С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Доставки - 51335-2022

31/01/2022    S21

България-Русе: Камионетки (пикапи)

2022/S 021-051335

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА РУСЕ
Национален регистрационен номер: 000530632
Пощенски адрес: пл. СВОБОДА №.6
Град: гр.Русе
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 7000
Държава: България
Лице за контакт: Камен Христов Христов
Електронна поща: k.hristov@ruse-bg.eu
Телефон: +359 82881710
Факс: +359 82834413
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://obshtinaruse.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1111
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/183260
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/183260
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на фабрично нов пикап

II.1.2)Основен CPV код
34131000 Камионетки (пикапи)
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на фабрично нов пикап при следните минимални изисквания:

Обем на двигателя – не по малко от 2 200 см3 – дизел Максимална мощност - не по малко от 150 к.с.

Гориво - дизел

Максимален въртящ момент – не по малко от 400 Nm

Трансмисия – 6 степенна механична

Предаване – 4x4

Комбиниран разход – до 10 л. на 100 км.

Екологична норма – Euro 6

Кабина - двойна

Обща дължина – над 5 300 мм.

Обща широчина до 2100 мм.

Междуосие – над 3000 мм.

Пътен просвет – над 220 мм.

Пълната информация се съдържа в техническата спецификация

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 56 233.33 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на фабрично нов пикап при следните минимални изисквания:

Обем на двигателя – не по малко от 2 200 см3 – дизел Максимална мощност - не по малко от 150 к.с.

Гориво - дизел

Максимален въртящ момент – не по малко от 400 Nm

Трансмисия – 6 степенна механична

Предаване – 4x4

Комбиниран разход – до 10 л. на 100 км.

Екологична норма – Euro 6

Кабина - двойна

Обща дължина – над 5 300 мм.

Обща широчина до 2100 мм.

Междуосие – над 3000 мм.

Пътен просвет – над 220 мм.

Система за управление динамичната устойчивост на автомобила

Разпределение на спирачното усилие и спирачен асистент

Активен контрол на сцеплението

Антиблокираща система

Клетка предпазваща купето от деформации

Асистент за потегляне по наклон

Автоматични халогенни фарове с автоматични дневни светлини

Фарове за мъгла

Електрически регулируеми странични огледала

Система за намаляване на поднасяне при теглене на ремарке

Система контролираща потъването и изправянето при рязко спиране и потегляне, както и при неравности на пътя

Допълнителна защита на ходовата част и резервоара

Вана за товарното отделение

Защитна кора на вратата на товарното отделение

Странични степенки

Централно заключване на вратите с дистанционно

Заключване на вратата на товарното отделение

Мигачи интегрирани в страничните огледала

Подсилено окачване

Блокиране на задния диференциал

LED задни стоп светлини

Радио/CD система с Bluetooth

Мултифункционален LCD дисплей в приборното табло

Борд компютър

Климатик

Резервно колело в пълен размер

Кандидатът да е официален представител на марката с която кандидатства;

Кандидатът да притежава или да има сключен договор с лицензиран сервиз в гр. Русе за поддръжка на автомобила, с който кандидатства;

Автомобилът да бъде произведен през или след 2021 г.

Изпълнителят трябва да извърши следните дейности:

1. Доставка на фабрично нов пикап

Изпълнителят извършва доставка на пикапа до гр. Русе

След доставката се подписва приемо-предавателен протокол между изпълнителя и възложителя. Изпълнителят изготвя проект на приемо-предавателен протокол преди извършване на доставките и го съгласува с Възложителя.

2. Гаранционно обслужване

2.1. Гаранция от минимум 3 години или 100 000 км.

2.2. В гаранционния срок изпълнителят отстранява изцяло за своя сметка и в определен срок възникнали повреди/дефекти, вкл. доставка на необходимите части и материали, както и сервизно обслужване на автомобила.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 56 233.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 30/09/2022
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания за годност към участниците.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За последните три приключили финансови години, участникът трябва да е реализирал оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.Под сфера, попадаща в обхвата на поръчката следва да се разбират дейности, които са свързани с доставка автомобили.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За последните три приключили финансови години, участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, който е не по-малък от 56 000,00 лв. без ДДС.

- Под сфера, попадаща в обхвата на поръчката следва да се разбират дейности, които са свързани с доставка автомобили.

При подаване на офертата се попълва информацията в приложимото поле на ЕЕДОП.

Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП.

- Документи за доказване на изискването:

Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Информацията обхваща последните три приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания към Технически и професионални възможности на участниците

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 25/02/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 28/02/2022
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Право да участва в процедурата има лице, което отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник: за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, обстоятелства по чл. 69 ЗПКОНПИ. Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.

Възложителят изисква гаранция за обезпечаване на изпълнението на договора в размер на 5% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя

Гаранцията по т. 1 или т. 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение между Възложителя и Изпълнителя.

Възложителят сключва писмен договор с определения изпълнител по реда и при условията на чл. 112 от Закона на обществени поръчки. При подписване на договора определеният изпълнител е длъжен да представи документи в съответствие с чл. 112 ал. 1 от ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/01/2022