Az Európai Unió Kiadóhivatala megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Építési beruházás - 51807-2019

04/02/2019    S24    Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Székesfehérvár: Építési munkák

2019/S 024-051807

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Székesfehérvári Egyházmegye
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_52406236
Postai cím: Városház tér 5.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Staudt Mária
E-mail: staudt.maria@szfvar.katolikus.hu
Telefon: +36 308426710
Fax: +36 22510699

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szfvar.katolikus.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001013832018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001013832018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tatabányai Gimnázium kivitelezés.

Hivatkozási szám: EKR001013832018
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kivitelezési szerződés alapján a volt tatabányai Bányakórház gimnáziummá történő átalakítása.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45214200
45214220
45315100
45350000
45440000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212
A teljesítés fő helyszíne:

2800 Tatabánya, Semmelweis utca 4. szám alatti ingatlan (Tatabánya belterület hrsz. 2090/2.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Kivitelezési szerződés alapján a volt tatabányai Bányakórház gimnáziummá történő átalakítása.

Alap műszaki tartalom:

— Főépület teljes körű kivitelezése,

— Tornacsarnok szerkezetkész (komplett tetőfedéssel kész) állapotának kivitelezése,

— Telekhatáron kívüli közművek kivitelezése a gimnázium rendeltetésszerű használata és a használatbavételi engedély megszerzése érdekében

Főbb munkanemek és mennyiségek (tájékoztató jelleggel):

Munkagödör földkiemelése - 11 860 m3

Úsztatott vagy fűtési esztrich készítése - 6758 m2

Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése - 133 db

Teherhordó és kitöltő falazat, válaszfal építése - 3105 m2

Fa tetőszerkezetek - 1140 m2

Oldalfalvakolat készítése - 17 224 m2

Homlokzati alapvakolat réteg készítése - 3300 m2

Szerelt gipszkarton álmennyezet - 592,5 m2

Padlóburkolat készítése - 2951,4 m2

Linóleum burkolat fektetése - 3722 m2

Kiselemes tetőfedő rendszer - 2563 m2

Fa nyílászárók - 505 db

Ajtók - 29 db

Felülvilágítók - 44 db

Talajnedvesség elleni szigetelés - 5707 m2

Csapadékvíz elleni szigetelés - 21 226 m2

Lapostető hő- és hangszigetelése - 2854,2 m2

Homlokzati hőszigetelés - 2427 m2

Műanyag csővezeték (hideg-meleg víz) - 1109 m

Szennyvízelvezető csővezeték - 244 m

Mosdók, WC-k - 111 db

Fűtési csövek - 1570 m

Erősáramú vezetékezés (csatornába/védőcsőbe) - 11 864 fm

Erősáramú vezetékezés (árokba) - 64 fm

Lámpatestek - 781 db

Tűzjelző rendszer

Behatolásjelző rendszer

Strukturált hálózat

Épülethangosító rendszer

A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.

Ajánlatkérő 10 % mértékű tartalékkeretet alkalmaz, amelynek felhasználására a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben rögzítettek szerint van mód.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás vállalt időtartama - naptári hónap (minimum 24 és maximum 60 hónap ajánlható meg) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A II.2.4) pont szerinti műszaki tartalom véghatárideje tekintetében vállalt előteljesítés mértéke (minimum 0 és maximum 30 naptári nap ajánlható meg) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 15
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírásban meghatározottak tekintetében opciós jogot köt ki (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:225. § (1) bekezdés). Az opciós jog - összefoglaló és tájékoztató jelleggel - az alábbi műszaki ütemekre (a továbbiakban: opciós tételek) terjed ki:

A) Opciós Tételek I. ütem (a tornacsarnok teljeskörű befejezése)

Főbb munkanemek és mennyiségek (tájékoztató jelleggel):

