Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 51757-2023

27/01/2023    S20

Polska-Bydgoszcz: Usługi lotnicze i podobne

2023/S 020-051757

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy
Adres pocztowy: ul. Powstańców Wielkopolski 10
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 85-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Ostaszewska
E-mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Tel.: +48 226946409
Faks: +48 226946076
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.centrum.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.centrum.gov.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku
Adres pocztowy: ul. Zwycięstwa 26A
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 15-959
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Ostaszewska
E-mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Tel.: +48 226946409
Faks: +48 226946076
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.centrum.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.centrum.gov.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach
Adres pocztowy: ul. Ks. Piotra Ściegiennego 205
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 25-116
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Ostaszewska
E-mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Tel.: +48 226946409
Faks: +48 226946076
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.centrum.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.centrum.gov.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Brodowicza 13
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 30-965
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Ostaszewska
E-mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Tel.: +48 226946409
Faks: +48 226946076
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.centrum.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.centrum.gov.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krośnie
Adres pocztowy: ul. Ks. P. Ściegiennego 6A
Miejscowość: Krosno
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 38-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Ostaszewska
E-mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Tel.: +48 226946409
Faks: +48 226946076
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.centrum.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.centrum.gov.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie
Adres pocztowy: ul. Droga Męczenników Majdanka 50
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 20-325
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Ostaszewska
E-mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Tel.: +48 226946409
Faks: +48 226946076
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.centrum.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.centrum.gov.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi
Adres pocztowy: ul. Proletariacka 2/6
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 93-569
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Ostaszewska
E-mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Tel.: +48 226946409
Faks: +48 226946076
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.centrum.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.centrum.gov.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
Adres pocztowy: ul. Szarych Szeregów 7
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 10-072
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Ostaszewska
E-mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Tel.: +48 226946409
Faks: +48 226946076
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.centrum.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.centrum.gov.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Siedlcach
Adres pocztowy: ul. Kazimierzowska 29
Miejscowość: Siedlce
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 08-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Ostaszewska
E-mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Tel.: +48 226946409
Faks: +48 226946076
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.centrum.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.centrum.gov.pl/
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://zamowienia.eb2b.com.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zrzut lotniczy szczepionki doustnej przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących

Numer referencyjny: 2022/49
II.1.2)Główny kod CPV
60440000 Usługi lotnicze i podobne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zrzut lotniczy szczepionki doustnej przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących w podziale na 9 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji został określony w Zał. nr 1 do SWZ oraz w Zał. nr 2 do SWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

8. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

9. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa zrzutu lotniczego doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów wolno żyjących w roku 2023 na obszarze województwa lubelskiego

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60440000 Usługi lotnicze i podobne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zrzutu lotniczego doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów wolno żyjących w roku 2023 na obszarze województwa lubelskiego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji został określony odpowiednio w Załączniku nr 1 do SWZ oraz w Załączniku nr 2 do SWZ.

3. W wyniku przeprowadzonego postępowania zostaną zawarte umowy dla każdego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii oddzielnie, zgodnie z Projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi Załącznik nr 2 do SWZ.

4. Zamawiający nie wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia były zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Powyższe podyktowane jest specyfiką niniejszego zamówienia oraz z uwagi na krótkie terminy realizacji usługi zrzutu szczepionki. W związku z tym niewspółmiernym byłoby postawienie wymogu zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas wykonania akcji szczepień / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 27/03/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający dla każdej części zamówienia przewiduje prawo opcji. Przedmiot zamówienia określa zakres podstawowy związany z zakupem usługi zrzutu lotniczego szczepionki. Dodatkowy zakup zrzutu zależny jest od możliwości sfinansowania zakupu i potrzeb danej Jednostki oraz zaistnienia określonych w umowie okoliczności i nie może przekroczyć 50% ilości dawek szczepionki danej Jednostki przeznaczonych do zrzutu w ramach zamówienia podstawowego oraz w stosunku do województwa warmińsko-mazurskiego nie może przekroczyć 100% ilości dawek szczepionki przeznaczonych do zrzutu w ramach zamówienia podstawowego danej Jednostki. Zakres zamówienia dla każdej Jednostki, z wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego, może zostać pomniejszony w stosunku do zamówienia podstawowego do 50% ilości dawek szczepionki przeznaczonych do zrzutu, w przypadku ograniczenia zapotrzebowania ilościowego na przedmiotową szczepionkę przez Jednostkę, w szczególności w przypadku, gdy do czasu rozpoczęcia akcji wiosennej, nie zostanie zakończone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę szczepionki lub usługę zrzutu szczepionki.

