Tjenesteydelser - 51211-2020

Submission deadline has been amended by:  107143-2020
03/02/2020    S23    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling 

Danmark-Sorø: Lagerstyring

2020/S 023-051211

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Holm
E-mail: thovh@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 23347086

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=259093&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=259093&B=RS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Drift af lager ved Universitetshospital Sjælland, Køge

Sagsnr.: 19-000355
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79991000 Lagerstyring
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb af drift af lager ved Universitethospital Sjælland, Køge. Leverancen omfatter opbevaring, håndtering og transport af sterile engangsartikler og uklassificerede varer. Det forventes, at SUH Køge lager håndterer en årlig omsætning af lagervarer til en værdi ca. 80 000 000 DKK. Dertil kommer varekøb for ca. 25 000 000 DKK af skaffevarer, som håndteres som cross docking på SUH Køge lager. Det forventes, at SUH Køge lager varemodtager varer fra ca. 700 vareleverandører, som enten lagervarer eller skaffevarer. Det forventes, at SUH Køge lager lagerfører ca. 1 600 forskellige varenumre af uklassificerede varer i almindeligt pluklager, samt ca. 1 900 forskellige varenumre af sterile engangsartikler i sterilt pluklager. På nuværende SUH Køge er der ca. 100 brugere. På det fuldt udbyggede SUH Køge vil der være ca. 290 brugere. Udbuddet omfatter udviklingsopgave og med efterfølgende drift.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
60112000 Offentlig vejtransport
79921000 Pakkerivirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af drift af lager ved Universitethospital Sjælland, Køge. Leverancen omfatter opbevaring, håndtering og transport af sterile engangsartikler og uklassificerede varer. Det forventes, at SUH Køge lager håndterer en årlig omsætning af lagervarer til en værdi ca. 80 000 000 DKK. Dertil kommer varekøb for ca. 25 000 000 DKK af skaffevarer, som håndteres som cross docking på SUH Køge lager. Det forventes, at SUH Køge lager varemodtager varer fra ca. 700 vareleverandører, som enten lagervarer eller skaffevarer. Det forventes, at SUH Køge lager lagerfører ca. 1 600 forskellige varenumre af uklassificerede varer i almindeligt pluklager, samt ca. 1 900 forskellige varenumre af sterile engangsartikler i sterilt pluklager. På nuværende SUH Køge er der ca. 100 brugere. På det fuldt udbyggede SUH Køge vil der være ca. 290 brugere. Udbuddet omfatter udviklingsopgave og med efterfølgende drift.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 84
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 3 gange, hver gang med op til 12 måneder

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

1) Virksomhedernes referencer indenfor farma-sektoren. Referencer indenfor farma-sektoren vægtes positivt;

2) Referencernes varighed. Lang varighed vægtes positivt;

3) Referencernes angivne succesrate for opfyldelse af KPI’er. Det vægtes i den forbindelse positivt i jo højere grad, referencerne dokumenterer opfyldelse af KPI’erne;

4) Erfaring med udvikling af nye logistikydelser. Erfaring inden for udvikling af styringsprincipper for bestillings- og leveringsprocesser vægtes positivt.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der skal opgives tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår tilbudsgiveren blev etableret eller startede sin virksomhed. Soliditetsgraden angives som forholdet mellem tilbudsgiverens samlede egenkapital og tilbudsgiverens samlede aktiver.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav til deltagelse:

Minimum soliditetsgrad i seneste regnskabsår: 25.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der kan opgives indtil 5 referencer, som gerne må være opgaver for samme kunde. Referencer ud over antallet vil ikke indgå i vurderingen. Referencerne skal være påbegyndte indenfor de sidste 3 år fra ansøgningsfristen at regne og ikke nødvendigvis være afsluttede ved ansøgningsfristen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav til deltagelse:

Minimum 1 reference indenfor lagerdrift indenfor sundheds- og farmaområdet.

Mindstekrav:

Minimum 1 reference skal omfatte et pluk på minimum 50 000 linjer per år.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/03/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 28/08/2021
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tildelingskriterium: Bedst forhold mellem pris og kvalitet.

Vægtning: Økonomi 60% og Kvalitet 40%.

Underkriteriet kvalitet vurderes ud fra følgende delkriterier:

Punkt 1.1 Regionslagerets opbygning: Vurderingen vil ske ud fra en helhedsbetragtning af konkurrencekravets opfyldelse. Der lægges vægt på en effektiv indretning, som sikre tilstrækkelig kapacitet i forhold til SUH Køges behov for lager. Der lægges ligeledes vægt på at hygiejnekrav overholdes.

Punkt 2.1 Organisering i forhold til lagerdrift. Vurderingen vil ske ud fra en helhedsbetragtning af konkurrencekravets opfyldelse. Der lægges vægt på ledernes erfaring inden for ledelse af lagerfunktioner og en organisationsstruktur, der sikre at der kan træffes hurtige beslutninger på operationelt niveau.

Punkt 2.2 Procesbeskrivelse i forhold til lagerdrift. Vurderingen vil ske ud fra en helhedsbetragtning af konkurrencekravets opfyldelse. Der lægges vægt på overholdelse af hygiejnekrav og effektive processer.

Punkt 2.3 Plan for oplæring/uddannelse af personale. Vurderingen vil ske ud fra en helhedsbetragtning af konkurrencekravets opfyldelse. Der lægges vægt på grunduddannelse inden for hygiejneretningslinierne inden opstart på arbejdspladsen, og at ændringer i hygiejneretningslinier formidles hurtigt.

Punkt 2.4 Plan for nedbrud og forebyggelse af fejl. Vurderingen vil ske ud fra en helhedsbetragtning af konkurrencekravets opfyldelse. Der lægges vægt på, at planen kan sikre at leveringsperformance kan overholdes.

Punkt 2.5 Bæredygtighed. Vurderingen vil ske ud fra en helhedsbetragtning af konkurrencekravets opfyldelse. Der lægges vægt på affaldshåndtering, strømforbrug og transport.

Punkt 3.1 Dannelse af en bestilling. Vurderingen vil ske ud fra en helhedsbetragtning af konkurrencekravets opfyldelse. Der lægges vægt på, at sundhedspersonalet anvender mindst muligt tid til bestilling af varer.

Punkt 3.2 Leveringsprocessen. Vurderingen vil ske ud fra en helhedsbetragtning af konkurrencekravets opfyldelse. Der lægges vægt på, at det samlede tidsforbrug i kæden holdes til et minimum.

Punkt 3.3 Tidsfrister forbundet med bestillings- og leveringskonceptet. Vurderingen vil ske ud fra en helhedsbetragtning af konkurrencekravets opfyldelse. Der lægges vægt på, at tiden fra bestillingen er lavet til leveringen til SUH Køge sker, er så kort som muligt.

Punkt 3.4 Leveringsfrekvenser til SUH Køge’s brugere. Vurderingen vil ske ud fra en helhedsbetragtning af konkurrencekravets opfyldelse. Der lægges vægt på, at leveringsfrekvensen er tilpasset brugerens vigtighed for behandling af patienterne.

Punkt 4.1 Udvikling og implementering af SUH Køge lager. Vurderingen vil ske ud fra en helhedsbetragtning af konkurrencekravets opfyldelse. Der lægges vægt på medarbejdernes erfaring i at etablere lagerfaciliteter, samt at tidsplanen sikre en effektiv afvikling af opgaven.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/01/2020