PVC-sportburkolat - 2116 m2

Homlokzati hőszigetelés - 1379 m2

Műanyag csővezeték (hideg-meleg víz) - 462 m

Mosdók és WC-k és zuhany -47 db

Fűtési csövek - 530 m

Vezetékezés (csatornába/védőcsőbe) - 3102 fm

Vezetékezés (árokba) - 1044 fm

Lámpatestek - 179 db

Épülethangosító rendszer

B) Opciós Tételek II. ütem (a főépület és tornacsarnokon kívüli további kivitelezési feladatok az teljes ingatlanra vonatkozóan)

Főbb munkanemek és mennyiségek (tájékoztató jelleggel):

Kert és park - 2206 m2

Kapu és sorompó - 2 db

Mobilíák - 2253 db

Aszfalt burkolatok - 186,4 m2

Térkő burkolatok - 1034 m2

Ajánlatkérő az opciós jog gyakorlására a szerződéskötéstől számított 12 naptári hónapig jogosult. Az opciós jog alkalmazása tekintetében Ajánlatkérő jogosult dönteni, hogy mely ütemekre kívánja e jogát gyakorolni. Ennek megfelelően az opciós joggal összefüggésben az Ajánlatkérő nem kötelezhető az ütemek bármelyikének vagy az ezekhez meghatározott munkanemek/mennyiségek részleges és/vagy teljes körű lehívására. Az opciós tételek teljesítési véghatáridejei az alábbiak szerint alakulnak (mely határidőkre a vállalt előteljesítés nem alkalmazandó):

— az opciós jog szerződéskötéstől számított 6 naptári hónapon belüli gyakorlása esetén: Opciós Tételek I. ütem szerződéskötéstől számított 15 hónap; Opciós Tételek II. ütem szerződéskötéstől számított 15 hónap,

— az opciós jog szerződéskötéstől számított 6 naptári hónapon túli gyakorlása esetén: Opciós Tételek I. ütem a megrendeléstől számított 8 hónap; Opciós Tételek II. ütem a megrendeléstől számított 8 hónap.

A részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.5) pontban "Ár szempont" alatt az alábbi részszempontok értendők:

1. Opc. tételek és tartalékk. nélkül számított nettó díj - Súlyszám: 50

2. Opc. tételek I. ütem nettó díja - Súlyszám: 12

3. Opc. tételek II. ütem nettó díja - Súlyszám: 8

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A) Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 74. § (1) bek. alapján jár el.

B) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:

SZ/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem szerepel az 1997. évi LXXVIII. törvény 39. §-a szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában (vagy kivitelezői jogosultságával).

Igazolási módok:

A.1) Előzetes igazolás

Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával igazolja az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ei és a 321/2015. Korm. rendelet 2-4. §-ai és 6-7. §-ai alapján.

Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetében a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

A.2) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások

Ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 8-16. §-ai alapján köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását (a 13. § körében nemleges nyilatkozat nyújtandó be változásbejegyzési eljárás hiányában). Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján lehetséges.

B.1) Előzetes igazolás

Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).

B.2.) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások

SZ/1. Amennyiben Ajánlattevő szerepel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara építőipari kivitelező vállalkozásokat nyilvántartó rendszerében (http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search), úgy az igazolás benyújtása az ajánlatban nem szükséges [nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a Kbt. 69. § (11) bek. alkalmazandó].

Ajánlattevő csatolja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. §-a szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében történő szereplés tényét igazoló - a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kiállított - igazolást [nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában szereplés tényét igazoló dokumentumot kell benyújtani a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani].

[Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és 69.§ (11) bek.; 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.]

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A) Előzetes igazolás

P/1. Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).

B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások

P/1. Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről (üzleti évenként megbontva), attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

[Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont]

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a 2 000 000 000 Ft-ot, illetve a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele ugyanezen üzleti években nem éri el összesen az 1 500 000 000 Ft-ot.

Amennyiben az ajánlattevő a vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését, Ajánlatkérő akkor is megállapítja az ajánlattevő P/1. pont szerinti pénzügyi és gazdasági alkalmasságát, ha működésének ideje alatt teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja az 1 500 000 000 Ft értéket és a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a 750 000 000 Ft értéket.

A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(11) bek.-eire.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A) Előzetes igazolás

M/1.-M/2. Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).