2. Wykorzystanie prawa opcji nie jest obowiązkowe dla Jednostek. W przypadku nieskorzystania przez Jednostki z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

3. Jednostka może skorzystać z prawa opcji w zakresie dodatkowego zakupu usługi zrzutu

w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowej akcji szczepień lisów.

4. Cena jednostkowa zrzutu szczepionki określona w ofercie złożonej przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego postępowania będzie obowiązywać także w przypadku zrzutu szczepionki realizowanego w ramach prawa opcji.

5. Prawo opcji będzie realizowane poprzez pisemne zamówienia, kierowane przez Jednostkę do Wykonawcy. Zamówienia będą określały m.in. ilość dawek szczepionki do zrzutu, termin i obszar zrzutu oraz numer umowy na podstawie której realizowane jest prawo opcji.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

2. Szczegóły dotyczące wniesienia wadium określone zostały w Rozdziale VII SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa zrzutu lotniczego doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów wolno żyjących w roku 2023 na obszarze województwa łódzkiego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60440000 Usługi lotnicze i podobne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zrzutu lotniczego doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów wolno żyjących w roku 2023 na obszarze województwa łódzkiego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji został określony odpowiednio w Załączniku nr 1 do SWZ oraz w Załączniku nr 2 do SWZ.

3. W wyniku przeprowadzonego postępowania zostaną zawarte umowy dla każdego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii oddzielnie, zgodnie z Projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi Załącznik nr 2 do SWZ.

4. Zamawiający nie wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia były zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Powyższe podyktowane jest specyfiką niniejszego zamówienia oraz z uwagi na krótkie terminy realizacji usługi zrzutu szczepionki. W związku z tym niewspółmiernym byłoby postawienie wymogu zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas wykonania akcji szczepień / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/04/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający dla każdej części zamówienia przewiduje prawo opcji. Przedmiot zamówienia określa zakres podstawowy związany z zakupem usługi zrzutu lotniczego szczepionki. Dodatkowy zakup zrzutu zależny jest od możliwości sfinansowania zakupu i potrzeb danej Jednostki oraz zaistnienia określonych w umowie okoliczności i nie może przekroczyć 50% ilości dawek szczepionki danej Jednostki przeznaczonych do zrzutu w ramach zamówienia podstawowego oraz w stosunku do województwa warmińsko-mazurskiego nie może przekroczyć 100% ilości dawek szczepionki przeznaczonych do zrzutu w ramach zamówienia podstawowego danej Jednostki. Zakres zamówienia dla każdej Jednostki, z wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego, może zostać pomniejszony w stosunku do zamówienia podstawowego do 50% ilości dawek szczepionki przeznaczonych do zrzutu, w przypadku ograniczenia zapotrzebowania ilościowego na przedmiotową szczepionkę przez Jednostkę, w szczególności w przypadku, gdy do czasu rozpoczęcia akcji wiosennej, nie zostanie zakończone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę szczepionki lub usługę zrzutu szczepionki.

2. Wykorzystanie prawa opcji nie jest obowiązkowe dla Jednostek. W przypadku nieskorzystania przez Jednostki z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

3. Jednostka może skorzystać z prawa opcji w zakresie dodatkowego zakupu usługi zrzutu

w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowej akcji szczepień lisów.

4. Cena jednostkowa zrzutu szczepionki określona w ofercie złożonej przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego postępowania będzie obowiązywać także w przypadku zrzutu szczepionki realizowanego w ramach prawa opcji.

5. Prawo opcji będzie realizowane poprzez pisemne zamówienia, kierowane przez Jednostkę do Wykonawcy. Zamówienia będą określały m.in. ilość dawek szczepionki do zrzutu, termin i obszar zrzutu oraz numer umowy na podstawie której realizowane jest prawo opcji.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

2. Szczegóły dotyczące wniesienia wadium określone zostały w Rozdziale VII SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa zrzutu lotniczego doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów wolno żyjących w roku 2023 na obszarze województwa małopolskiego

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60440000 Usługi lotnicze i podobne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zrzutu lotniczego doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów wolno żyjących w roku 2023 na obszarze województwa małopolskiego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji został określony odpowiednio w Załączniku nr 1 do SWZ oraz w Załączniku nr 2 do SWZ.

