Roboty budowlane - 51398-2015

Wyświetl widok skrócony

13/02/2015    S31

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2015/S 031-051398

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adres pocztowy: ul. Targowa 74
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 03-734
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: PKP PLK S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni, al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań
Osoba do kontaktów: Iwona Kriger
E-mail: iwona.kriger@plk-sa.pl
Tel.: +48 616332420
Faks: +48 616331015

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://zamowienia.plk-sa.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: transport kolejowy, zarządzanie liniami kolejowymi
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: obsługa sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu kolejowego
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 272 na odcinku Ostrzeszów – Ostrów Wlkp.” na odcinku Antonin – Ostrów Wlkp. od km 70,000 do km 85,690 w torze nr 1.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:
1. kompleksowej dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich wymaganych robót budowlanych, opracowanej na geodezyjnej dokumentacji do celów projektowych (projektu budowlanego, projektu wykonawczego, projektu organizacji ruchu) oraz uzyskania na podstawie przedmiotowej dokumentacji wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń warunków decyzji, pozwoleń i zgłoszeń;
2. wszystkich robót budowlano-montażowych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych i towarzyszących potrzebnych do wykonania powierzonego zadania oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami prawa budowlanego;
3. wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej a w tym m.in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
4. opracowanie dokumentacji i udział w procedurze Zamawiającego „Zarządzanie zmianą” w zakresie realizowanego zamówienia w oparciu o „Wytyczne dyrektora Biura Bezpieczeństwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeprowadzania oceny potencjalnego wpływu zmian technicznych, eksploatacyjnych i organizacyjnych na bezpieczeństwo systemu kolejowego”.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000 Roboty budowlane

