten indeholder en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler;

4) Kontrakten indeholder krav om sikkerhedsgodkendelse. Kontrakten indeholder krav om, at medarbejdere der varetager opgaver i forbindelse med udførelse af kontrakten, skal kunne sikkerhedsgodkendes op til niveauet "Til Tjenestebrug", jf. Statsministeriets cirkulære CIS nr. 10338 af 17.12.2014 vedrørende sikkerheds beskyttelse af informationer af fælles interesse for landende i NATO, EU og WEU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt. Alle medarbejdere skal modtage en sikkerhedsbriefing;

5) Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal deltagerne i

sammenslutninger påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/02/2020
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

1) Ansøger skal som foreløbig dokumentation for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold, jf. pkt. III.1.2 og III.1.3 samt II.2.9 udfylde og indlevere ESPD (European Single Procurement Document). Afgives ansøgning af et konsortium, skal de krævede oplysninger afgives for hver deltager i konsortiet i særskilte ESPD for hver konsortiedeltager. Konsortiedeltagerne skal i ESPD’et angive, hvilken konsortiedeltager der med bindende virkning kan føre afklarende drøftelser og indgå kontrakter med Ejendomsstyrelsen. Desuden skal de enkelte deltagere i konsortiets ydelser/roller angives i ESPD’et.

Krav vedrørende dokumentation af ESPD, jf. nedenfor gælder ligeledes for konsortiedeltagere. Ved anmodning om dokumentation skal konsortiet desuden afgive en konsortieerklæring med angivelse af de virksomheder, der deltager i konsortiet. Hvis ansøgningen afgives af en sammenslutning af virksomheder, hæfter samtlige deltagende virksomheder solidarisk for kontraktens opfyldelse og skal afgive skriftlig erklæring herom.

Hvis ansøger – under henvisning til udbudsloven § 144, stk. 1 – i forbindelse med afgivelse af ansøgning baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige formåen, skal de krævede oplysninger afgives for samtlige enheder, og det skal specificeres, hvor ansøger baserer sig på den anden enhed. Den støttende virksomhed skal ligeledes udfylde et særskilt ESPD;

2) Krav til ansøgers/tilbudsgiver personlige forhold: Ejendomsstyrelsen vil udelukke ansøgeren fra deltagelse i dette udbud, hvis ansøger er omfattet af én eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudsloven § § 135, 136 og 137, stk. 1, nr. 1, 2, 4, 6 og 7, jf. dog § 138. Udelukkelsesgrundene fremgår i sin helhed af ESPD’et. Ansøger skal derfor udfylde del III, afsnit A, B og C i ESPD’et vedrørende udelukkelsesgrunde;

3) Ansøgning om prækvalifikation og tilbud skal afgives elektronisk via udbudssystemet iBinder.dk der har de fornødne faciliteter til den elektroniske udbudsprocedure. Ansøger kan få adgang til hele udbudsmaterialet på iBinder.dk Link til hjemmesiden er indsat i nærværende udbudsbekendtgørelse del I.3;

4) Før Ejendomsstyrelsens beslutning om tildeling af kontrakt, skal den tilbudsgiver, som Ejendomsstyrelsen har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et,jf. udbudslovens § 159, stk. 2. Dokumentationen vedrører de i udbudsbekendtgørelsen stillede krav til tilbudsgivernes personlige forhold samt økonomisk og teknisk formåen.

I nærværende udbud vil følgende dokumentation være tilstrækkelig:

— Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation udstedt inden for de seneste 6 måneder før tilbudsfristen,

— Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Årsregnskaber eller tilsvarende betryggende dokumentation,herunder revisorpåtegnet erklæring vedrørende omsætningen, såfremt denne ikke fremgår af årsregnskabet,

— Støtteerklæring, såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen,

— Konsortieerklæring, såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder.

Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudsloven § 155, nr. 2.

Ejendomsstyrelsen vil give en passende frist for fremsendelse af ovennævnte dokumentation.

Ejendomsstyrelsen forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at indhente ovennævnte dokumentation, såfremt dette vurderes nødvendigt for, at proceduren gennemføres korrekt, jf. udbudsloven § 151, stk. 2;

5) Hvis ansøgningen afgives af en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) omfattende flere ansvarlige virksomheder, skal de juridiske personer hver især angives klart og tydeligt, og der skal derudover angives en ansvarlig fælles befuldmægtiget, som ordregiver med bindende virkning for kontrakten kan indgå aftaler med;

6) Ordregiver forbeholder sig til enhver tid retten til at aflyse udbudsforretningen under hensyntagen til gældende ret.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud, nr. 492 af 12.5.2010 om Klagenævnet for Udbud med de ændringer der følger af § 13 i lov nr. 1556 af 21.12.2010, § 1 i lov nr. 618 af 14.6.2011, § 31 i lov nr. 1231 af 18.12.2012, lov nr. 511 af 27.5.2013 og § 197 i lov nr. 1564 af 15.12.2015 gælder følgende frister for indgivelse af klager:

- En klage over ikke at være blevet udvalgt skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 dage fra dagen efter afsendelse af ordregiverens underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt,

- Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/01/2020