Na internetových stránkách TED se od 2.11.2022 používají elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy.

Dodávky - 51093-2016

16/02/2016    S32

Belgie-Brusel: Dodávka nábytku pro jesle, mateřskou školku a dětská pečovatelská zařízení s provedením montáže nebo bez ní

2016/S 032-051093

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise
Poštovní adresa: CSM 1 05/43
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1049
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1300
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávka nábytku pro jesle, mateřskou školku a dětská pečovatelská zařízení s provedením montáže nebo bez ní.

Spisové číslo: OIB.DR.2/PO/2015/077/687
II.1.2)Hlavní kód CPV
39161000 Nábytek pro mateřské školy
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Dodávka nábytku pro jesle, mateřské školky a dětská pečovatelská zařízení s provedením montáže nebo bez ní a dle potřeby instalace, v budovách Komise, Rady Evropské unie a Evropské školy Brusel III (Ixelles) v oblasti hlavního města Bruselu a jeho okolí, jakož i v jeslích, mateřských školkách a dětských pečovatelských zařízeních Komise v Lucemburku (LU) a Ispře (IT).

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 1 330 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
39160000 Školní nábytek
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brusel.

II.2.4)Popis zakázky:

Dodávka nábytku pro jesle, mateřské školky a dětská pečovatelská zařízení s provedením montáže nebo bez ní a umístění v případě potřeby.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 330 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

uchazeč musí přiložit údaje o totožnosti (viz příloha I.1 specifikací) a všechny dokumenty a informace požadované v bodě III.1 „Podmínky účasti“ tohoto oznámení a uvedené v příloze I specifikací.

Uchazeč musí předložit listinný důkaz s uvedením země, ve které má své ústředí nebo domovskou adresu dle požadavků práva své domovské země.

Uchazeč musí přiložit řádně podepsané a datované místopřísežné prohlášení dokládající, že se nenachází v žádné ze situací, které by vedly k jeho vyloučení z účasti na zakázce, která byla zadána Evropskou unií. Místopřísežné prohlášení musí mít celé formu uveřejněnou na následující internetové stránce: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Poznámka: úspěšný uchazeč musí, pod trestem vyloučení, na podporu přísežného prohlášení před podpisem smlouvy dodat následující listinné důkazy:

— aktuální výpis z rejstříku trestů nebo, pokud nelze jinak, podobný dokument vydaný aktuálně příslušným soudním nebo úředním orgánem v zemi, kde uchazeč sídlí, který potvrzuje, že se nenachází v konkurzu nebo v likvidaci, jeho záležitosti nejsou ve správě soudů, neuzavřel ujednání s věřiteli, nepozastavil obchodní aktivity, ohledně těchto záležitostí s ním neprobíhá soudní řízení této povahy, ani se nenachází v analogické situaci vzniklé z obdobného postupu podle vnitrostátních zákonů nebo předpisů příslušných států,

— aktuální výpis ze soudního spisu nebo, v jiném případě, podobný dokument v nedávné minulosti vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem v zemi, v níž uchazeč sídlí, jež udává, že nebyl odsouzen za trestný čin, jenž se týká jeho profesionálního chování, rozsudkem, který má platnost věci pravomocně rozsouzené a nebyl odsouzen rozsudkem, který má platnost pravomocně rozsouzené věci, za podvod, korupci, účast ve zločinecké organizaci nebo za jakoukoli jinou nezákonnou činnost, která poškozuje finanční zájmy Unie,

— čerstvé potvrzení vydané příslušným úřadem země, ve které má uchazeč sídlo, dokazující, že splnil své závazky týkající se úhrady příspěvků sociálního zabezpečení,

— aktuální ověření vydané příslušným orgánem země, ve které má uchazeč své sídlo, jež prokáže, že uchazeč plní své povinnosti ohledně placení daní (přímých daní a DPH) v souladu s právními předpisy v uvedené zemi.

Pokud se žádné takové dokumenty nebo oprávnění v příslušné zemi nevydávají, mohou být nahrazeny přísežným prohlášením nebo, pokud nelze jinak, přísežným prohlášením učiněným uchazečem před soudním nebo správním orgánem, notářem nebo kvalifikovaným odborným orgánem v uvedené zemi.