3. W wyniku przeprowadzonego postępowania zostaną zawarte umowy dla każdego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii oddzielnie, zgodnie z Projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi Załącznik nr 2 do SWZ.

4. Zamawiający nie wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia były zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Powyższe podyktowane jest specyfiką niniejszego zamówienia oraz z uwagi na krótkie terminy realizacji usługi zrzutu szczepionki. W związku z tym niewspółmiernym byłoby postawienie wymogu zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas wykonania akcji szczepień / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/04/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający dla każdej części zamówienia przewiduje prawo opcji. Przedmiot zamówienia określa zakres podstawowy związany z zakupem usługi zrzutu lotniczego szczepionki. Dodatkowy zakup zrzutu zależny jest od możliwości sfinansowania zakupu i potrzeb danej Jednostki oraz zaistnienia określonych w umowie okoliczności i nie może przekroczyć 50% ilości dawek szczepionki danej Jednostki przeznaczonych do zrzutu w ramach zamówienia podstawowego oraz w stosunku do województwa warmińsko-mazurskiego nie może przekroczyć 100% ilości dawek szczepionki przeznaczonych do zrzutu w ramach zamówienia podstawowego danej Jednostki. Zakres zamówienia dla każdej Jednostki, z wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego, może zostać pomniejszony w stosunku do zamówienia podstawowego do 50% ilości dawek szczepionki przeznaczonych do zrzutu, w przypadku ograniczenia zapotrzebowania ilościowego na przedmiotową szczepionkę przez Jednostkę, w szczególności w przypadku, gdy do czasu rozpoczęcia akcji wiosennej, nie zostanie zakończone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę szczepionki lub usługę zrzutu szczepionki.

2. Wykorzystanie prawa opcji nie jest obowiązkowe dla Jednostek. W przypadku nieskorzystania przez Jednostki z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

3. Jednostka może skorzystać z prawa opcji w zakresie dodatkowego zakupu usługi zrzutu

w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowej akcji szczepień lisów.

4. Cena jednostkowa zrzutu szczepionki określona w ofercie złożonej przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego postępowania będzie obowiązywać także w przypadku zrzutu szczepionki realizowanego w ramach prawa opcji.

5. Prawo opcji będzie realizowane poprzez pisemne zamówienia, kierowane przez Jednostkę do Wykonawcy. Zamówienia będą określały m.in. ilość dawek szczepionki do zrzutu, termin i obszar zrzutu oraz numer umowy na podstawie której realizowane jest prawo opcji.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 55 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

2. Szczegóły dotyczące wniesienia wadium określone zostały w Rozdziale VII SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa zrzutu lotniczego doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów wolno żyjących w roku 2023 na obszarze województwa mazowieckiego

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60440000 Usługi lotnicze i podobne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zrzutu lotniczego doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów wolno żyjących w roku 2023 na obszarze województwa mazowieckiego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji został określony odpowiednio w Załączniku nr 1 do SWZ oraz w Załączniku nr 2 do SWZ.

3. W wyniku przeprowadzonego postępowania zostaną zawarte umowy dla każdego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii oddzielnie, zgodnie z Projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi Załącznik nr 2 do SWZ.

4. Zamawiający nie wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia były zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Powyższe podyktowane jest specyfiką niniejszego zamówienia oraz z uwagi na krótkie terminy realizacji usługi zrzutu szczepionki. W związku z tym niewspółmiernym byłoby postawienie wymogu zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas wykonania akcji szczepień / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 27/03/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający dla każdej części zamówienia przewiduje prawo opcji. Przedmiot zamówienia określa zakres podstawowy związany z zakupem usługi zrzutu lotniczego szczepionki. Dodatkowy zakup zrzutu zależny jest od możliwości sfinansowania zakupu i potrzeb danej Jednostki oraz zaistnienia określonych w umowie okoliczności i nie może przekroczyć 50% ilości dawek szczepionki danej Jednostki przeznaczonych do zrzutu w ramach zamówienia podstawowego oraz w stosunku do województwa warmińsko-mazurskiego nie może przekroczyć 100% ilości dawek szczepionki przeznaczonych do zrzutu w ramach zamówienia podstawowego danej Jednostki. Zakres zamówienia dla każdej Jednostki, z wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego, może zostać pomniejszony w stosunku do zamówienia podstawowego do 50% ilości dawek szczepionki przeznaczonych do zrzutu, w przypadku ograniczenia zapotrzebowania ilościowego na przedmiotową szczepionkę przez Jednostkę, w szczególności w przypadku, gdy do czasu rozpoczęcia akcji wiosennej, nie zostanie zakończone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę szczepionki lub usługę zrzutu szczepionki.