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 35 840 000 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 700 000 PLN (słownie: siedemset tysięcy).
2. Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Ustawy.
3. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku Postępowania o udzielenie niniejszego Zamówienia w wysokości 10 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Termin zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę będzie wynosił 30 dni, licząc od daty otrzymania przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prawidłowo wystawionej faktury.
Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego Zamówienia, określone zostały w Tomie II SIWZ.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm).
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu,każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1.1. oświadczenia/lista:
a) „oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu”;
b) „oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z Postępowania”;
c) c) „lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej”.
2. W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 24 Ustawy, Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
e) aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
f) aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 Ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.2:
3.1. Lit. (a) (c) (d) (e) – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
3.2. Lit. (b) –składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11 Ustawy.
4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.1 lit. (a) i (c) oraz pkt 3.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa w pkt 3.1 lit. (b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 9.3 IDW zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepisy pkt 4 stosuje się odpowiednio.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego Zamówienia.
7. Oferta wspólna musi spełniać następujące wymagania:
7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 23 Ustawy;
7.2. w przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone w punkcie 8.3 Instrukcji dla Wykonawców uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną,natomiast dokumenty, o których mowa w punkcie 1.2, wskazujące, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z Postępowania muszą być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną;
7.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia oświadczenie wskazane w:
a) w pkt 1.1 lit a) – składają łącznie. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia przez pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie, o ile umożliwia to zakres udzielonego mu pełnomocnictwa;
b) w pkt 1.1 lit b) i c) – składa odrębnie każdy z Wykonawców;
7.4. wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.:
a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 30 000 000 PLN;
b) posiada, nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 20 000 000 PLN.
2. Do przeliczenia na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
4. Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych określonych w punkcie 1 Wykonawca przedstawi w swojej ofercie:
a) część sprawozdania finansowego tj. rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym rachunku, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić:
— pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zasobów finansowych lub ekonomicznych na potrzeby wykonania Zamówienia. Zamawiający oczekuje, iż pisemne zobowiązanie będziezłożone wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe zobowiązanie,
— część sprawozdania finansowego, tj. rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanej części sprawozdania (bez raportu) - dotyczącą podmiotu oddającego zasoby finansowe do dyspozycji Wykonawcy, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty (dotyczące podmiotu oddającego zasoby finansowe do dyspozycji Wykonawcy) określające obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,
— informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, dotyczącą podmiotu oddającego zasoby finansowe do dyspozycji Wykonawcy.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach jednego lub więcej zamówień:
a) budowy lub przebudowy lub remontu (w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane – Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) nawierzchni torowej dla co najmniej 10 (dziesięciu) km torów kolejowych, przy czym jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem budowy lub przebudowy lub remontu nawierzchni torowej dla co najmniej 10 (dziesięciu) km torów kolejowych na podstawie więcej niż jednego zamówienia, to co najmniej jedno z tych zamówień musi obejmować odcinek nie krótszy niż 5 (pięć) km;
b) budowy lub przebudowy lub remontu (w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane) co najmniej 5 (pięciu) rozjazdów kolejowych;
c) budowy lub przebudowy lub remontu (w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane) co najmniej 1 (jednego) peronu kolejowego o długości minimum 200 metrów;
d) budowy lub przebudowy (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) 10 (dziesięciu) km sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi na linii dwutorowej, przy czym jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem budowy lub przebudowy 10 (dziesięciu) km na podstawie więcej niż jednego Zamówienia, to każde z tych zamówień musi obejmować odcinek nie krótszy niż 5 (pięć) km;
e) budowy, przebudowy lub remontu (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) co najmniej 2 (dwóch) przejazdów kolejowych w zakresie urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejeździe Kat. B lub A w ramach jednego lub więcej zamówień.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
3. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem w trakcie realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnej wiedzy i doświadczenia na potrzeby wykonania Zamówienia.
4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5. Na potwierdzenie spełnienia warunków szczegółowych określonych w punkcie 1:
a) „wykaz robót budowlanych” wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Dowodami, o których mowa powyżej, są:
— poświadczenie,
— inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów;
b) jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji wiedzy i doświadczenia na potrzeby wykonania Zamówienia, a ponadto zobowiązany jest przedłożyć dokumenty dotyczące:
— sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
— charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
— zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający oczekuje, iż pisemne zobowiązanie będzie złożone wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe zobowiązanie;
c) jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części Zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów dotyczących tych podmiotów wymienionych w pkt 9.1.1 litera b) IDW oraz w punkcie 9.1.2 litera a)–f) IDW – z zastrzeżeniem pkt. 9.2-9.5 (odpowiednio) IDW
6. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia,zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
— Kierownik Budowy (1 osoba) – posiadający co najmniej 4 lata doświadczenia (łącznie) na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową lub remontem (w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej oraz posiada uprawnienia budowlane* do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi, których zakres obejmuje co najmniej obiekt budowlany, taki jak: stacja, linia kolejowa [w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83 poz. 578 ze zmianami)],
— Projektant – Koordynator (1 osoba) – posiadający co najmniej 4 lata doświadczenia (łącznie) na stanowisku Projektanta (w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane) oraz doświadczenie w kierowaniu zespołem projektowym, który zrealizował w okresie ostatnich 4 lat (przed upływem terminu składania ofert) co najmniej jedną usługę dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej (obejmującej co najmniej projekt budowlany lub wykonawczy) dla budowy lub przebudowy lub remontu (w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej oraz posiada uprawnienia budowlane* do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania co najmniej obiektu budowlanego, takiego jak: stacja, linia kolejowa [w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 83 poz. 578 ze zmianami)];).
* Przez pojęcie „uprawnienia budowlane” rozumie się uprawnienia wydane na podstawie ustawy dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku, gdy osoba wskazana przez Wykonawcę na stanowisko: Kierownik Budowy, Projektant – Koordynator posiada kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa, uprawniające ją do prowadzenia, zgodnie z prawem działalności w zakresie tego zawodu w państwie członkowskim UE (poza Polską), zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.), osoba ta może wykonywać na terytorium RP tymczasowo i okazjonalnie usługi w zakresie swojego zawodu, po dopełnieniu odpowiednich formalności.
Nie dopuszcza się wskazywania w ofercie, ani w żadnej jej części, tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko
7. Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych określonych w punkcie 4 Wykonawca przedstawi:
a) „wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia”, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) jeżeli Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania Zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji osób na potrzeby wykonania Zamówienia. Zamawiający oczekuje, iż pisemne zobowiązanie będzie złożone wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe zobowiązanie
8. Wymagane jest wykazanie dostępności do niżej wymienionych narzędzi i urządzeń technicznych w celu realizacji Zamówienia (co najmniej po 1 jednostce, chyba, że poniżej podano inaczej):
— pociąg do potokowej wymiany nawierzchni PUN lub równoważny,
— wysokowydajna oczyszczarka tłucznia z wagonami taśmociągowymi VHS – 1 komplet (min. 10 szt.),
— palownica do fundamentów słupów palowych,
— pociąg sieciowy do potokowej wymiany sieci trakcyjnej – 1 komplet,
— profilarka torowiska i zgarniarka tłucznia – po 1 szt.,
— lokomotywa n/t (normalnotorowa) spalinowa – 1 sztuka,
— zgrzewarka torowa z rejestratorem, obcinająca zgrzeinę na całości szyny (główka, szyjka, stopka) – 1 sztuka,
— wagon samowyładowczy – 10 sztuk
— podbijarka torowa – 1 sztuka,
— podbijarka rozjazdowa – 1 sztuka,
— naprężacz hydrauliczny do naciągania szyn – 2 sztuki,
— zestaw do spawania szyn – 1 komplet,
— zagęszczarka tłucznia – DGS,
— walec samojezdny,
— zagęszczarka gruntu (podtorze i warstwa ochronna).
Wykonawca może polegać na potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania Zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia w trakcie realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnego potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania Zamówienia na potrzeby wykonania Zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
9. Na potwierdzenie spełaniania warunku szczegółowego określonego w pkt 8 Wykonawca przedstawi wraz z ofertą:
a) „wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania Zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami”;
b) jeżeli Wykonawca będzie polegał na potencjale technicznym innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji sprzętu i urządzeń na potrzeby wykonania Zamówienia. Zamawiający oczekuje, iż pisemne zobowiązanie będzie złożone wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe zobowiązanie.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 60

