Dostawy - 51093-2016

16/02/2016    S32

Belgia-Bruksela: Dostawa mebli, z montażem lub bez, do pomieszczeń użytkowych w żłobkach, przedszkolach i placówkach opieki dziennej

2016/S 032-051093

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska
Adres pocztowy: CSM 1 05/43
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Faks: +32 22960570
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu
Adres profilu nabywcy: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1300
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa mebli, z montażem lub bez, do pomieszczeń użytkowych w żłobkach, przedszkolach i placówkach opieki dziennej

Numer referencyjny: OIB.DR.2/PO/2015/077/687
II.1.2)Główny kod CPV
39161000 Meble przedszkolne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa mebli, z montażem lub bez oraz, w stosownym przypadku, z mocowaniem, do żłobków, przedszkoli i placówek opieki dziennej znajdujących się w budynkach Komisji, Rady UE, Szkoły Europejskiej Bruksela III (Ixelles) w Regionie Stołecznym Brukseli i okolicach, a także do żłobków, przedszkoli i placówek opieki dziennej Komisji w Luksemburgu (LU) i Isprze (IT).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 330 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39160000 Meble szkolne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bruksela.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa mebli, z montażem lub bez oraz, w stosownym przypadku, mocowaniem, do żłobków i przedszkoli i placówek opieki dziennej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 330 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

oferent musi załączyć formularz identyfikacyjny (zob. załącznik I.1 do dokumentacji przetargowej) oraz wszystkie dokumenty i informacje wymagane w pkt III.1 „Warunki udziału” niniejszego ogłoszenia i zebrane w załączniku I do dokumentacji przetargowej.

Oferent określi państwo, w którym ma zarejestrowaną siedzibę lub miejsce zamieszkania, w dokumentacji dowodowej wymaganej przepisami prawa kraju pochodzenia.

Oferent powinien załączyć opatrzone datą i podpisane oświadczenie, że nie znajduje się w żadnej z sytuacji wykluczających z udziału w zamówieniach udzielanych przez Unię Europejską. Oświadczenie należy sporządzić według wzoru znajdującego się w następującej witrynie internetowej: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Uwaga: przed podpisaniem umowy oferent, któremu zostanie udzielone zamówienie, dostarczy — pod karą wykluczenia — dowody potwierdzające złożone oświadczenie:

– aktualny odpis z rejestru sądowego lub, w przypadku jego braku, aktualny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju pochodzenia oferenta, potwierdzający, że oferent nie znajduje się w stanie upadłości lub w trakcie likwidacji albo jego działalnością nie zarządza sąd, nie prowadzi postępowania układowego z wierzycielami, nie zawiesił działalności gospodarczej, nie jest prowadzone wobec niego postępowanie sądowe dotyczące tych kwestii, ani też nie znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych lub wykonawczych,

– aktualny odpis z rejestru sądowego lub, w przypadku jego braku, aktualny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju pochodzenia oferenta, potwierdzający, że oferent nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo naruszające zasady etyki zawodowej ani nie został skazany prawomocnym wyrokiem za nadużycie finansowe, korupcję, udział w organizacji przestępczej lub inną nielegalną działalność naruszającą finansowe interesy Unii,

– aktualne zaświadczenie wydane przez właściwy organ kraju, w którym oferent ma siedzibę, potwierdzające, że oferent wykonał swoje zobowiązania w zakresie płatności składek na ubezpieczenie społeczne,

– aktualne zaświadczenie wydane przez właściwy organ kraju, w którym oferent ma siedzibę, potwierdzające, że oferent nie zalega z płatnością podatków (bezpośrednich i VAT) nałożonych przepisami prawa kraju siedziby.

Jeżeli w danym kraju nie wydaje się takich dokumentów lub zaświadczeń, mogą być one zastąpione oświadczeniem pod przysięgą lub, jeżeli to niemożliwe, formalnym oświadczeniem, złożonym przez zainteresowanego przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem lub właściwym organem zawodowym w jego kraju.

