Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dodávky - 51906-2023

27/01/2023    S20

Slovensko-Banská Bystrica: Elektrická energia

2023/S 020-051906

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36644030
Poštová adresa: Partizánska cesta 5
Mesto/obec: Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 97401
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Imrich Vozár
E-mail: imrich.vozar@elauk.sk
Telefón: +421 948700620
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.stvps.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36644030
Poštová adresa: Partizánska cesta 5 ,
Mesto/obec: Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 97401
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Imrich Vozár
E-mail: imrich.vozar@elauk.sk
Telefón: +421 948700620
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.stvps.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36500968
Poštová adresa: Hraničná 662/17 ,
Mesto/obec: Poprad
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
PSČ: 05889
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Imrich Vozár
E-mail: imrich.vozar@elauk.sk
Telefón: +421 0948700620
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.pvpsas.sk
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/456310
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/37068/summary
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: Obstarávateľ
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

„Nákup elektrickej energie pre StVPS, a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad 2023 -24“

Referenčné číslo: 177/2022/GR/VO
II.1.2)Hlavný kód CPV
09310000 Elektrická energia
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky s názvom Nákup elektrickej energie pre StVPS a.s. Banská Bystrica a PVPS a.s. Poprad 2023-24 je dodávka elektrickej energie vrátane zabezpečenia distribúcie do jednotlivých odberných miest pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť a.s. Banská Bystrica (StVPS) a Podtatranskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a.s. Poprad a.s. Poprad (PVPS) vrátane zodpovednosti za odchýlku

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Banská Bystrica, Poprad

II.2.4)Opis obstarávania:

p.č.spoločnosťMWh/rok

1.StVPS a.s.53 750

2.PVPS a.s.25 440

Spolu79 190

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 21
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 24/02/2023
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 2 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 24/02/2023
Miestny čas: 10:30
Miesto:

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s (StVPS)

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Zábezpeka sa stanovuje v zmysle § 46, ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní vo výške 50 000,-€.

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk

Predpokladaná hodnota zákazky tejto výzvy je 79 190 MWh (120 % zmluvného množstva z dôvodu zohľadnenia práva zmluvného nadodberu 20 % za zmluvnú cenu). Obstarávateľ pre vysokú volatilitu cien elektriny vyjadruje predpokladanú hodnotu zákazky množstvom a nie sumou.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
24/01/2023