Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 51672-2023

27/01/2023    S20

Nederland-Hilversum: Telefoonbeantwoordingsdiensten

2023/S 020-051672

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Nationaal identificatienummer: 31938551
Postadres: Media Parkboulevard 1
Plaats: HILVERSUM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1217WE
Land: Nederland
Contactpersoon: Marilijn Schaap
E-mail: aanbestedingen@beeldengeluid.nl
Telefoon: +31 356775555
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.beeldengeluid.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/286427/details
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/286427/details
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bemensing van de DigiHulplijn

Referentienummer: 1407
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79510000 Telefoonbeantwoordingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Beeld & Geluid is voornemens om door middel van een Europese aanbesteding één partij voor de bemensing van de DigiHulplijn ten behoeve van het project de Alliantie Digitaal Samenleven te contracteren. Het gaat hierbij om een aantal Agents die de telefoon aannemen en eventueel doorverbinden/doorverwijzen naar de getrainde vrijwilligers, de website, de lokale bibliotheek, IDO-punten, maatschappelijke organisaties, et cetera.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79342300 Dienstverlening voor klanten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De geraamde waarde van de Raamovereenkomst bedraagt over vier jaar circa €750.000,- exclusief btw. Aan deze raming kunnen geen rechten worden ontleend.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: G1. Plan van aanpak / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: G2. Partnership / Weging: 50
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 20
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Beeld & Geluid heeft de mogelijkheid om de Raamovereenkomst onder dezelfde condities tweemaal te verlengen. Zie paragraaf 2.7 van het Beschrijvend Document.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Beeld & Geluid heeft de mogelijkheid om de Raamovereenkomst onder dezelfde condities tweemaal te verlengen. Zie paragraaf 2.7 van het Beschrijvend Document.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- A1 - Uniform Europees Aanbestedingsdocument,

- U1 - Inschrijving in het nationale beroeps-/handelsregister

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- E1 - Ervaring van de Inschrijver - Kerncompetentie A

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Zie paragraaf 2.5 en 2.7 van het Beschrijvend Document

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/03/2023
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/03/2023
Plaatselijke tijd: 10:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60 1
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883622200
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/rechtbank-den-haag
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/01/2023