С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Доставки - 52142-2023

Submission deadline has been amended by:  98147-2023
27/01/2023    S20

България-Варна: Телевизионно и аудиовизуално оборудване

2023/S 020-052142

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ"
Национален регистрационен номер: 000083633
Пощенски адрес: ул. МАРИН ДРИНОВ №.55
Град: гр. Варна
код NUTS: BG331 Варна / Varna
Пощенски код: 9002
Държава: България
Лице за контакт: Светлана Любчева Стойчева
Електронна поща: svetlana.stoycheva@mu-varna.bg
Телефон: +359 52677091
Факс: +359 52643116
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mu-varna.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18416
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/266673
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/266673
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура за обработка, предаване и съхранение на аудио и видео материали за нуждите на телевизия MU-Vi.tv по три обособени позиции

Референтен номер: 2023-005
II.1.2)Основен CPV код
32320000 Телевизионно и аудиовизуално оборудване
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за извършване на доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура за обработка, предаване и съхранение на аудио и видео материали, за нуждите на телевизия MU-Vi.tv към Медицински университет - Варна, разделен на три обособени позиции, както следва:

ОП №1 Система за излъчване на телевизионна програма и видео оборудване, общо количество - 10 броя, съгласно приложена техническа спецификация за обособената позиция (Приложение №1.1);

ОП №2 Специализирана апаратура за видеомонтаж, общо количество – 1 брой, съгласно приложена техническа спецификация за обособената позиция (Приложение №1.2);

ОП №3 Устройство за съхранение и резервиране на сурови видео материали и готова продукция, общо количество – 1брой, съгласно приложена техническа спецификация за обособената позиция (Приложение №1.3).

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 150 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Система за излъчване на телевизионна програма и видео оборудване

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
32320000 Телевизионно и аудиовизуално оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна / Varna
Основно място на изпълнение:

гр. Варна, ул. Марин Дринов № 55

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на система за излъчване на телевизионна програма и видео оборудване, общо количество - 10 броя, съгласно приложена техническа спецификация за обособената позиция (Приложение №1.1)

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 50 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 15
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Посочената в раздел II.2.7) продължителност на поръчката вкл. предвидения мин. гаранц. срок 12м., макс. срок за

доставка 60 дни, монтаж и въвежд. в експлоатация 10 дни. Срокът за доставка започва да тече след писмена заявка от Възложителя до Изпълнителя. Възложителят може да заяви апаратурата в срок до 12 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Специализирана апаратура за видеомонтаж

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
32320000 Телевизионно и аудиовизуално оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна / Varna
Основно място на изпълнение:

гр. Варна, ул. Марин Дринов № 55

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на специализирана апаратура за видеомонтаж, общо количество – 1 брой, съгласно приложена техническа спецификация за обособената позиция (Приложение №1.2)

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 66 666.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 15
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Посочената в раздел II.2.7) продължителност на поръчката вкл. предвидения мин. гаранц. срок 12м., макс. срок за

доставка 60 дни, монтаж и въвежд. в експлоатация 10 дни. Срокът за доставка започва да тече след писмена заявка от Възложителя до Изпълнителя. Възложителят може да заяви апаратурата в срок до 12 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Устройство за съхранение и резервиране на сурови видео материали и готова продукция

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
32320000 Телевизионно и аудиовизуално оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна / Varna
Основно място на изпълнение:

гр. Варна, ул. Марин Дринов № 55

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на устройство за съхранение и резервиране на сурови видео материали и готова продукция, общо количество – 1брой, съгласно приложена техническа спецификация за обособената позиция (Приложение №1.3).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 33 333.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 51
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Посочената в раздел II.2.7) продължителност на поръчката вкл. предвидения мин. гаранц. срок 48м., макс. срок за

доставка 60 дни, монтаж и въвежд. в експлоатация 10 дни. Срокът за доставка започва да тече след писмена заявка от Възложителя до Изпълнителя. Възложителят може да заяви апаратурата в срок до 12 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят няма поставени изисквания по отношение на критерия.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят няма поставени изисквания по отношение на критерия.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, дейност/и

с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да е изпълнил за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на оферта по настоящата поръчка, минимум една доставка с предмет, идентичен или сходен на описаните в съответната обособена позиция.

Под „изпълнена дейност“ се разбира такава, която независимо от датата на започването ѝ, е приключила до датата, определена за подаване на оферти по настоящата обществена поръчка.

Под „идентичен или сходен“ с предмета на поръчката се приема доставка на телевизионно и аудиовизуално оборудване.

За деклариране на съответствие с критерия за подбор, Участникът следва да попълни необходимата информация в част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП, с посочен предмет на доставката/ите, стойност, дати и получатели.

Документи за доказване на съответствие с критерия за подбор, съгласно чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП - Списък на доставките, идентични или сходни с тези на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение при подписване на договора в размер на 5% (пет процента) от стойността му за съответната обособена позиция без ДДС, със срок на валидност – срокът на действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни.

Формата на гаранцията е по избор на участника:

• парична сума – платима по банкова сметка на Медицински университет – Варна: Банка ДСК ЕАД, клон Варна, BIC: STSABGSF; IBAN: BG24STSA93003100040700 – в лева.

• банкова гаранция – същата следва да е авизирана от българска банка, ако е издадена от чуждестранна банка.

• застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 27/02/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 28/02/2023
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно

физическо или юридическо лице, както и техни обединения, и всяко друго образувание, което отговаря на

условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП), в Правилника за прилагане на Закона за

обществените поръчки (ППЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в документацията, ако може

самостоятелно да подава заявления за участие или оферти и да сключва договори за изпълнение предмета на

поръчката съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Възложителят отстранява от участие в

процедура за възлагане на обществена поръчка на основанията по чл.54, ал.1, чл.55, ал.1, т.1 и 4, чл.107 от ЗОП и

чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, и

обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото

имущество. Офертата, както и цялата кореспонденция и всички документи, свързани с обществената поръчка и

разменени между участника и Възложителя трябва да са на български език. Приложените документи, представени

от участника могат да бъдат съставени на друг език, но задължително трябва да са придружени с точен превод на

български език по отношение на относимите към офертата части. В случай, че участник оферира по-висока обща цена за съответната обособена позиция в лева без ДДС за изпълнение на поръчката от обявената от Възложителя прогнозна стойност в настоящата процедура, той ще бъде предложен за отстраняване на основание чл. 107 от ЗОП, тъй като не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

В случай, че офертата съдържа информация с парично изражение, пряко свързана с предмета на поръчката, освен

в „Ценово предложение“, участникът се отстранява от участие.

Възложителят ще използва собствени проходи за извършване на дължимо плащане по сключения договор. Плащането ще се извърши по банков път.

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и

съответствие с критериите за подбор, чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки

(ЕЕДОП). Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на

заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва

информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за

изпълнител, да предостави документи по чл.58 от ЗОП, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване

от процедурата, както и документи за съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се

представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата се

подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за

защита на конкуренцията с копие и до Възложителя, чието решение действие или бездействие се обжалва.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
24/01/2023