Uwaga: w przypadku udzielenia zamówienia oświadczenie oraz dokumenty dowodowe i wymagane informacje dotyczące grupy muszą zostać dostarczone przez każdego członka grupy oddzielnie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

oferent musi dostarczyć:

— kopie sprawozdań finansowych (bilansów i rachunków zysków i strat) z 2 ostatnich lat obrotowych, wykazujących roczny wynik brutto. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn oferent nie może ich przedstawić, złoży oświadczenie dotyczące rocznego wyniku brutto z 2 ostatnich lat. Jeżeli sprawozdania finansowe lub oświadczenie wykazują straty w okresie ostatnich 2 lat, oferent jest zobowiązany przedstawić inny dokument potwierdzający jego zdolność finansową i ekonomiczną, na przykład odpowiednią gwarancję podmiotu trzeciego (na przykład spółki dominującej) lub zaświadczenia biegłego rewidenta, biegłego księgowego lub równoważne dokumenty,

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

oferent musi dostarczyć:

— wykaz sprzedaży mebli z ostatnich 2 lat. Wykaz uwzględnia w odniesieniu do każdego beneficjenta: nazwę beneficjenta, wykaz usług będących przedmiotem zamówienia, miejsce lub miejsca dostawy, łączną wartość zamówień i okres realizacji,

— potwierdzenie, na podstawie opisu struktury organizacyjnej spółki, że oferent jest w stanie zapewnić dostawę i montaż mebli do siedzib w Brukseli, Luksemburgu i Isprze,

— certyfikat zarządzania jakością (np. ISO 9001 lub równoważny) lub, jeśli oferent nie posiada takich certyfikatów ani możliwości uzyskania ich w wyznaczonym terminie, inne przedstawione przez niego dowody równoważnych środków stosowanych w celu zagwarantowania jakości.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

aby oferent mógł zostać zakwalifikowany, referencje dotyczące sprzedaży w ciągu 2 ostatnich lat muszą opiewać łącznie na kwotę co najmniej 200 000 EUR.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/04/2016
Czas lokalny: 17:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/04/2016
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment «CSM 1», cours Saint-Michel 1 (entrée côté rue Père de Deken 23),1040 Bruxelles, BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

w otwarciu ofert może uczestniczyć 1 upoważniony przedstawiciel oferenta (po obowiązkowym okazaniu paszportu lub dowodu tożsamości). Ze względów bezpieczeństwa oferenci wyrażający wolę uczestnictwa powinni o tym poinformować pisemnie dział OIB DR.2 — Finanse i Zamówienia Publiczne najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

36 miesięcy od udzielenia zamówienia.

VI.3)Informacje dodatkowe:

1) Dokumentacja przetargowa i dokumenty uzupełniające (w tym zapytania i odpowiedzi) będą dostępne pod następującym adresem internetowym: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1300 Zainteresowane strony zachęca się do zarejestrowania się przez witrynę internetową. Dzięki temu będą otrzymywać informacje za pośrednictwem systemu udzielania zamówień publicznych online o ewentualnych dostępnych aktualizacjach dotyczących niniejszego przetargu. Strony niezarejestrowane w witrynie prosi się o regularne jej sprawdzanie. Komisja nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli oferenci nie zapoznają się z informacjami dodatkowymi dotyczącymi niniejszego zaproszenia do składania ofert, opublikowanymi we wspomnianej witrynie.

Witryna będzie regularnie aktualizowana. Zadaniem oferentów jest sprawdzanie aktualizacji i zmian w czasie trwania przetargu.

Dodatkowe informacje o warunkach umownych, odnowieniu umowy, warunkach udziału, minimalnym poziomie wymaganych kwalifikacji, całkowitej szacowanej wielkości zamówienia itp. znajdują się w dokumentacji przetargowej dostępnej w wyżej wspomnianej witrynie internetowej. Wersja papierowa nie będzie zapewniana. OIB, któremu w 2005 przyznano certyfikat EMAS, zachowuje się w sposób przyjazny środowisku. EMAS to system ekozarządzania i audytu będący dobrowolnym instrumentem UE wykorzystywanym przez organizacje w celu poprawy ich działalności środowiskowej.

2) Agencje wykonawcze mogą zostać dołączone w trakcie trwania umowy (w granicach 10% całkowitej kwoty zamówienia dla wszystkich agencji wykonawczych łącznie), jeśli w trakcie procedury przetargowej oficjalnie nie istniały ani nie znajdowały się na etapie tworzenia, a w konsekwencji nie mogły zostać formalnie wskazane w dokumentach przetargowych.

3) W celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat udziału w przetargach i przebiegu procedury udzielania zamówień publicznych przez OIB zapraszamy do zapoznania się z „Przewodnikiem oferentów” oraz broszurą „Zrób dobry interes z Komisją Europejską”, które są dostępne w następującej witrynie internetowej: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: Rada UE, Szkoła Europejska Bruksela III.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Faks: +352 43032100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

w ciągu 2 miesięcy od powiadomienia wnioskodawcy, a w przypadku braku powiadomienia, od dnia kiedy zapoznał się z danym faktem. Złożenie skargi u Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie powoduje zawieszenia ani rozpoczęcia na nowo biegu terminu składania odwołań.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/02/2016