Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Услуги - 51693-2023

Submission deadline has been amended by:  75057-2023
27/01/2023    S20

България-София: Услуги, свързани с медицински отпадъци

2023/S 020-051693

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Военномедицинска академия
Национален регистрационен номер: 129000273
Пощенски адрес: ул. Св. Георги Софийски № 3
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1606
Държава: България
Лице за контакт: Елисавета Михайлова
Електронна поща: elisaveta@vma.bg
Телефон: +359 29225214
Факс: +359 29526536
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.vma.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1271
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/257147
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/257147
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извозване на разделно събрани опасни болнични отпадъци с код 180106* за нуждите на ВМА и структурите ѝ в страната

II.1.2)Основен CPV код
90524000 Услуги, свързани с медицински отпадъци
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са описани и регламентирани в Техническата спецификация, ЧАСТ II от документацията за участие. Извършване на дейностите по извозване на разделно събрани опасни отпадъци с код 180106* на Военномедицинска академия и подчинените й структури в страната, ще се осъществява по видове и количества, съгласно условията на Техническата спецификация, неразделна част от документацията. Прогнозното количество отпадъци с код 180106* се равнява на 7 475 л за срока на поръчката. Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности, съгласно изискванията на Възложителя и законовите и подзаконови нормативни актове, регламентиращи дейностите.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 20 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90524400 Услуги по събиране, извозване и отстраняване на отпадъци от болници
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG314 Плевен / Pleven
код NUTS: BG331 Варна / Varna
код NUTS: BG342 Сливен / Sliven
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Основно място на изпълнение:

Дейностите ще се извършват на територията на съответните МБАЛ в гр. София, Варна, Пловдив, Плевен и Сливен.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са описани и регламентирани в Техническата спецификация, ЧАСТ II от настоящата документация за участие. Извършване на дейностите по извозване на разделно събрани опасни отпадъци с код 180106* на ВМА и подчинените й структури в страната, ще се осъществява по видове и количества, съгласно условията на Техническата спецификация, неразделна част от документацията. Прогнозното количество опасни отпадъци с код 180106* се равнява на 7 475 л за целия срок на поръчката. Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности, съгласно изискванията на Възложителя и законовите и подзаконови нормативни актове, регламентиращи дейностите. Дейностите по предмета на поръчката, ако е приложимо, се извършват в съответствие със специалните изисквания на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и всички други норми, регулиращи транспорта (извозването), включително и обезвреждането на опасни болнични отпадъци – Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификацията на отпадъците, Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.

Дейностите ще се извършват периодично. Посочените количества отпадъци в Техническата спецификация са индикативни/прогнозни като зависят от дейностите извършвани от ВМА и генерираните от структурите отпадъци, до достигане на пределната финансова рамка на договора. Възложителят няма задължение да достигне цялото количество и/или всички номенклатури. Възложителят си запазва правото при необходимост:

-да променя посочените в Техническата спецификация количества болнични отпадъци, съобразно нуждите си;

-да се отказва от дейности по третиране на определени видове отпадъци, включени в спецификацията, в случай на промяна на нормативната уредба, структурни промени във ВМА, както и при отпадане на необходимостта от третиране на посочен вид отпадъци;

-да заявява дейности по третиране на нови видове отпадъци, които не са включени в техническата спецификация, но са в изпълнение на предмета на обществената поръчка; * Под „нови видове” се има предвид: третиране на видове отпадъци, еквивалентни/сходни с включените в Техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 20 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 13
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото при необходимост от продължаване на услугите и недостигната прогнозна стойност, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката. Условията, при които влиза в сила опцията са следните:

А) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок с допълнително споразумение;

Б) Срокът на договора може да бъде удължен до 6 (шест) месеца;

В) Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора;

Г) Активирането на опцията се регламентира със сключване на допълнително споразумение между страните;

Д) В случай на включване на клаузата за опцията, Изпълнителят се задължава да удължи срока на банковата гаранция за добро изпълнение или срока на застраховката (в случай, че гаранцията е представена под една от тези форми), съобразена с удължения срок на договора.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците следва да притежават валидно разрешение/разрешително/регистрационен документ, съгласно чл. 35 от ЗУО с право да извършват дейности по събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци, което се удостоверява с валидно разрешително, издадено от РИОСВ. В разрешението следва да е включен кода на опасния отпадък, попадащ в обхвата, посочен в техническата спецификация. Когато участникът е чуждестранно лице, то той следва да е вписан в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка*, в която е установен (*"Държава членка" е всяка държава - членка на Европейския съюз, както и всяка държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, съгласно § 2, т.7 от ДР на ЗОП).

Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел А от ЕЕДОП.