2. Wykorzystanie prawa opcji nie jest obowiązkowe dla Jednostek. W przypadku nieskorzystania przez Jednostki z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

3. Jednostka może skorzystać z prawa opcji w zakresie dodatkowego zakupu usługi zrzutu

w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowej akcji szczepień lisów.

4. Cena jednostkowa zrzutu szczepionki określona w ofercie złożonej przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego postępowania będzie obowiązywać także w przypadku zrzutu szczepionki realizowanego w ramach prawa opcji.

5. Prawo opcji będzie realizowane poprzez pisemne zamówienia, kierowane przez Jednostkę do Wykonawcy. Zamówienia będą określały m.in. ilość dawek szczepionki do zrzutu, termin i obszar zrzutu oraz numer umowy na podstawie której realizowane jest prawo opcji.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych).

2. Szczegóły dotyczące wniesienia wadium określone zostały w Rozdziale VII SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa zrzutu lotniczego doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów wolno żyjących w roku 2023 na obszarze województwa podkarpackiego

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60440000 Usługi lotnicze i podobne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zrzutu lotniczego doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów wolno żyjących w roku 2023 na obszarze województwa podkarpackiego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji został określony odpowiednio w Załączniku nr 1 do SWZ oraz w Załączniku nr 2 do SWZ.

3. W wyniku przeprowadzonego postępowania zostaną zawarte umowy dla każdego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii oddzielnie, zgodnie z Projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi Załącznik nr 2 do SWZ.

4. Zamawiający nie wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia były zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Powyższe podyktowane jest specyfiką niniejszego zamówienia oraz z uwagi na krótkie terminy realizacji usługi zrzutu szczepionki. W związku z tym niewspółmiernym byłoby postawienie wymogu zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas wykonania akcji szczepień / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/04/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający dla każdej części zamówienia przewiduje prawo opcji. Przedmiot zamówienia określa zakres podstawowy związany z zakupem usługi zrzutu lotniczego szczepionki. Dodatkowy zakup zrzutu zależny jest od możliwości sfinansowania zakupu i potrzeb danej Jednostki oraz zaistnienia określonych w umowie okoliczności i nie może przekroczyć 50% ilości dawek szczepionki danej Jednostki przeznaczonych do zrzutu w ramach zamówienia podstawowego oraz w stosunku do województwa warmińsko-mazurskiego nie może przekroczyć 100% ilości dawek szczepionki przeznaczonych do zrzutu w ramach zamówienia podstawowego danej Jednostki. Zakres zamówienia dla każdej Jednostki, z wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego, może zostać pomniejszony w stosunku do zamówienia podstawowego do 50% ilości dawek szczepionki przeznaczonych do zrzutu, w przypadku ograniczenia zapotrzebowania ilościowego na przedmiotową szczepionkę przez Jednostkę, w szczególności w przypadku, gdy do czasu rozpoczęcia akcji wiosennej, nie zostanie zakończone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę szczepionki lub usługę zrzutu szczepionki.

2. Wykorzystanie prawa opcji nie jest obowiązkowe dla Jednostek. W przypadku nieskorzystania przez Jednostki z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

3. Jednostka może skorzystać z prawa opcji w zakresie dodatkowego zakupu usługi zrzutu

w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowej akcji szczepień lisów.

4. Cena jednostkowa zrzutu szczepionki określona w ofercie złożonej przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego postępowania będzie obowiązywać także w przypadku zrzutu szczepionki realizowanego w ramach prawa opcji.

5. Prawo opcji będzie realizowane poprzez pisemne zamówienia, kierowane przez Jednostkę do Wykonawcy. Zamówienia będą określały m.in. ilość dawek szczepionki do zrzutu, termin i obszar zrzutu oraz numer umowy na podstawie której realizowane jest prawo opcji.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 55 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

2. Szczegóły dotyczące wniesienia wadium określone zostały w Rozdziale VII SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa zrzutu lotniczego doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów wolno żyjących w roku 2023 na obszarze województwa podlaskiego

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60440000 Usługi lotnicze i podobne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zrzutu lotniczego doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów wolno żyjących w roku 2023 na obszarze województwa podlaskiego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji został określony odpowiednio w Załączniku nr 1 do SWZ oraz w Załączniku nr 2 do SWZ.

