Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Varor - 51691-2023

27/01/2023    S20

Sverige-Göteborg: Repklättringsutrustning

2023/S 020-051691

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET I STORGÖTEBORG
Nationellt registreringsnummer: 222000-0752
Postadress: Åvägen 2, Box 5204
Ort: Göteborg
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 402 24
Land: Sverige
E-post: amanda.garrett@rsgbg.se
Telefon: +46 31-3352882
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.rsgbg.se/
Upphandlarprofil: https://www.e-avrop.com/rsgbg/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=32715
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/rsgbg/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=74391
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/rsgbg/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=74391
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Samhällsskydd och rättsskipning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Höjdutrustning

Referensnummer: 2022/355UH-2022-86
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
37535292 Repklättringsutrustning
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser Räddningstjänsten Storgöteborgs behov av höjdutrustning, så som rep, selar, mm. Avrop kommer att göras löpande under avtalsperioden.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
37535292 Repklättringsutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE2 Södra Sverige
Nuts-kod: SE23 Västsverige
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppskattad beställningsvolym under avtalsperioden är 2 000 000 kronor. Volymen är en uppskattning baserad på tidigare års statistik samt en analys av RSG:s framtida behov. Den verkliga volymen kan komma att under- eller överstigas, dock inte mer än för avtalet angiven takvolym. RSG förbinder sig inte att avropa bestämd kvantitet eller värde.

Den totala beställningsvolymen under avtalsperioden inklusive eventuella optioner får maximalt uppgå till 3 000 000 kronor. Denna volym utgör avtalets takvolym.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/06/2023
Slut: 31/05/2027
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 22/02/2023
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 23/05/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 23/02/2023
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Göteborg och migrationsdomstol
Postadress: Box 53197
Ort: Göteborg
Postnummer: 400 15
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se
Telefon: +46 31-7327000
Fax: +46 31-7117859
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/01/2023