Забележка: В случай, че участникът участва в процедурата като обединение/ консорциум, което не е юридическо лице, минималното изискване за притежаване на разрешение/разрешително/регистрационен документ, се отнася за този член на обединението/консорциума, който ще извършва дейностите по по събиране и транспортиране.

Обстоятелствата по тази точка се доказват при сключване на договора за възлагане на поръчката чрез: заверено копие от разрешение/разрешително/регистрационен документ, съгласно чл. 35 от ЗУО или еквивалентен такъв.

Доказване: При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП, участникът декларира съответствието с посочените критерий в ЕЕДОП (Образец № 1), попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел А - Годност, като представя изчерпателна информация относно разрешение/разрешително/регистрационен документ или аналогични (еквивалентни) документи, включително посочване на националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация (уеб адреси, органи или служби, издаващи документите, точно позоваване на документите).

На основание чл. 67, ал. 5 от от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката. Възложителят няма право да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител, да представи копие на документите по чл. 60, ал. 1 от ЗОП. При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосочените изисквания съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят няма изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят няма изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участн. тр. да е изпълнил мин.1 услуга, с предмет идентичен или сходен с поръчката за последните 3г., считано от датата на подаване на офертата. Заб.: a.Под изпълн. услуга се разбира такава, чието изпълн. е прикл. в рамките на заложения период, независ. от датата на започването ѝ. б.Под услуги „идентични“ с предм. на поръчката: „услуги по събиране, транспор-не и обезвр-не на опасни отпадъци”от леч. заведения. в.Под услуги „сходни“ с предмета на поръчката: „услуги по събиране, транспор-не и обезвр-не на опасни отпадъци” от обекти с общ. и/или производ-но предназн-е. г.Възлож. не изисква обем на услугата/ите. 2. Участн. тр. да разполага с персонал с опр. проф. компет-ст, съгл.чл.63,ал.1,т.5 ЗОП: мин. сл. лица за изв. на услугата: мин. 1 лиценз. консултант, отгов. за безоп. трансп-не на отпадъците с валиден лиценз или еквив. такъв, съобр. норм. из-я за квалиф-я; мин. 2 правосп. водачи за превоз на опасни товари, притеж. докум-и за правосп-ст (ADR) или еквив., изв-щи превоз на опасни товари, съгл. Нар.№ 40/14.01.2004 г. за усл-я и ред за автом. превоз на опасни товари. 3. Участн. на осн. чл.63,ал.1,т.8 ЗОП, сл. да разполага с мин.2 бр. специализ. трансп. ср-ва за превоз на опасни товари, впис. в Разреш-то за упражн. на дейн. по трансп-не, или еквив. документ. 4. Участн. сл. да е внедрил и прилага с-ма за упр-е на кач-вото, съгл. БДС EN ISO9001:2015 или по-нов (или екв.), издаден от акредит. лица, с обхват, идентич. или сход. с предмета на поръчката. 5. Участн. сл. да е внедрил и прилага с-ма за упр-ие на околн. среда, съгл. БДС EN ISO14001:2015 или по-нов /или екв./, издаден от акредитир. лица, с обхват, идентичен или сходен с предмета на поръчката. За т.4 и 5- под „идентичен предмет” се разбира „услуги по събиране, трансп-не и обезвр-не на опасни отпадъци”. Под „сходен предмет” се разбира „услуги по събиране и/или, трансп-не и/или обезвр-не на опасни отпадъци”.

