Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjänster - 52115-2023

27/01/2023    S20

Sverige-Luleå: Programvaruutvecklingstjänster för särskild industri

2023/S 020-052115

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Luleå kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-2742
Postadress: Luleå kommun Luleå kommun
Ort: Luleå
Nuts-kod: SE33 Övre Norrland
Postnummer: 971 85
Land: Sverige
Kontaktperson: Zebastian Wanstål
E-post: zebastian.wanstal@lulea.se
Telefon: +46 768312129
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.lulea.se/
I.3)Kommunikation
Tillgång till upphandlingsdokumenten är begränsad. Ytterligare upplysningar kan erhållas från: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=69945
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=69945
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Flygplatsrelaterad verksamhet

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Gemensamt Digitalt Ekosystem för Hamnverksamhet

Referensnummer: KLF 2023/86
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72212100 Programvaruutvecklingstjänster för särskild industri
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar beställarens huvudsakliga behov av ett Gemensamt Digitalt Ekosystem för Hamnadministration nedan benämnt GDEH.

Upphandlingen omfattar förutom ett GDEH i enlighet med upphandlingsdokumentet även implementering/införande av det aktuella systemet, ev. tillkommande utbildning under avtalstiden, ev. konsultstöd samt ev. kommande utveckling av funktioner i hamnssystemet till beställaren.

Målet med upphandlingen är att Luleå hamn samt Piteå hamn har ett gemensamt stabilt digitalt hamnsystem med öppna gränssnitt för hantering av anlöp och dess kringfunktioner. Systemet ska levereras av en leverantör som hanterar eventuella underleverantörer och ska möjliggöra att separata tjänster/moduler kan kopplas in och ur för varje aktör utifrån nuvarande och kommande behov.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 20 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72212100 Programvaruutvecklingstjänster för särskild industri
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE33 Övre Norrland
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Övre Norrland

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar beställarens huvudsakliga behov av ett Gemensamt Digitalt Ekosystem för Hamnadministration nedan benämnt GDEH.

Upphandlingen omfattar förutom ett GDEH i enlighet med upphandlingsdokumentet även implementering/införande av det aktuella systemet, ev. tillkommande utbildning under avtalstiden, ev. konsultstöd samt ev. kommande utveckling av funktioner i hamnssystemet till beställaren.

Målet med upphandlingen är att Luleå hamn samt Piteå hamn har ett gemensamt stabilt digitalt hamnsystem med öppna gränssnitt för hantering av anlöp och dess kringfunktioner. Systemet ska levereras av en leverantör som hanterar eventuella underleverantörer och ska möjliggöra att separata tjänster/moduler kan kopplas in och ur för varje aktör utifrån nuvarande och kommande behov.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 20 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 05/06/2023
Slut: 05/06/2033
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 20/02/2023
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Luleå
Postadress: Skeppsbrogatan 43
Ort: Luleå
Postnummer: 97231
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenilulea@dom.se
Telefon: +46 920295490
Fax: +46 920220459
Internetadress: www.forvaltningsrattenilulea.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/01/2023