TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Varer - 50314-2023

25/01/2023    S18

Danmark-Kolding: Databehandlingsmaskiner (hardware)

2023/S 018-050314

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Indkøbsfællesskabet IFIRS
CVR-nummer: 55960410
Postadresse: Skovvangen 28
By: Kolding
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Cindy Jane Bjerregaard
E-mail: cjb@hansenberg.dk
Telefon: +45 28455560
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/191862518.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.ifirs.dk/
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Uddannelsesinstitution
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Annulleringsbekendtgørelse af IT-hardware

Sagsnr.: 91195
II.1.2)Hoved-CPV-kode
30210000 Databehandlingsmaskiner (hardware)
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet annulleres da der har vist sig at være uoverensstemmelser i udbudsmaterialet.

Udbuddet vedrører indkøb og levering af stationære og bærbare computere samt skærme og tilbehør, som fremgår af Bilag 3 Tilbudslisten.

For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter og produktgrupper, herunder de krav produkterne skal opfylde, henvises til afsnit 8 Kravspecifikation og Bilag 3 Tilbudslisten samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

Levering af de anførte produkter vil ske på grundlag af kontrakten, der er vedlagt som Bilag 2 Udkast til aftale. Kontrakten fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem parterne i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
30200000 Edb-maskiner og -artikler
30213100 Bærbare datamater
30213300 Stationære pc'er
30230000 Computerrelateret udstyr
30231000 Computerskærme og konsoller
30236000 Øvrigt edb-udstyr
30237000 Dele, tilbehør og artikler til datamater
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Følgende medlemsskoler deltager i udbuddet:

Asmildkloster Landbrugsskole

Køge Handelsskole

Campus Bornholm

Learnmark

EUC Sjælland

Skive College

HANSENBERG

College 360

Herning HF & VUC

UddannelsesCenter Holstebro

IBC International Business College

Varde Handelsskole & Handelsgymnasium

Kolding HF & VUC

Kontrakten medfører ikke pligt for Ordregiver til at aftage en bestemt mængde af de produkter, der er omfattet af kontrakten.

Den samlede indkøbsmængde forventes for en 4-årig periode at udgøre i alt kr. 32.000.000 kr.

Den forventede omsætning på kontrakten er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet/forbrug og forventede aktivitets-/forbrugsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede omsætning er således ikke bindende for Ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten. Den maksimale indkøbsværdi er 35.000.000 kr.

Kontrakten forventes at træde i kraft den 01.05.2023 og løber indtil den 30.04.2025, hvorefter Ordregiver kan forlænge kontrakten i 2 x 12 måneder. Kontraktens maksimale løbetid er således 4 år.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 243-703154
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

IT-hardware

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/01/2023