Poznámka: v případě, že mu bude zakázka zadána, musí každé seskupení předložit přísežné prohlášení společně s podklady a informacemi za každého jednotlivého člena.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

uchazeč musí poskytnout:

— kopie finančních výkazů (účetních rozvah a provozních účtů) za poslední 2 finanční roky, s uvedením ročního zisku před zdaněním. Jestliže je uchazeč nebude moci z oprávněného důvodu poskytnout, bude muset přiložit výkaz ročního zisku před zdaněním za poslední 2 roky. Pokud budou účetní výkazy nebo prohlášení vykazovat za uplynulé 2 roky průměrnou ztrátu, musí uchazeč předložit další dokument jako důkaz své finanční a ekonomické způsobilosti, jako jsou například příslušné záruky od třetí strany (například mateřské společnosti), výkazy od auditorů, certifikovaných účetních nebo rovnocenné dokumenty.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

uchazeč musí poskytnout:

— seznam prodeje nábytku během uplynulých 2 let. Tento seznam musí zahrnovat v případě každého příjemce: název příjemce, seznam dodávek, kterých se zakázka týká, místo nebo místa dodání, celkovou hodnotu objednávky a dobu provedení,

— důkaz na základě popisu organizační struktury své společnosti, že může doručit a instalovat nábytek na místech v Bruselu, Lucemburku a Ispře,

— certifikace řízení jakosti (např. ISO 9001 nebo ekvivalent) nebo v případě, že uchazeč nemá přistup k těmto osvědčením nebo nemá možnost je získat ve stanovených termínech, důkazy o rovnocenných opatřeních v oblasti zabezpečení kvality, které sám poskytne.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

aby by uchazeč vybrán, musí uvedený prodej během zmíněných 2 let představovat celkovou hodnotu ve výši alespoň 200 000 EUR.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 04/04/2016
Místní čas: 17:30
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 08/04/2016
Místní čas: 10:00
Místo:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment «CSM 1», cours Saint-Michel 1 (entrée côté rue Père de Deken 23),1040 Bruxelles, BELGIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

otevírání nabídek se může účastnit 1 řádně zmocněný zástupce na uchazeče (je nutno přeložit pas nebo průkaz totožnosti). Z bezpečnostních důvodů musí uchazeči, kteří mají v úmyslu se zúčastnit, informovat písemně alespoň 2 pracovní dny před otevíráním nabídek oddělení OIB DR.2 „Finance a veřejné zakázky“.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
Uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:

36 měsíců po zadání zakázky.

VI.3)Další informace:

1) Specifikace a další dokumenty (včetně otázek a odpovědí) budou k dispozici na následující internetové adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1300 Zainteresované strany vyzýváme, aby se zaregistrovaly prostřednictvím této internetové stránky. Poté budou prostřednictvím on-line systému pro veřejné zakázky informováni o jakýchkoliv aktualizacích, které jsou k dispozici pro tuto výzvu k účasti v nabídkovém řízení. Strany, které se na těchto stránkách nezaregistrují, žádáme, aby je průběžně sledovaly. Komise neponese žádnou zodpovědnost, pokud uchazeči nevezmou na vědomí případné další informace týkající se této výzvy k účasti v nabídkovém řízení uvedené na této internetové stránce.

Tato internetová stránka bude pravidelně aktualizována; je povinností uchazečů kontrolovat její případné aktualizace a úpravy v průběhu období nabídkového řízení.

Dodatečné informace o smluvních podmínkách, obnovení zakázek, podmínkách účasti, minimálních úrovních požadované způsobilosti, celkovém odhadovaném objemu zakázky atd. lze nalézt ve specifikacích, které jsou k dispozici na výše uvedené internetové stránce. Nebude vydávána žádná tištěná verze. OIB získala v roce 2005 certifikaci „EMAS“, čímž vyjádřila svůj kladný postoj k problematice životního prostředí. EMAS je plán ekologického řízení a kontroly, dobrovolně volitelný nástroj EU, který organizace používají ke zvyšování svého ekologického výkonu.

2) Výkonné agentury mohou být zapojeny do zakázky jako veřejní zadavatelé (s omezením do 10 % celkové hodnoty zakázky pro všechny výkonné agentury dohromady), pokud nebudou oficiálně založeny nebo nebudou zakládány k datu zveřejnění výzvy k účasti v nabídkovém řízení, a nebude tedy možné je nijak oficiálně označit v dokumentaci výzvy k účasti v nabídkovém řízení.

3) Pro další informace o účasti na výzvách k účasti v nabídkovém řízení a postupu řízení pro zadávání veřejné zakázky na OIB viz „Průvodce pro uchazeče“ a brožura „Obchodování s Evropskou komisí“, které jsou k dispozici prostřednictvím tohoto odkazu: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: Rada Evropské unie, Evropská škola Brusel III.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, jinak, od data, kdy se o něm dověděli. Podání stížnosti evropskému veřejnému ochránci práv ani nepozastavuje tuto lhůtu, ani nezahajuje novou lhůtu pro podání odvolání.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
04/02/2016