3. W wyniku przeprowadzonego postępowania zostaną zawarte umowy dla każdego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii oddzielnie, zgodnie z Projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi Załącznik nr 2 do SWZ.

4. Zamawiający nie wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia były zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Powyższe podyktowane jest specyfiką niniejszego zamówienia oraz z uwagi na krótkie terminy realizacji usługi zrzutu szczepionki. W związku z tym niewspółmiernym byłoby postawienie wymogu zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas wykonania akcji szczepień / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 27/03/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający dla każdej części zamówienia przewiduje prawo opcji. Przedmiot zamówienia określa zakres podstawowy związany z zakupem usługi zrzutu lotniczego szczepionki. Dodatkowy zakup zrzutu zależny jest od możliwości sfinansowania zakupu i potrzeb danej Jednostki oraz zaistnienia określonych w umowie okoliczności i nie może przekroczyć 50% ilości dawek szczepionki danej Jednostki przeznaczonych do zrzutu w ramach zamówienia podstawowego oraz w stosunku do województwa warmińsko-mazurskiego nie może przekroczyć 100% ilości dawek szczepionki przeznaczonych do zrzutu w ramach zamówienia podstawowego danej Jednostki. Zakres zamówienia dla każdej Jednostki, z wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego, może zostać pomniejszony w stosunku do zamówienia podstawowego do 50% ilości dawek szczepionki przeznaczonych do zrzutu, w przypadku ograniczenia zapotrzebowania ilościowego na przedmiotową szczepionkę przez Jednostkę, w szczególności w przypadku, gdy do czasu rozpoczęcia akcji wiosennej, nie zostanie zakończone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę szczepionki lub usługę zrzutu szczepionki.

2. Wykorzystanie prawa opcji nie jest obowiązkowe dla Jednostek. W przypadku nieskorzystania przez Jednostki z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

3. Jednostka może skorzystać z prawa opcji w zakresie dodatkowego zakupu usługi zrzutu

w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowej akcji szczepień lisów.

4. Cena jednostkowa zrzutu szczepionki określona w ofercie złożonej przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego postępowania będzie obowiązywać także w przypadku zrzutu szczepionki realizowanego w ramach prawa opcji.

5. Prawo opcji będzie realizowane poprzez pisemne zamówienia, kierowane przez Jednostkę do Wykonawcy. Zamówienia będą określały m.in. ilość dawek szczepionki do zrzutu, termin i obszar zrzutu oraz numer umowy na podstawie której realizowane jest prawo opcji.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Szczegóły dotyczące wniesienia wadium określone zostały w Rozdziale VII SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa zrzutu lotniczego doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów wolno żyjących w roku 2023 na obszarze województwa świętokrzyskiego

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60440000 Usługi lotnicze i podobne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zrzutu lotniczego doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów wolno żyjących w roku 2023 na obszarze województwa świętokrzyskiego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji został określony odpowiednio w Załączniku nr 1 do SWZ oraz w Załączniku nr 2 do SWZ.

3. W wyniku przeprowadzonego postępowania zostaną zawarte umowy dla każdego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii oddzielnie, zgodnie z Projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi Załącznik nr 2 do SWZ.

4. Zamawiający nie wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia były zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Powyższe podyktowane jest specyfiką niniejszego zamówienia oraz z uwagi na krótkie terminy realizacji usługi zrzutu szczepionki. W związku z tym niewspółmiernym byłoby postawienie wymogu zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas wykonania akcji szczepień / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/04/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający dla każdej części zamówienia przewiduje prawo opcji. Przedmiot zamówienia określa zakres podstawowy związany z zakupem usługi zrzutu lotniczego szczepionki. Dodatkowy zakup zrzutu zależny jest od możliwości sfinansowania zakupu i potrzeb danej Jednostki oraz zaistnienia określonych w umowie okoliczności i nie może przekroczyć 50% ilości dawek szczepionki danej Jednostki przeznaczonych do zrzutu w ramach zamówienia podstawowego oraz w stosunku do województwa warmińsko-mazurskiego nie może przekroczyć 100% ilości dawek szczepionki przeznaczonych do zrzutu w ramach zamówienia podstawowego danej Jednostki. Zakres zamówienia dla każdej Jednostki, z wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego, może zostać pomniejszony w stosunku do zamówienia podstawowego do 50% ilości dawek szczepionki przeznaczonych do zrzutu, w przypadku ograniczenia zapotrzebowania ilościowego na przedmiotową szczepionkę przez Jednostkę, w szczególności w przypadku, gdy do czasu rozpoczęcia akcji wiosennej, nie zostanie zakończone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę szczepionki lub usługę zrzutu szczepionki.