B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások

M/1. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónap legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti építési beruházásainak ismertetését az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal:

— a teljesítés kezdő és befejezési időpontja (év, hónap, nap),

— a szerződést kötő másik fél (név, cím, referenciát igazoló személy és elérhetősége),

— a referencia tárgya (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel),

— a teljesítés helye,

— a referencia mennyisége (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel),

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

[Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pont]

M/2. Ajánlattevő nyújtsa be azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – az alábbi dokumentumait:

— ajánlattevő általi megnevezését és a jogosultságra vonatkozó nyilvántartási számát,

— a jogosultság fennállásának igazolását egyszerű másolati példányban, amennyiben a Magyar Építész Kamara (http://mek.hu/) vagy a Magyar Mérnöki Kamara (http://mmk.hu/) elektronikus névjegyzékében a név és/vagy nyilvántartási szám alapján Ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni az M/2. alkalmassági feltétel teljesülését, és

— a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére állnak, továbbá

— kizárólag az előírt jogosultság fennállásának hiányában a végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát és szakmai tapasztalata saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését [a megnevezett szakember(ek) szakmai tapasztalata az M/2. alkalmassági követelmény vonatkozásában abban az esetben kerül megállapításra, ha a szakmai önéletrajzban feltüntetett releváns projektek időtartamai (a kezdő és végdátum legalább hónap pontossággal történő meghatározásával) elérik a szükséges időtartamot (1 év esetén 12 hónapot, 2 év esetén 24 hónapot, és így tovább); párhuzamos munkavégzés esetén kizárólag egy bemutatott projekt igazolt időtartama vehető figyelembe]

Aki(ke)t be kíván vonni a teljesítésbe.

[Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont és 69. § (11) bekezdés; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pont]

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónapban teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) új épület(ek) építésére és/vagy meglévő épület(ek) felújítási munkáira vonatkozó referenciával, mely megfelel az alábbi követelményekből legalább négynek:

a) legalább 1500 m2 homlokzati vakolatrendszer kivitelezése;

b) legalább 10 000 m2 oldalfalvakolat kivitelezése;

c) legalább 4000 m2 (padló és/vagy linóleum) burkolat kivitelezése;

d) legalább 750 m2 tetőfedési munka kivitelezése;

e) legalább 300 db fa és/vagy műanyag nyílászáró beépítése (cseréje);

f) legalább 7500 fm erősáramú vezetékezés kivitelezése;

g) legalább 500 db lámpatest beépítése (cseréje);

h) legalább 750 fm vízvezetékezés (csövezés) kivitelezése.

Ajánlatkérő az M/1. alkalmassági követelmény körében figyelembe veszi mindazon referenciákat, melyek a vizsgált időszak alatt kerültek befejezésre, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 96 hónapban lettek megkezdve. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Az M/1. alkalmassági feltétel több, de legfeljebb 3 db referenciával igazolható, azonban a több referenciának ugyanazon alpontok együttes igazolása szükséges [vagyis a referenciáknak legalább ugyanazon négy alpont szerinti követelményt kell együttesen teljesíteniük; pl.: az a), b), c) és d) alpont igazolásának szándéka esetében a legfeljebb 3 db referenciának ki kell terjednie az a), b, c) és d) alpont szerinti munkanemekre és együttesen kell teljesíteniük az a), b), c) és d) alpontokban előírt mennyiségeket].

M/2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához a 266/2013. Korm. rendelet szerinti alábbi jogosultsággal (vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel) rendelkező szakemberekkel:

M/2.1. legalább 1 fő, aki MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jog.-gal vagy ahhoz szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [FMV rendelet 1. sz. melléklet IV. cím 1. rész 2. pont];

M/2.2. legalább 1 fő, aki MV-ÉG felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jog.-gal vagy ahhoz szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [FMV rendelet 1. sz. melléklet IV. cím 2. rész 3. pont];

M/2.3. legalább 1 fő, aki MV-ÉV felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jog.-gal vagy ahhoz szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [FMV rendelet 1. sz. melléklet IV. cím 2. rész 5. pont].

