Доставки - 51093-2016

16/02/2016    S32

Бeлгия-Брюксел: Доставка, с или без сглобяване, на обзавеждане за детска ясла, занималня и заведения за детски грижи

2016/S 032-051093

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия
Пощенски адрес: CSM 1 05/43
Град: Bruxelles
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Лице за контакт: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles
Електронна поща: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Телефон: +32 22986989
Факс: +32 22960570
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu
Адрес на профила на купувача: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1300
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка, с или без сглобяване, на обзавеждане за детска ясла, занималня и заведения за детски грижи.

Референтен номер: OIB.DR.2/PO/2015/077/687
II.1.2)Основен CPV код
39161000 Мебелировка за детски градини
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка, с или без сглобяване, и монтаж, когато е уместно, на обзавеждане за детски ясли, занимални и детски градини в сгради на Комисията, Съвета на ЕС и Европейското училище Брюксел III (Иксел) в региона Брюксел–столица и околностите, както в детските ясли на Комисията, занималните и детските градини в Люксембург (LU) и Испра (IT).

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 330 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39160000 Училищна мебелировка
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Основно място на изпълнение:

Брюксел.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка, с или без сглобяване, и монтаж, когато е уместно, на обзавеждане за детски ясли, занимални и детски градини.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 330 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

оферентът трябва да приложи информация за самоличност (вж. приложение I.1 от спецификациите), както и всички документи и информация, изискани в точка III.1 „Условия за участие“ на това обявление и посочени в приложение I към спецификациите.

Оферентът трябва да приложи писмено доказателство с името на държавата, в която е неговото основно седалище или където е установен, както се изисква съгласно законодателството в неговата държава на пребиваване.

Оферентът трябва да приложи надлежно подписана и датирана клетвена декларация, удостоверяваща, че не е в някоя от ситуациите, които биха го изключили от вземане на участие в поръчка, възложена от Европейския съюз. Клетвената декларация трябва да бъде под формата на образеца в неговата цялост, публикуван на следната страница: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

NB: под заплаха от изключване, одобреният оферент трябва да подаде следното писмено доказателство в подкрепа на клетвената декларация преди подписването на договора:

— актуално извлечение от съдебен регистър или, ако това е невъзможно, равносилен актуален документ, издаден от подходящ юридически или административен орган в държавата на пребиваване на оферента, удостоверяващ, че той не е в несъстоятелност или ликвидация, неговата дейност не е под разпореждане на съда, не е сключил споразумение с кредитори, не е преустановил дейността си, не е обект на процедури от подобно естество, нито се намира в аналогична ситуация, произтичаща от подобна процедура съгласно националните законодателства или подзаконови актове,

— актуално извлечение от съдебен регистър или, ако това е невъзможно, равносилен актуален документ, издаден от съдебните или административни органи в държавата на произход на оферента, удостоверяващ, че той е не е осъден за престъпление по служба с влязла в сила присъда, че не е осъждан с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Съюза,

— актуален сертификат, издаден от съответния орган в държавата, в която оферентът пребивава, удостоверяващ, че той е изпълнил своите задължения по отношение на плащането на социални осигуровки,

— актуален сертификат, издаден от съответния орган в държавата, в която оферентът пребивава, удостоверяващ, че той е изпълнил своите задължения по отношение на плащането на данъци (преки данъци и ДДС) в съответствие със законовите норми в дадената държава.

Aко подобни документи или удостоверения не могат да бъдат издадени във въпросната държава, те могат да бъдат заменени с клетвена декларация или, ако това е невъзможно, с тържествена декларация, направена от заинтересованата страна пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален орган в дадената държава.