2. Wykorzystanie prawa opcji nie jest obowiązkowe dla Jednostek. W przypadku nieskorzystania przez Jednostki z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

3. Jednostka może skorzystać z prawa opcji w zakresie dodatkowego zakupu usługi zrzutu

w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowej akcji szczepień lisów.

4. Cena jednostkowa zrzutu szczepionki określona w ofercie złożonej przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego postępowania będzie obowiązywać także w przypadku zrzutu szczepionki realizowanego w ramach prawa opcji.

5. Prawo opcji będzie realizowane poprzez pisemne zamówienia, kierowane przez Jednostkę do Wykonawcy. Zamówienia będą określały m.in. ilość dawek szczepionki do zrzutu, termin i obszar zrzutu oraz numer umowy na podstawie której realizowane jest prawo opcji.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Szczegóły dotyczące wniesienia wadium określone zostały w Rozdziale VII SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa zrzutu lotniczego doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów wolno żyjących w roku 2023 na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60440000 Usługi lotnicze i podobne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zrzutu lotniczego doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów wolno żyjących w roku 2023 na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji został określony odpowiednio w Załączniku nr 1 do SWZ oraz w Załączniku nr 2 do SWZ.

3. W wyniku przeprowadzonego postępowania zostaną zawarte umowy dla każdego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii oddzielnie, zgodnie z Projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi Załącznik nr 2 do SWZ.

4. Zamawiający nie wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia były zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Powyższe podyktowane jest specyfiką niniejszego zamówienia oraz z uwagi na krótkie terminy realizacji usługi zrzutu szczepionki. W związku z tym niewspółmiernym byłoby postawienie wymogu zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas wykonania akcji szczepień / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 11/09/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający dla każdej części zamówienia przewiduje prawo opcji. Przedmiot zamówienia określa zakres podstawowy związany z zakupem usługi zrzutu lotniczego szczepionki. Dodatkowy zakup zrzutu zależny jest od możliwości sfinansowania zakupu i potrzeb danej Jednostki oraz zaistnienia określonych w umowie okoliczności i nie może przekroczyć 50% ilości dawek szczepionki danej Jednostki przeznaczonych do zrzutu w ramach zamówienia podstawowego oraz w stosunku do województwa warmińsko-mazurskiego nie może przekroczyć 100% ilości dawek szczepionki przeznaczonych do zrzutu w ramach zamówienia podstawowego danej Jednostki. Zakres zamówienia dla każdej Jednostki, z wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego, może zostać pomniejszony w stosunku do zamówienia podstawowego do 50% ilości dawek szczepionki przeznaczonych do zrzutu, w przypadku ograniczenia zapotrzebowania ilościowego na przedmiotową szczepionkę przez Jednostkę, w szczególności w przypadku, gdy do czasu rozpoczęcia akcji wiosennej, nie zostanie zakończone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę szczepionki lub usługę zrzutu szczepionki.

2. Wykorzystanie prawa opcji nie jest obowiązkowe dla Jednostek. W przypadku nieskorzystania przez Jednostki z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

3. Jednostka może skorzystać z prawa opcji w zakresie dodatkowego zakupu usługi zrzutu

w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowej akcji szczepień lisów.

4. Cena jednostkowa zrzutu szczepionki określona w ofercie złożonej przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego postępowania będzie obowiązywać także w przypadku zrzutu szczepionki realizowanego w ramach prawa opcji.

