Lieferungen - 51322-2022

31/01/2022    S21

Polen-Konin: Datenbank- und -Betriebssoftwarepaket

2022/S 021-051322

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Konin
Nationale Identifikationsnummer: REGON 311019036
Postanschrift: Plac Wolności 1
Ort: Konin
NUTS-Code: PL414 Koniński
Postleitzahl: 62-500
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Romaniszyn
E-Mail: zamowienia@konin.um.gov.pl
Telefon: +48 6324011381
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.konin.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://konin.logintrade.net/zapytania_email,73062,8e3e69f5344a14b7ff5cd933e4be561e.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Koninie

Referenznummer der Bekanntmachung: WP.042.1.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48600000 Datenbank- und -Betriebssoftwarepaket
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Koninie, na którą składają się: dostawa sprzętu komputerowego, dostawa oprogramowania (licencji), prace wdrożeniowe, szkolenie użytkowników i administratorów oraz serwis gwarancyjny

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48442000 Finanzsystemsoftwarepaket
48820000 Server
72253200 Systemunterstützung
72263000 Software-Implementierung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL414 Koniński
Hauptort der Ausführung:

Konin - Urząd Miejski w Koninie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Koninie, na którą składają się: dostawa sprzętu komputerowego, dostawa oprogramowania (licencji), prace wdrożeniowe, szkolenie użytkowników i administratorów oraz serwis gwarancyjny.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Funkcjonalności dodatkowe / Gewichtung: 30%
Qualitätskriterium - Name: Opieka serwisowa / Gewichtung: 10%
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 360
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki budżetu państwa oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021; projekt pn "Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina"

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 50 000,00 zł.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł (słownie złotych jeden milion pięćset tysięcy 00/100).

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca winien złożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych

środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy..., zgodnie z pkt 7.4.1.1. SWZ.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunki jeżeli wykaże, że:

1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwa (2) zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu systemu informatycznego wspierającego realizację zadań administracji publicznej, w tym poprzez dostarczenie i wdrożenie oprogramowania do świadczenia elektronicznych usług publicznych ("e-usług"), gdzie w ramach każdej tego rodzaju dostawy:

a. dostarczony przez Wykonawcę system informatyczny zapewniał obsługę co najmniej 100 stanowisk pracy,

b. wartość zamówienia wynosiła co najmniej 1 000 000 zł brutto każda,

c. zakres przedmiotowy wspieranych przez system informatyczny zadań obejmował co najmniej obsługę: budżetu i finansów gminy, rozliczeń księgowych, podatków i opłat lokalnych, ewidencji kadrowej oraz naliczania wynagrodzenia, a także współpracę z rejestrem mieszkańca lub systemem obsługującym ewidencję mieszkańców,

d. świadczenie "e-usług" obejmowało co najmniej następujące obszary: uwierzytelnienie interesanta poprzez profil zaufany ePUAP, udostępnianie informacji dotyczących zobowiązań (zalogowanego, uwierzytelnionego) interesanta w zakresie dostępu do rejestrów publicznych, w tym z możliwością regulowania zobowiązań finansowych poprzez system internetowych płatności zewnętrznego usługodawcy, uruchomienie elektronicznych formularzy na platformie ePUAP.

2. dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji niniejszego zamówienia w liczbie nie mniejszej niż:

a. 1 osoba - kierująca realizacją zamówienia (Kierownik) - która posiada doświadczenie w realizacji minimum jednego (1) zamówienia polegającego na wdrożeniu systemu informatycznego wspierającego realizację zadań w administracji publicznej, w tym w zakresie świadczenia elektronicznych usług publicznych („e-usług"), na stanowisku kierownika Projektu lub podobnym obejmującym nadzór nad realizacją ww projektu, dla zamówienia o wartości co najmniej 1 000 000 zł brutto,

b. minimum 2 osoby - specjaliści w zakresie wdrażania systemów informatycznych, w tym "e-usług" - posiadające doświadczenie w realizacji minimum jednego (1) zamówienia każdy, polegającego na wdrożeniu systemu informatycznego wspierającego realizację zadań administracji publicznej, w tym w zakresie świadczenia "e-usług" - na stanowisku wdrożeniowca lub innym podobnym obejmującym zadanie wdrożenia ww systemu,

c. 1 osoba, która posiada minimum 2 - letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania, utrzymania, konfiguracji i wsparcia w zakresie eksploatacji systemów informatycznych.

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunków Wykonawca winien złożyć:

1. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w

okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są

wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie..., zgodnie z pkt 7.4.2.1. SWZ.

2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego..., zgodnie z pkt 7.4.2.2. SWZ.

3. W przypadku składania oferty wspólnej, ww warunki Wykonawcy powinni spełniać łącznie i ww. dokumenty i oświadczenia złożyć wspólnie.

Wykazy wskazane w pkt 1 i 2 powyżej Wykonawca przedkłada na podstawie wzorów przekazanych przez

Zamawiającego wraz z wezwaniem do jego złożenia.

Z podmiotowych środków dowodowych, dokumentów i oświadczeń powinno jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Udostępnienie zasobów

1. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów

udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z

ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów

na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca,

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby powinno potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę

z podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w

szczególności:

3.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,

3.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.

4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega

na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zdolności techniczne lub

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania

warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,

które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna nie potwierdzają

spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy

wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił

ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w

postępowaniu.

7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację

podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na

zdolnościach podmiotów lub sytuacji udostępniających zasoby.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

I. Warunki umowy zawarte są w Załączniku nr 5 do SWZ.

II. Zakres, rodzaj zmian postanowień umowy i warunki ich wprowadzenia określone są §12 Załącznika nr 5 do SWZ

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/02/2022
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 28/05/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/02/2022
Ortszeit: 11:10
Ort:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę, poza wskazanymi w pkt III.1.:

1. Jednolity Dokument Zamówienia (JEDZ) – wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.

2. Formularz oferty – wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.

3. Formularz cenowy ze szczegółowym opisem oferty - wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 3a do SWZ.

4. Formularz - opis funkcjonalności dodatkowych - wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 3b do SWZ.

5. Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z oświadczeniem

składanym na podstawie z art. 117 ust. 4 ustawy – wypełniona zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ. UWAGA -

wypełnić i dołączyć do oferty tylko w przypadku składania oferty wspólnej (np. konsorcja, spółki cywilne).

6. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli

w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów

rejestrowych Wykonawcy).

7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy

potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych

podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w

art. 118 ustawy).

II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.

108 ust. 1 i 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8 i 10 ustawy. Zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy Wykonawca może dokonać

procedury „self cleaning”.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dokumentów i

oświadczeń określonych w pkt 6.1.1. - 6.1.4. SWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi

złożyć ww. dokumenty.

Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia podmiotowe środki dowodowe określone

w pkt. 6.1.1., 6.1.3., 6.1.4. SWZ dotyczące tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec nich

podstawy wykluczenia z postępowania.

III. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne określone zostały w pkt 17. SWZ.

IV. Sposób porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy

W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie, przy użyciu

platformy przetargowej Logintrade pod adresem https://konin.logintrade.net/zapytania_email,73062,8e3e69f5344a14b7ff5cd933e4be561e.html oraz

poczty elektronicznej: zamowienia@konin.um.gov.pl . Szczegółowe zasady komunikacji określone zostały w cz.

III SWZ.

V. Zasady ochrony danych osobowych określone zostały w cz. XVII SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postanschrift: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-522
Land: Polen
E-Mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telefon: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Internet-Adresse: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej albo 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści

dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej (Platformie Przetargowej).

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie

wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień publicznych
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/01/2022