TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Tjenesteydelser - 50265-2023

25/01/2023    S18

Danmark-Charlottenlund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2023/S 018-050265

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Gentofte Kommune
CVR-nummer: 19438414
Postadresse: Bernstorffsvej 161
By: Charlottenlund
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2920
Land: Danmark
Kontaktperson: Jeppe Kildegaard
E-mail: jkil@gentofte.dk
Telefon: +45 39980000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.gentofte.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af Totalrådgivning – Gentofte Kommune – Ombygning af Rygårdcentret til 57 almene boliger

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Gentofte Kommune har besluttet af ombygge eksisterende plejeboliger på Rygårdcentret, og udbyder hermed totalrådgivningen i den forbindelse. Totalrådgiveren skal færdigprojektere projektet ud fra byggeprogram med tilhørende tegningsmateriale til og med udførelsesprojekt, gennemføre udbud af hovedentreprise i EU-udbud, Cx, projektopfølgning, fagtilsyn og aflevering. Ombygningen omfatter eksisterende 57 ældreboliger til 57 nye moderne almene plejeboliger. Herudover skal det eksisterende daghjem, tandklinik og produktionskøkken renoveres.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 9 600 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Gentofte Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Gentofte kommune efterspørger med nærværende udbud en erfaren totalrådgiver til at forestå projektering af ombygning af Rygårdcentrets 57 ældre boliger til 57 nye almene plejeboliger. Ud over ombygningen af boligerne skal der ombygges og etableres nye fælles- og servicearealer. Dette skal ske ved en rokade af funktioner, herunder bl.a. tand- og fodklinik. Totalrådgiveren overtager projekteringslederrollen og skal færdigprojektere dispositionsforslag ud fra udbudsmateriale og projektere de efterfølgende faser frem til og med udførelsesprojekt. Herudover skal totalrådgiveren udarbejde udbudsmateriale til gennemførelse hovedentreprise i EU-udbud. Efter hovedentreprenøren er valgt, skal totalrådgiveren forestå projektopfølgning og fagtilsyn, mangelregistrering, opfølgning på mangelafhjælpning samt være bygherren behjælpelig med at forestå afleveringsforretningen og forestå 1 års gennemgangen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 600 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 31
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil begrænse antallet af ansøgere ud fra en vurdering af vedlagte referencer og deres relevans i forhold til den udbudte opgave. Ordregiver udvælger maksimalt 4 egnede ansøgere, der ud fra en helhedsvurdering, dokumenterer den bedste og mest relevante erfaring med sammenlignelige projekter.

Ved vurdering af referencerne og deres relevans i forhold til den udbudte opgave lægges der vægt på:

• erfaring med projektering af ombygning til almene plejeboliger

• erfaring med projektering af ombygning af bevaringsværdigt byggeri

• erfaring med projektering som indeholder genanvendelse/genbrug af demontering af byggematerialer

• erfaring med overholdelse af Den frivillige bæredygtighedsklasse

• erfaring med ombygning af byggerier i drift og med flerfaset udførelse

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Se udbudsbetingelserne. Anmodning om prækvalifikation og tilbudsafgivelse skal ske gennem Byggewebs udbudsportal med udbudsnummer TN889374

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af oplysninger om ansøgers resultat (EBIT), omsætning og soliditetsgrad i de to seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne afgives i ESPD afsnit IV.B. Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskravet, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet i form af virksomhedernes balance eller uddrag heraf de to seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, hvis offentliggørelse af balance er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for den finansielle formåen. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i de to seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som minimuskrav til egnethed kræves:

Ansøgers resultat (EBIT) skal være positiv i de seneste to disponible regnskabsår

Ansøgers omsætning skal være på på minimum 35 mio. kr. i de seneste to disponible regnskabsår

Ansøger skal have en soliditetsgrad på minimum 10% i de to seneste disponible regnskabsår

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal angive referencer for udført relevant totalrådgivning jf. punkt II.2.4) inden for de sidste 3 år inden ansøgningsfristen. Følgende bedes oplyst i forbindelse med referencerne:

• Ansøgers rolle og ansvarsområder i forbindelse med opgaven

• Entrepriseform

• Størrelse på opgaven (areal og entreprisesum)

• Start og slut på totalrådgivningen, samt status på sagen

Der må højst vedlægges 5 referencer og hver reference må max fylde 2 A4-sider .

Referencerne skal vedrøre ansøgers virksomhed og andre aktører, som ansøger baserer sin kapacitet på.

Ordregiver vil begrænse antallet af ansøgere ud fra en vurdering af vedlagte referencer og deres relevans i forhold til den udbudte opgave.

Ordregiver udvælger maksimalt 5 egnede ansøgere, der ud fra en helhedsvurdering, dokumenterer den bedste og mest relevante erfaring med sammenlignelige projekter.

Ved vurdering af referencerne og deres relevans i forhold til den udbudte opgave lægges der vægt på:

• erfaring med projektering af ombygning til almene plejeboliger,

• erfaring med projektering af ombygning af bevaringsværdigt byggeri

• erfaring med projektering som indeholder genanvendelse/genbrug af demontering af byggematerialer

• erfaring med overholdelse af Den frivillige bæredygtighedsklasse

• erfaring med ombygning af byggerier i drift og med flerfaset udførelse

Oplysninger om referencer anføres i ESPD del IV C. Det tillades at der der i dette punkt udelukkende henvises til separate referencebilag.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav til referencer kræves følgende:

a) Ansøger skal angive mindst 3 referencer, der vedrører renovering og/eller ombygning af plejecentre.

b) Ansøger skal angive mindst 1 reference, der vedrører renovering af bevaringsværdige bygninger.

C) Ansøger skal angive mindst 1 reference, der vedrører ombygning af boliger i hoved- eller storentreprise med et areal på minimum 5.000 m².

Samme reference kan opfylde flere punkter.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Hvis kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget. Den udbudte kontrakt er baseret på ABR18 og Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 2020, jf. kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/02/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 06/03/2023
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt via Byggewebs udbudsportal TN 889374. Udbuddets titel er "Udbud af Totalrådgivning – Gentofte Kommune – Ombygning af Rygårdcentret til 57 almene boliger".

Der er fri adgang til det samlede udbudsmateriale efter gratis oprettelse af brugerprofil Byggeweb. Den udbudte kontrakt er ikke opdelt i delkontrakter, idet opgaven efter sin karakter ikke er egnet hertil, og idet vurderes, at der kan opnås den mest effektive og hensigtsmæssige opgaveløsning ved at udbyde opgaven samlet.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens §148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de andre aktørers tekniske – og/eller økonomiske kapaciteter for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i pkt. III.1.2) og III.1.3), herunder til brug for udvælgelsen, jf. pkt. II.2.9). Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske – og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring. Skabelon "Bilag 3.1 Paradigme Støtteerklæring" bedes anvendes. Hvis ansøgeren baserer sig på en anden enhedsøkonomiske formåen, skal denne anden enhed tillige erklære at være solidarisk med ansøger, hvis denne bliver tildelt kontrakten.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrunde anført i udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens §138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§151-152, jf. §153.

I relation til pkt. IV.2.6 bemærkes, at vedståelsesfristen er 3 måneder efter fristen for afgivelse af tilbud, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 6.2.

Kontrakten anslås samlede værdi jf. pkt. II.1.5 indeholder ikke honorar i forbindelse med evt. optioner.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: http://klfu.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt (prækvalificeret) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalender-dage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbuddet, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: København
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41711500
Internetadresse: http://kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/01/2023