Доказване: На осн.чл.67,ал.1 ЗОП, участн. декларира съотв-то с критерите в ЕЕДОП, попълнен в: по т.1,2,3- част IV, раздел В; по т.4 и 5 - част IV, раздел Г, като представя изчерпат. инф-я относно: по т.1- изпъл-то от него на дейности, идентич. или сходни с предмета на поръчката, вкл. посочване на уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа; по т.2- персонала, с който разполага и негов. проф.компетентност; по т.3- технич-то оборудване (вид и брой трансп. средства), с които разполага за изпълн-то на поръчката, вкл. посочване на уеб адрес, орган или служба, издаващи докум., точно позоваване на документа; по т. 4 и 5- прит. сертификат с обхват, сходен или идент. с предмета на поръчката, с посочване номер на сертиф., издател, срок валидност и линк (ако е приложимо). На осн.чл.67,ал.5 ЗОП, възложит. може да изисква от участн. по вс. време след отв. на заявл. за участие или офертите, представяне на вс. или част от докум-те, чрез които се док. инф-ята, посочена в ЕЕДОП, когато това е необх. за законосъобр. възл. на поръчката: т.1- списък на усл., идентич. или сход. с предмета, най-много за посл. 3 г., счит. от датата на офертата, с посочв. стойн-е, дати и получат., заедно с докум., които док. извърш-та услуга; т.2- списък на персонала, който ще изпълн. поръчката и които ще отговарят за изпълн-то, както и докум., които док. проф. компет-т на лицата; т.3- декл-я за специализ. трансп. ср-ва, с които ще изпълн. поръчката; т.4 и 5- докум. съгл.чл.64,ал.1,т.10 ЗОП- сертиф-и, издадени от акр. лица за контрол на кач-то, удост-и съотв. на стоките със съотв.специф-и или стандарти. Преди сключване на договор, Възл. ще изиска от уч-ка, опр. за изпъ-л, да представи докум. по чл.64,ал.1,т.2,6,9,10 ЗОП. При уч-е на обедин-я, които не са юр. лица, съотв-то с мин. изиск-я за техн. и проф.способ-и се док. от обедин. участник, а не от всяко от лицата, вкл. в него. При участие на подизп-и, същите сл. да отговарят на горепос.из-я за техн. и проф.спос-ти, съобр. вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участн. тр. да е изпълнил мин.1 услуга, с предмет идентичен или сходен с поръчката за последните 3г., считано от датата на подаване на офертата. Заб.: a.Под изпълн. услуга се разбира такава, чието изпълн. е прикл. в рамките на заложения период, независ. от датата на започването ѝ. б.Под услуги „идентични“ с предм. на поръчката: „услуги по събиране, транспор-не и обезвр-не на опасни отпадъци”от леч. заведения. в.Под услуги „сходни“ с предмета на поръчката: „услуги по събиране, транспор-не и обезвр-не на опасни отпадъци” от обекти с общ. и/или производ-но предназн-е. г.Възлож. не изисква обем на услугата/ите. 2. Участн. тр. да разполага с персонал с опр. проф. компет-ст, съгл.чл.63,ал.1,т.5 ЗОП: мин. сл. лица за изв. на услугата: мин. 1 лиценз. консултант, отгов. за безоп. трансп-не на отпадъците с валиден лиценз или еквив. такъв, съобр. норм. из-я за квалиф-я; мин. 2 правосп. водачи за превоз на опасни товари, притеж. докум-и за правосп-ст (ADR) или еквив., изв-щи превоз на опасни товари, съгл. Нар.№ 40/14.01.2004 г. за усл-я и ред за автом. превоз на опасни товари. 3. Участн. на осн. чл.63,ал.1,т.8 ЗОП, сл. да разполага с мин.2 бр. специализ. трансп. ср-ва за превоз на опасни товари, впис. в Разреш-то за упражн. на дейн. по трансп-не, или еквив. документ. 4. Участн. сл. да е внедрил и прилага с-ма за упр-е на кач-вото, съгл. БДС EN ISO9001:2015 или по-нов (или екв.), издаден от акредит. лица, с обхват, идентич. или сход. с предмета на поръчката. 5. Участн. сл. да е внедрил и прилага с-ма за упр-ие на околн. среда, съгл. БДС EN ISO14001:2015 или по-нов /или екв./, издаден от акредитир. лица, с обхват, идентичен или сходен с предмета на поръчката. За т.4 и 5- под „идентичен предмет” се разбира „услуги по събиране, трансп-не и обезвр-не на опасни отпадъци”. Под „сходен предмет” се разбира „услуги по събиране и/или, трансп-не и/или обезвр-не на опасни отпадъци”.