2. Czas zamknięć torowych. Waga 40

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IREZA5a-2130-216-02/15,
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatności: Pobieranie SIWZ, udostępnionej przez Zamawiającego na stronie internetowej (adres podano w ogłoszeniu o Zamówieniu oraz na stronie tytułowej SIWZ) jest nieodpłatne. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże SIWZ w wersji papierowej w terminie 5 dni – w takim przypadku opłata wynosi 30 PLN (netto) – płatne przelewem na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego. Niezależnie od ww. opłaty, Wykonawca zostanie obciążony kosztem przesłania SIWZ, w przypadku wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem o przekazanie SIWZ w wersji papierowej.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
23.3.2015 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 23.3.2015 - 10:15

Miejscowość:

PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni, al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Wartość szacunkowa zamówienia podstawowego: 35 840 000 PLN netto (dodatkowo Zamawiający przewidział zamówienia uzupełniające o wartości: 5 000 000 PLN). W zakres zamówienia uzupełniającego mogą wchodzić roboty nawierzchniowe, peronowe, srk oraz sieć trakcyjna.
2. Okres realizacji Zamówienia: najpóźniej do dnia 15.12.2015 roku.
3. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość skorzystania z potencjału technicznego PKP PLK S.A. Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie, ul. Spławy 2a, 31-987 Kraków na odpłatnych zasadach, równych dla wszystkich uczestników postępowania.
4. Ofertę należy złożyć w PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni, al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań, pokój nr 130
5. Otwarcie ofert nastąpi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni, al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań, pokój nr 234.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.
2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 22.5 i 22.6 IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.2.2015