NB: в случай че поръчката им бъде възложена, обединенията трябва да представят клетвена декларация, заедно с подкрепящи документи и информация за всеки отделен член.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

оферентът трябва да представи:

— копие от финансови отчети (счетоводни баланси и оперативни сметки) за последните 2 финансови години, посочващи годишната печалба преди данъчно облагане. Ако по уважителна причина оферентът не може да ги предостави, той трябва да представи декларация за годишните печалби преди облагане за последните 2 години. Ако финансовите отчети или декларацията показват средна загуба през последните 2 години, оферентът трябва да предостави друг документ като доказателство за своите финансови и икономически възможности, като например подходяща гаранция от трета страна (например дружеството-майка), удостоверения от одитори, експерт-счетоводители или еквивалентни.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

оферентът трябва да представи:

— списък на продажбите на мебели през последните 2 години. Този списък ще включва, за всеки бенефициер: името на бенефициера, списъкът с доставки, включени в поръчката, мястото или местата на доставка, общата стойност на поръчката и периода на осъществяване,

— доказателство въз основа на описанието на организационната структура на неговото дружество, че може да достави и монтира обзавеждане на обектите в Брюксел, Люксембург и Испра,

— удостоверение за управление на качеството (например ISO 9001 или еквивалентно) или, ако оферентът няма достъп до подобни удостоверения или няма възможност да ги получи в рамките на зададения срок, друго доказателство или еквивалентни мерки за гарантиране на качеството от него.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

за да бъде избран оферент, продажбите, посочени през посочените 2 години, трябва да представляват обща стойност от поне 200 000 EUR.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 04/04/2016
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 08/04/2016
Местно време: 10:00
Място:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment „CSM 1“, cours Saint-Michel 1 (entrée côté rue Père de Deken 23),1040 Bruxelles, БЕЛГИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

По 1 надлежно упълномощен представител на оферент може да присъства на отварянето на офертите (трябва да бъде представен паспорт или лична карта). От съображения за сигурност оферентите, които желаят да участват, трябва да информират отдел OIB DR.2 „Финанси и обществени поръчки“ в писмена форма най-малко 2 работни дни преди заседанието по отваряне.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

36 месеца след възлагането.

VI.3)Допълнителна информация:

1) Спецификациите и допълнителните документи (включително въпроси и отговори) ще бъдат достъпни на следния интернет адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1300 Заинтересованите страни се приканват да се регистрират посредством интернет страницата. След това ще бъдат уведомени от онлайн системата за обществени поръчки за всякакви актуализации, достъпни за тази покана за участие в търг. От страните, които не са регистрирани в страницата, се изисква да се консултират редовно с нея. Комисията няма да бъде отговорна, в случай че оферентите не обърнат внимание на каквато и да било допълнителна информация относно тази покана за участие в търг, предоставена на настоящата интернет страница.

Интернет страницата ще се обновява редовно и е отговорност на оферентите да проверяват за нови актуализации и изменения по време на тръжния период.

Допълнителна информация относно договорните условия, подновяването на договори, условията за участие, изискваните минимални нива на възможности, общия прогнозен обем на поръчката и т.н. може да се намери в спецификациите, достъпни на гореспоменатата интернет страница. Няма да се издава версия на хартиен формат. Сертифициран по EMAS от 2005 г., OIB приема природосъобразно отношение. EMAS е схемата за еко-управление и одитиране, доброволният инструмент на ЕС, използван от организациите да подобрят своето въздействие върху околната среда.

2) Изпълнителните агенции могат да бъдат включени в поръчката като възлагащи органи (в рамките на лимит от 10 % от общата стойност на поръчката и за всички изпълнителни агенции, взети заедно), ако по време на публикуването на тази покана за участие в търг, те все още не са били официално създадени или не са в процес на създаване и следователно в документите на поканата за участие в търг не може да се укаже официално наименование.

3) За допълнителна информация относно участие в покани за участие в търг и в поредицата от процедури за възлагане на обществени поръчки на Службата за инфраструктура и логистика (OIB), моля, проверете „Ръководство за оференти“ и брошурата „Да правиш бизнес с Европейската комисия“, достъпни чрез препратката: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: Съвет на ЕС, Европейско училище Брюксел III.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 43031
Факс: +352 43032100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

в рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/02/2016