Доказване: На осн.чл.67,ал.1 ЗОП, участн. декларира съотв-то с критерите в ЕЕДОП, попълнен в: по т.1,2,3- част IV, раздел В; по т.4 и 5 - част IV, раздел Г, като представя изчерпат. инф-я относно: по т.1- изпъл-то от него на дейности, идентич. или сходни с предмета на поръчката, вкл. посочване на уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа; по т.2- персонала, с който разполага и негов. проф.компетентност; по т.3- технич-то оборудване (вид и брой трансп. средства), с които разполага за изпълн-то на поръчката, вкл. посочване на уеб адрес, орган или служба, издаващи докум., точно позоваване на документа; по т. 4 и 5- прит. сертификат с обхват, сходен или идент. с предмета на поръчката, с посочване номер на сертиф., издател, срок валидност и линк (ако е приложимо). На осн.чл.67,ал.5 ЗОП, възложит. може да изисква от участн. по вс. време след отв. на заявл. за участие или офертите, представяне на вс. или част от докум-те, чрез които се док. инф-ята, посочена в ЕЕДОП, когато това е необх. за законосъобр. възл. на поръчката: т.1- списък на усл., идентич. или сход. с предмета, най-много за посл. 3 г., счит. от датата на офертата, с посочв. стойн-е, дати и получат., заедно с докум., които док. извърш-та услуга; т.2- списък на персонала, който ще изпълн. поръчката и които ще отговарят за изпълн-то, както и докум., които док. проф. компет-т на лицата; т.3- декл-я за специализ. трансп. ср-ва, с които ще изпълн. поръчката; т.4 и 5- докум. съгл.чл.64,ал.1,т.10 ЗОП- сертиф-и, издадени от акр. лица за контрол на кач-то, удост-и съотв. на стоките със съотв.специф-и или стандарти. Преди сключване на договор, Възл. ще изиска от уч-ка, опр. за изпъ-л, да представи докум. по чл.64,ал.1,т.2,6,9,10 ЗОП. При уч-е на обедин-я, които не са юр. лица, съотв-то с мин. изиск-я за техн. и проф.способ-и се док. от обедин. участник, а не от всяко от лицата, вкл. в него. При участие на подизп-и, същите сл. да отговарят на горепос.из-я за техн. и проф.спос-ти, съобр. вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл.10 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Участник, за когото са налице някое от основанията на чл.54, ал.1, чл.55, ал.1,т. 1-5, чл.107 от ЗОП, участници, които са свързани лица по смисъла на §2,т.45 от ЗОП, за обстоятелствата по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, за осъждания за престъпления по чл. 194-208, чл. 21За-217, чл.219-252, чл. чл.254а-255а, 256-260 НК, извършени нарушения по чл.61,ал. 1, чл.62, ал.1 или 3, чл. 63, ал.1 или 2, чл.228, ал.3 от КТ, извършени нарушения по чл.13, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, при наличие на обстоятелствата по чл.69 от ЗПКОНПИ, се отстранява от процедурата.Съгласно чл.5к, пар.1 от Регламент (EС) №2022/576 на Съвета от 8.04.22г. за изменение на Регламент (EС) №833/2014 г.,от 09.04.2022г. се забранява сключването на договори за обществени поръчки,вкл. и на такива, попадащи в някои от изключенията, с лица по чл.5к, пар.1, б.,„а“–„в“ от Регламента.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 23/02/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 24/02/2023
Местно време: 12:05
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Подготовка на офертата: 1. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацита. 2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя. 3. Офертите за участие се изготвят на български език. 4. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците. 5. С подаването на оферта се счита, че участ. се съгласяват с всички условия на Възложителя (посочени в документацията) в т.ч. с опр. от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор. Офертата на участниците трябва да съдържа:

(1) Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединение, в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, подписан от лицата включени в обединението.

(2) ЕЕДОП в съответствие с изискванията на чл. 67 от ЗОП - Образец № 1 за участника, подписан от всички лица по чл. 40, ал. 1 ППЗОП, в съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всички трети лица, чиито капацитет ще бъде ангажиран.

(3) Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.

(4) Документ по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо.

(5) Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 5к от Регламент (ЕС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

(А) ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, съдържащо:

а) Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя;

б) В приложимите случаи участникът може да представи в офертата си Декларация за конфиденциалност на информацията по чл. 102 от ЗОП /свободен текст/.

Участници, чиито Технически предложения не съответстват на Техническита спецификация и изискванията, заложени в документацията, се отстраняват.

(Б) ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, което обхваща цена на услугите по показатели с парично изражение, в което участникът посочва единична и обща цена, в лева без ДДС. NB! Договорът ще се сключи на общата прогнозна стойност! Оферираната от участниците цена ще бъде използвана единствено за класиране!

Забележка: Цената трябва да включва всички разходи за услугата.

Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в изчисленията на предложените от него цени. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи (ако е приложимо). Цената на предлаганите услуги трябва да бъде представени в лева и да е положително число. Същата следва да е изписана до стотинка (до втория знак след десетичната запетая), с посочена стойността в лева без ДДС.

Ценовото предложение трябва да съответства на техническото предложение. Оферираните единични цени са крайни и не подлежат на промяна, освен в случаите предвидени в ЗОП. Участникът ще бъде единствено отговорен за всякакви грешки или пропуски в изчисляването на предлаганите цени.

NB! Участник, предложил единична цена надвишаваща пределната, която Възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката, ще бъде отстранен от процедурата. При установяване на аритметична грешка в стойностните сметки участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата. Предложения в чужда валута или левова равностойност на чужда валута не се разглеждат.

При сключване на договор избраният изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора, в размер на 3% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията следва да бъде представена в една от формите, съгласно ЗОП, като Изпълнителят избира сам формата ѝ.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл. 197 от ЗОП, жалби могат да се подават в 10-дневен срок от изтичане срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/01/2023