TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Varer - 51254-2023

25/01/2023    S18

Danmark-Brabrand: Læskure

2023/S 018-051254

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Karen Blixens Boulevard 7
By: Brabrand
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontaktperson: Vibeke Hedelund Pedersen
E-mail: vhp@aarhus.dk
Telefon: +45 41855831
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.aarhus.dk
Internetadresse for køberprofilen: www.aarhus.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/aarhus-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=132402
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af levering af buslæskærme ifm. busstoppesteder

Sagsnr.: 132402
II.1.2)Hoved-CPV-kode
44212321 Læskure
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Levering af buslæskærme ifm. busstoppesteder til Teknik og Miljø, Byrum i Aarhus Kommune. Udbuddet er nærmere beskrevet i det samlede udbudsmateriale.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 600 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34928440 Busstoppestedsstandere
34928400 Gademøbler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering af buslæskærme ifm. busstoppesteder til Teknik og Miljø, Byrum i Aarhus Kommune. Se i øvrigt det samlede udbudsmateriale inkl. bilag for den fulde beskrivelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Design / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 25 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 600 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Den fremtidige rammeaftale kan forlænges i op til 24 måneder à en eller flere gange på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune.Forlænges aftalen på ændrede vilkår, vil aftalens overordnede karakter dog ikke blive ændret. <br>

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver bedes i ESPD angive nedenstående nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.&nbsp;- Omsætning- Egenkapital- Soliditetsgrad

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som&nbsp;• Har en omsætning på minimum 3 mio. danske kr. ekskl. moms i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.&nbsp;&nbsp;• Har en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.&nbsp;• Har en soliditetsgrad på minimum 20 % i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som:&nbsp;• I ESPD angiver referencer for de betydeligste lignende leveringer, der er udført inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen. Med udført menes referencer, der er afsluttet eller under udførelse. Der skal angives minimum 1 referencer og maksimalt 3 referencer. For så vidt angår rammeaftaler gøres opmærksom på, at kun aftaleforhold under rammeaftalen, hvor der er realiseret en omsætning og som i øvrigt opfylder de(t) fastsatte krav, vil blive godkendt som referencer.&nbsp;I ESPD bedes anført en beskrivelse af referencerne, herunder hvilke produkter/ydelser leverancen dækker, tidspunktet for udførelse af referencerne samt angivelse af kontaktperson for referencen. Med lignende leveringer menes levering af buslæskærme til offentlig eller privat aktør.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har 1 lignende reference, med en leverance bestående af minimum 5 stk. buslæskærme til en offentlig eller privat aktør.<br>

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen indeholder et CSR-bilag, der indeholder en klausul om etik og socialt ansvar.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/02/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/02/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§ 134a - 136 gælder i dette udbud følgende frivillige udelukkelsesgrund(e).Aarhus Kommune er således forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrund(e) (medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed iht. Udbudslovens § 138):• Tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1., nr. 1.• Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1., nr. 2.• Aarhus Kommune har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiver har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1., nr. 3.• Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1., nr. 4.• Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver uretmæssigt har forsøgt at påvirke Ordregivers beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1., nr. 5.Der henvises til udbudslovens § 137 for en gengivelse af den fulde ordlyd af de enkelte bestemmelser.Til dokumentation for at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde og overholder mindstekravene til egnethed skal tilbudsgiver, når Aarhus Kommune anmoder herom, fremlægge følgende:— Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.Med hensyn til dokumentation for økonomisk og finansiel formåen skal følgende fremlægges som endelig dokumentation, når ordregiver anmoder herom:Tilbudsgiver årsrapporter eller uddrag heraf, for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsrapporter er lovpligtigt i det land, hvor tilbudsgiver er etableret.Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som ordregiver vurderer passende, hvis tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som ordregiver forlanger.Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne fra den tilbudsgiver, som Aarhus Kommune forventer at indgå aftale med. Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.Kravene til dokumentation for pålidelighed af de oplysninger, der er afgivet i ESPD gælder også konsortiedeltagere og enheder, hvis formåen tilbudsgiver baserer sig på.Som dokumentation for, at virksomheden og dennes evt. underleverandører og støttende enheder ikke er omfattet af forordning 2022/576, indhentes underskrevet Tro- og loveerklæring vedr. russisk etablering og ejerskab, bilag X.Det maksimale forbrug af varer, der kan indkøbes på aftalen, udgør i aftalernes løbetid 5.500.000 kr. ekskl. moms. Dette tal er udtryk for den anslåede værdi i en potentielt 4-årig aftaleperiode med en tillagt buffer på 20 %, således at også uforudsete større aftag på aftalen i løbetiden kan rummes indenfor nærværende udbudte aftale.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/01/2023