Ajánlatkérő az M/2. alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében az FMV rendeletben rögzített végzettségekkel egyenértékű végzettségeket is elfogad.

Az M/2. alkalmassági minimumkövetelményekre megnevezett szakemberek között az átfedés megengedett, de minimum 2 fő megnevezése szükséges az ajánlatban.

A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(11) bek.-eire.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A) Ellenszolgáltatás

Az ajánlattétel, elszámolás illetve kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).

A (rész)számla szerinti vállalkozó díj(részlet) megfizetésére - alvállalkozó igénybevétele esetén - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban, - alvállalkozó igénybevételének hiányában - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. §-ban foglaltak szerint kerül sor.

Ajánlatkérő előleget fizet (max. 20 %). A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése folyamán 7 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.

B) Szerződést megerősítő kötelezettségek/Biztosítékok

Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér és meghiúsulási kötbér, továbbá előleg-visszafizetési biztosíték, teljesítési biztosíték és jóteljesítési biztosíték.

A részletes feltételeket a közb. dok.-k tartalmazzák.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 06/03/2019
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 06/03/2019
Helyi idő: 13:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 67. §, a 69. § és a 81. § (5) bekezdése rendelkezéseinek együttes alkalmazásával folytatja le.

2) Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) ajánlatában nyilatkoznia kell

— a Kbt. 65. § (7) bek. szerint (nemleges tartalommal is),

— a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltakra,

— a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerint (nemleges tartalommal is),

— a Kbt. 134. § (5) bek. szerint a biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról,

— felelősségbizt.-ról a közb. dok.-ban meghatározott felt.-ekkel.

AT-nek ajánlatában csatolnia szükséges továbbá

— az ESPD-t (kitöltve),

— a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot,

— az árazatlan költségvetés(ek)et kitöltve (beárazva),

— műszaki ütemtervet a közb. dok.-ban meghatározott tartalommal,

— az ajánlattevő, illetve az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében az ajánlatban aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselők aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját vagy ezekkel egyenértékű dokumentumát,

— meghatalmazott eljárása esetén a meghatalm. aláírási mintáját is tartalmazó szabályszerűen kiállított meghatalmazást.

3) AK a nyertes AT-(k)nek a Kbt. 35. § (8) bek. tekintettel nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

4) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

5) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattételről szóló megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, a vezető AT megjelölésével [Kbt. 35. § (6) bek.], a feladatmegosztás és az ellenszolgáltatás megosztásának feltüntetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. Közös ajánlattétel esetén az AT-k képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös AT-k megjelölését.

6) AK tájékoztatja az AT-ket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbiakban: III.1.1)-III.1.3) pontok.

7) A IV.2.6) pontra tekintettel AK rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlatok bontásától számított 60 nap.

8) A részekre történő ajánlattétel nem biztosított. Az építési beruházás keretében elvégzendő munkanemekre, a munkavégzés időbeli feltételeire tekintettel a részekre történő ajánlattétel biztosítása költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szükségessé (pl. organizációs költségek többszöröződése; AK részéről többlet koordinációs feladatok ellátása lenne szükséges), továbbá több fővállalkozó egyidejű jelenléte a helyszínen ellehetetlenítené a kivitelezést, mely körülmények okán a hatékony és felelős közpénz felhasználás elve sérülne a részajánlattétel biztosításával.

9) Az AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közb. dok.-mok előírásai, valamint a Kbt., illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az órában meghatározott időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők.

10) Az értékelési részszempontokra vonatkozó főbb információk:

— adható pontszám: 0-100; AK törtek esetén a pontszámot két tizedes jegyre kerekíti,

— alk. módszerek: ár szempontnál fordított arányosítás, a további minőségi szempontoknál egyenes arányosítás a közb. dok.-ban rögzítettek szerint.

11) Nem konzultációs jellegű helyszíni bejárás: 14.2.2019 9.00 óra; 2800 Tatabánya, Semmelweis utca 4. előtt.

12) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kozma Róbert (00466).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/01/2019