Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 52044-2023

Submission deadline has been amended by:  121513-2023
27/01/2023    S20

Česko-Praha: Informační systémy nebo technologické strategické revize a plánování

2023/S 020-052044

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Ministerstvo spravedlnosti
Národní identifikační číslo: 00025429
Poštovní adresa: Vyšehradská 427/16
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 12800
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Jovana Exnerová
E-mail: JExnerova@msp.justice.cz
Tel.: +420 221997421
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.justice.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/profilMsp
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006/22/V00015478
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://nen.nipez.cz/
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Justice

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Analýza datových potřeb justice

Spisové číslo: MSP 25/2022-OPR-Z
II.1.2)Hlavní kód CPV
72222000 Informační systémy nebo technologické strategické revize a plánování
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování datové analýzy (podrobná identifikace procesů, zákonných povinností, předchozích projektů a existujících zdrojů dat), vytvoření koncepce využití a publikace dat justice včetně dopadů na organizaci a zadání věcné a technické specifikace veřejné zakázky pro vytvoření datového skladu justice odpovídající této koncepci. Dále bude součástí konzultační služba při realizaci předmětu veřejné zakázky, která bude součástí ceny.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem plnění je sídlo Zadavatele, případně podle povahy plnění i sídlo Dodavatele.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování datové analýzy (podrobná identifikace procesů, zákonných povinností, předchozích projektů a existujících zdrojů dat), vytvoření koncepce využití a publikace dat justice včetně dopadů na organizaci a zadání věcné a technické specifikace veřejné zakázky pro vytvoření datového skladu justice odpovídající této koncepci. Dále bude součástí konzultační služba při realizaci předmětu veřejné zakázky, která bude součástí ceny.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Konec: 31/12/2025
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

72240000-9 Analýza systémů a programovací služby

72222300-0 Služby informačních technologií

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Způsobilým podle § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

Prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. a) zákona předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů.

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

Prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. b) a c) zákona předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani.

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

Prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. d) zákona předložením písemného čestného prohlášení.

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. e) zákona předložením potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. f) zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.

Dodavatel prokazuje dle § 77 odst. 1 zákona splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Pokud zadavatel nestanoví u jednotlivého konkrétního požadavku na prokázání splnění kritéria technické kvalifikace jinak, považují se doby podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona za splněné, pokud byla služba uvedená v příslušném seznamu v průběhu této doby dokončena; to neplatí u zakázek pravidelné povahy, u nichž se pro účely prokázání technické kvalifikace považuje za rozhodný rozsah zakázky realizovaný v průběhu doby podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona.

Nestanoví-li zadavatel u jednotlivého konkrétního požadavku na prokázání splnění kritéria technické kvalifikace jinak, může dodavatel k prokázání splnění kritéria kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona použít služby, které poskytl

a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo

b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na poskytování služeb podílel.

9.11.1. Dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona:

Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona:

Dodavatel předloží doklad o poskytnutí alespoň dvou (2) významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí (od DD/MM/RRRR do DD/MM/RRRR) a identifikace objednatele, kontaktní osoby objednatele včetně její e-mailové adresy a telefonního čísla.

Způsob prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona:

Dodavatel prokáže splnění tohoto kritéria technické kvalifikace předložením seznamu významných služeb, z něhož bude patrné splnění níže vymezené úrovně kritéria technické kvalifikace.

Vymezení minimální úrovně tohoto kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky:

Dodavatel splňuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud v posledních 3 letech realizoval alespoň 2 službu obdobného charakteru a rozsahu.

a) Službou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí služba spočívající v provedení analýzy potřeb organizace v oblasti reportingu a datových skladů.

b) Konkrétní předmět významné služby musel spočívat v zajištění následujících činností:

i. analýza výchozího stavu organizace;

ii. návrh datové strategie či koncepce práce s daty v organizaci, datové/informační architektury;

iii. návrh požadavků na systém datového skladu;

iv. návrh organizačních změn souvisejících s realizací projektu;

v. zpracování podkladů či specifikací pro zadání veřejné zakázky na implementaci datového skladu či obdobné platformy.

c) Rozsah datového skladu nebo platformy, který byl na základě provedené analýzy poptáván, musel dále splňovat alespoň následující podmínky:

i. cena zakázky minimálně 20 mil. Kč

ii. počet napojených systémů minimálně 10

iii. vícevrstvá architektura

d) Hodnota významné služby za plnění definované pod písm. a) až b) musela činit minimálně 5 mil. Kč bez DPH.

9.11.2. Dle § 79 odst. 2 písm. c) a d)

Dodavatel splňuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud prokáže, že má k dispozici pro plnění veřejné zakázky minimálně:

Tým konzultantů v kombinaci osob, které splňují minimálně 3letou praxi v oblastech uvedených pod bodem (1) a zkušenosti z rolí uvedených pod bodem (2):

1. Provádění analýz v oblasti reportingu a datových skladů a konzultační služby při analýze a implementaci datového skladu či obdobné platformy.

2. Role datový analytik, datový architekt, byznys analytik, IT architekt, projektový manažer.

Dodavatel pokryje všechny uvedené role uvedené pod bodem (2).

V jedné osobě lze kombinovat maximálně 2 role, a to za předpokladu, že daná osoba splňuje výše uvedené požadavky na předchozí praxi v oblasti pod bodem (1) a příslušnou roli pod bodem (2).

Praxi doloží daná osoba profesním strukturovaným životopisem, obsahující specifikaci praxe:

i. obsah, role dané osoby,

ii. délku trvání,

iii. finanční rozsah projektu,

iv. identifikaci klienta,

v. kontaktní osobu klienta včetně její e-mailové adresy a telefonního čísla.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 27/02/2023
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 27/02/2023
Místní čas: 10:05

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
24/01/2023