5. Prawo opcji będzie realizowane poprzez pisemne zamówienia, kierowane przez Jednostkę do Wykonawcy. Zamówienia będą określały m.in. ilość dawek szczepionki do zrzutu, termin i obszar zrzutu oraz numer umowy na podstawie której realizowane jest prawo opcji.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

2. Szczegóły dotyczące wniesienia wadium określone zostały w Rozdziale VII SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa zrzutu lotniczego doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów wolno żyjących w roku 2023 na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60440000 Usługi lotnicze i podobne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zrzutu lotniczego doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów wolno żyjących w roku 2023 na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji został określony odpowiednio w Załączniku nr 1 do SWZ oraz w Załączniku nr 2 do SWZ.

3. W wyniku przeprowadzonego postępowania zostaną zawarte umowy dla każdego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii oddzielnie, zgodnie z Projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi Załącznik nr 2 do SWZ.

4. Zamawiający nie wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia były zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Powyższe podyktowane jest specyfiką niniejszego zamówienia oraz z uwagi na krótkie terminy realizacji usługi zrzutu szczepionki. W związku z tym niewspółmiernym byłoby postawienie wymogu zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas wykonania akcji szczepień / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/04/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający dla każdej części zamówienia przewiduje prawo opcji. Przedmiot zamówienia określa zakres podstawowy związany z zakupem usługi zrzutu lotniczego szczepionki. Dodatkowy zakup zrzutu zależny jest od możliwości sfinansowania zakupu i potrzeb danej Jednostki oraz zaistnienia określonych w umowie okoliczności i nie może przekroczyć 50% ilości dawek szczepionki danej Jednostki przeznaczonych do zrzutu w ramach zamówienia podstawowego oraz w stosunku do województwa warmińsko-mazurskiego nie może przekroczyć 100% ilości dawek szczepionki przeznaczonych do zrzutu w ramach zamówienia podstawowego danej Jednostki. Zakres zamówienia dla każdej Jednostki, z wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego, może zostać pomniejszony w stosunku do zamówienia podstawowego do 50% ilości dawek szczepionki przeznaczonych do zrzutu, w przypadku ograniczenia zapotrzebowania ilościowego na przedmiotową szczepionkę przez Jednostkę, w szczególności w przypadku, gdy do czasu rozpoczęcia akcji wiosennej, nie zostanie zakończone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę szczepionki lub usługę zrzutu szczepionki.

2. Wykorzystanie prawa opcji nie jest obowiązkowe dla Jednostek. W przypadku nieskorzystania przez Jednostki z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

3. Jednostka może skorzystać z prawa opcji w zakresie dodatkowego zakupu usługi zrzutu

w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowej akcji szczepień lisów.

4. Cena jednostkowa zrzutu szczepionki określona w ofercie złożonej przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego postępowania będzie obowiązywać także w przypadku zrzutu szczepionki realizowanego w ramach prawa opcji.

5. Prawo opcji będzie realizowane poprzez pisemne zamówienia, kierowane przez Jednostkę do Wykonawcy. Zamówienia będą określały m.in. ilość dawek szczepionki do zrzutu, termin i obszar zrzutu oraz numer umowy na podstawie której realizowane jest prawo opcji.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

2. Szczegóły dotyczące wniesienia wadium określone zostały w Rozdziale VII SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4, ustawy Pzp oraz na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej przy użyciu statków powietrznych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 3 lipca 2002r. – Prawo lotnicze. Warunek dotyczy każdej części zamówienia. c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: dla części I, III-VII: Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000 zł. Warunek musi być spełniony dla każdej ww. części zamówienia oddzielnie, tj. Wykonawcy składający oferty na więcej niż jedną ww. część zamówienia zobowiązani są posiadać ubezpieczenie w wysokości stanowiącej odpowiednią wielokrotność tej kwoty; dla części II, VIII i IX: Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł. Warunek musi być spełniony dla każdej ww. części zamówienia oddzielnie, tj. Wykonawcy składający oferty na więcej niż jedną ww. część zamówienia zobowiązani są posiadać ubezpieczenie w wysokości stanowiącej odpowiednią wielokrotność tej kwoty. d) zdolności technicznej lub zawodowej: dla części I, III-VII: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum jedną usługę polegającą na wykonaniu zrzutu lotniczego szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących, o liczbie rozrzuconych dawek szczepionki nie mniejszej niż 300.000 dawek. Warunek musi być spełniony dla każdej części zamówienia oddzielnie. Wykonawca może legitymować się tożsamym doświadczeniem (tymi samymi usługami) w zakresie każdej z ww. części zamówienia; dla części II, VIII i IX: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum jedną usługę polegającą na wykonaniu zrzutu lotniczego szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących, o liczbie rozrzuconych dawek szczepionki nie mniejszej niż 50.000 dawek. Warunek musi być spełniony dla każdej części zamówienia oddzielnie. Wykonawca może legitymować się tożsamym doświadczeniem (tymi samymi usługami) w zakresie każdej z ww. części zamówienia. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 58 ustawy Pzp. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek, o którym mowa w rozdziale VIII podrozdział I ust. 1 pkt 2 lit. b) SWZ, dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.4.W odniesieniu do warunku, o którym mowa w rozdziale VIII podrozdział I ust. 1 pkt 2 lit. d) SWZ dotyczącego doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

II. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

1) art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - Zamawiający wykluczy Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeks karny – dalej ”KK”

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a KK, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a KK, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 KK,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 KK, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 KK, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d KK, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP;

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp;

3) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp - Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

4) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp - Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie;

6) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp - Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj.:

1) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

2. Wykluczenie Wykonawcy, zgodnie z art. 111 ustawy Pzp, nastąpi:

1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2 ustawy Pzp, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. h, na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie podstawy wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;

3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

5) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.).

4. W związku z tym, iż wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty dla usług 10 000 000 euro, w postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 2 ustawy Pzp.

III. WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

1. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, zobowiązany będzie złożyć JEDZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

2. Zamawiający przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy, w związku z tym dokument JEDZ, zobowiązany będzie złożyć wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w danej części zamówienia.

3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, odnośnie orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

W przypadku wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty dostępności dokumentów wskazanych w pkt 2, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych dokumenty wskazane przez Wykonawcę.

3) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3- ustawy Pzp; - sporządzone wg wzoru stanowiącego Zał. nr 3 do SWZ,

4) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego Zał. nr 4 do SWZ,

5) dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, w szczególności koncesji, zezwolenia, licencji, certyfikatu (aktualny Certyfikat Usług Lotniczych (Aerial Works Certificate – AWC)) lub innego równoważnego dokumentu upoważniającego do prowadzenia działalności gospodarczej przy użyciu statków powietrznych w zakresie objętym zamówieniem,

6) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego,

7) wykazu wykonanych usług - wg wzoru stanowiącego Zał. nr 5 do SWZ,

8) oświadczenia Wykonawcy w zakresie braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – wg wzoru stanowiącego Zał. nr 6 do SWZ,

9) informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

II. WYKONAWCY ZAGRANICZNI

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiedni0, że:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokument, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis ust. 2 stosuje się.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

III. WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE LUB UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, formularz JEDZ, składa każdy z Wykonawców.

2. Jeżeli Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.

3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III ust. 3 pkt 1 – 3, pkt 8 i pkt 9.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Szczegółowe warunki, na których zawarte zostaną umowy w sprawie zamówienia publicznego określone zostały w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

2. Zamawiający zawrze umowy, odpowiednio do części przedmiotowego postępowania, wskazaną w Załączniku nr 1 do SWZ oddzielnie.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian treści umowy. Warunki zmiany umowy, szczegółowo określono w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/03/2023
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/05/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/03/2023
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Oferty zostaną odszyfrowane i otwarte za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem https://zamowienia.eb2b.com.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. ZŁOŻENIE OFERTY

1. Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem https://zamowienia.eb2b.com.pl lub https://platforma.eb2b.com.pl.

2. Ofertę sporządza się w języku polskim, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy, następujące dokumenty:

1) Formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego Zał. nr 7 do SWZ;

2) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo jest także wymagane w przypadku reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3) Zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale VIII podrozdział I ust. 8 SWZ;

4) Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu;

5) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej), z którego wynika, które usługi będą wykonywać poszczególni Wykonawcy - Zał. nr 8 do SWZ.

II. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 69/71, 02-903 Warszawa (dalej: „COAR”) przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą Pzp”. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), mają charakter danych osobowych.

III. INFORMACJE DODATKOWE

1. Wszystkie pozostałe wymagania nie ujęte w przedmiotowym ogłoszeniu zawarte są w SWZ.

2. Zamawiającym są Wojewódzkie Inspektoraty Weterynarii wymienione w sekcji I Ogłoszenia, w imieniu i na rzecz których działa: Centrum Obsługi Administracji Rządowej (dalej: COAR), ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, jako podmiot przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp, tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 ustawy Pzp, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone ww. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/01/2023