Dostawy - 51322-2022

31/01/2022    S21

Polska-Konin: Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

2022/S 021-051322

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Konin
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 311019036
Adres pocztowy: Plac Wolności 1
Miejscowość: Konin
Kod NUTS: PL414 Koniński
Kod pocztowy: 62-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Romaniszyn
E-mail: zamowienia@konin.um.gov.pl
Tel.: +48 6324011381
Adresy internetowe:
Główny adres: www.konin.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://konin.logintrade.net/zapytania_email,73062,8e3e69f5344a14b7ff5cd933e4be561e.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Koninie

Numer referencyjny: WP.042.1.2022
II.1.2)Główny kod CPV
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Koninie, na którą składają się: dostawa sprzętu komputerowego, dostawa oprogramowania (licencji), prace wdrożeniowe, szkolenie użytkowników i administratorów oraz serwis gwarancyjny

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48442000 Pakiety oprogramowania do systemów finansowych
48820000 Serwery
72253200 Usługi w zakresie wsparcia systemu
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Konin - Urząd Miejski w Koninie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Koninie, na którą składają się: dostawa sprzętu komputerowego, dostawa oprogramowania (licencji), prace wdrożeniowe, szkolenie użytkowników i administratorów oraz serwis gwarancyjny.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalności dodatkowe / Waga: 30%
Kryterium jakości - Nazwa: Opieka serwisowa / Waga: 10%
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 360
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Środki budżetu państwa oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021; projekt pn "Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina"

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 50 000,00 zł.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł (słownie złotych jeden milion pięćset tysięcy 00/100).

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca winien złożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych

środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy..., zgodnie z pkt 7.4.1.1. SWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunki jeżeli wykaże, że:

1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwa (2) zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu systemu informatycznego wspierającego realizację zadań administracji publicznej, w tym poprzez dostarczenie i wdrożenie oprogramowania do świadczenia elektronicznych usług publicznych ("e-usług"), gdzie w ramach każdej tego rodzaju dostawy:

a. dostarczony przez Wykonawcę system informatyczny zapewniał obsługę co najmniej 100 stanowisk pracy,

b. wartość zamówienia wynosiła co najmniej 1 000 000 zł brutto każda,

c. zakres przedmiotowy wspieranych przez system informatyczny zadań obejmował co najmniej obsługę: budżetu i finansów gminy, rozliczeń księgowych, podatków i opłat lokalnych, ewidencji kadrowej oraz naliczania wynagrodzenia, a także współpracę z rejestrem mieszkańca lub systemem obsługującym ewidencję mieszkańców,

d. świadczenie "e-usług" obejmowało co najmniej następujące obszary: uwierzytelnienie interesanta poprzez profil zaufany ePUAP, udostępnianie informacji dotyczących zobowiązań (zalogowanego, uwierzytelnionego) interesanta w zakresie dostępu do rejestrów publicznych, w tym z możliwością regulowania zobowiązań finansowych poprzez system internetowych płatności zewnętrznego usługodawcy, uruchomienie elektronicznych formularzy na platformie ePUAP.

2. dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji niniejszego zamówienia w liczbie nie mniejszej niż:

a. 1 osoba - kierująca realizacją zamówienia (Kierownik) - która posiada doświadczenie w realizacji minimum jednego (1) zamówienia polegającego na wdrożeniu systemu informatycznego wspierającego realizację zadań w administracji publicznej, w tym w zakresie świadczenia elektronicznych usług publicznych („e-usług"), na stanowisku kierownika Projektu lub podobnym obejmującym nadzór nad realizacją ww projektu, dla zamówienia o wartości co najmniej 1 000 000 zł brutto,

b. minimum 2 osoby - specjaliści w zakresie wdrażania systemów informatycznych, w tym "e-usług" - posiadające doświadczenie w realizacji minimum jednego (1) zamówienia każdy, polegającego na wdrożeniu systemu informatycznego wspierającego realizację zadań administracji publicznej, w tym w zakresie świadczenia "e-usług" - na stanowisku wdrożeniowca lub innym podobnym obejmującym zadanie wdrożenia ww systemu,

c. 1 osoba, która posiada minimum 2 - letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania, utrzymania, konfiguracji i wsparcia w zakresie eksploatacji systemów informatycznych.

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunków Wykonawca winien złożyć:

1. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w

okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są

wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie..., zgodnie z pkt 7.4.2.1. SWZ.

2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego..., zgodnie z pkt 7.4.2.2. SWZ.

3. W przypadku składania oferty wspólnej, ww warunki Wykonawcy powinni spełniać łącznie i ww. dokumenty i oświadczenia złożyć wspólnie.

Wykazy wskazane w pkt 1 i 2 powyżej Wykonawca przedkłada na podstawie wzorów przekazanych przez

Zamawiającego wraz z wezwaniem do jego złożenia.

Z podmiotowych środków dowodowych, dokumentów i oświadczeń powinno jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Udostępnienie zasobów

1. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów

udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z

ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów

na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca,

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby powinno potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę

z podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w

szczególności:

3.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,

3.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.

4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega

na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zdolności techniczne lub

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania

warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,

które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna nie potwierdzają

spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy

wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił

ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w

postępowaniu.

7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację

podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na

zdolnościach podmiotów lub sytuacji udostępniających zasoby.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

I. Warunki umowy zawarte są w Załączniku nr 5 do SWZ.

II. Zakres, rodzaj zmian postanowień umowy i warunki ich wprowadzenia określone są §12 Załącznika nr 5 do SWZ

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/02/2022
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/05/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/02/2022
Czas lokalny: 11:10
Miejsce:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę, poza wskazanymi w pkt III.1.:

1. Jednolity Dokument Zamówienia (JEDZ) – wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.

2. Formularz oferty – wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.

3. Formularz cenowy ze szczegółowym opisem oferty - wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 3a do SWZ.

4. Formularz - opis funkcjonalności dodatkowych - wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 3b do SWZ.

5. Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z oświadczeniem

składanym na podstawie z art. 117 ust. 4 ustawy – wypełniona zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ. UWAGA -

wypełnić i dołączyć do oferty tylko w przypadku składania oferty wspólnej (np. konsorcja, spółki cywilne).

6. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli

w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów

rejestrowych Wykonawcy).

7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy

potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych

podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w

art. 118 ustawy).

II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.

108 ust. 1 i 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8 i 10 ustawy. Zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy Wykonawca może dokonać

procedury „self cleaning”.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dokumentów i

oświadczeń określonych w pkt 6.1.1. - 6.1.4. SWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi

złożyć ww. dokumenty.

Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia podmiotowe środki dowodowe określone

w pkt. 6.1.1., 6.1.3., 6.1.4. SWZ dotyczące tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec nich

podstawy wykluczenia z postępowania.

III. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne określone zostały w pkt 17. SWZ.

IV. Sposób porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy

W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie, przy użyciu

platformy przetargowej Logintrade pod adresem https://konin.logintrade.net/zapytania_email,73062,8e3e69f5344a14b7ff5cd933e4be561e.html oraz

poczty elektronicznej: zamowienia@konin.um.gov.pl . Szczegółowe zasady komunikacji określone zostały w cz.

III SWZ.

V. Zasady ochrony danych osobowych określone zostały w cz. XVII SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-522
Państwo: Polska
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Tel.: +48 226958504
Faks: +48 226958111
Adres internetowy: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej albo 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści

dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej (Platformie Przetargowej).

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie

wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/01/2022