Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Roba - 52194-2023

Submission deadline has been amended by:  138781-2023
27/01/2023    S20

Hrvatska-Zagreb: Namještaj (uključujući uredski namještaj), unutarnja oprema, kućanske naprave (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje

2023/S 020-052194

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Nacionalni registracijski broj: 84924656517
Poštanska adresa: Vinogradska cesta 29
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Diana Kralj, mag.oec.
E-pošta: nabava@kbcsm.hr
Telefon: +385 13787294
Telefaks: +385 13768270
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kbcsm.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/applicatifcurrrefeon/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F2-0003078
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava namještaja za potrebe dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija, te objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice broj C5.1. R1-I7

Referentni broj: 144/2022
II.1.2)Glavna CPV oznaka
39000000 Namještaj (uključujući uredski namještaj), unutarnja oprema, kućanske naprave (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nabava namještaja za potrebe dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija, te objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice broj C5.1. R1-I7

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 225 628.77 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Namještaj izrađen po mjeri za potrebe dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39000000 Namještaj (uključujući uredski namještaj), unutarnja oprema, kućanske naprave (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29.

II.2.4)Opis nabave:

Namještaj izrađen po mjeri za potrebe dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Točka DON-a 6.6.3.Iskustvo osobe odgovorne za izradu i montažu namještaja / Ponder: Točka DON-a 6.6.3.
Kriterij kvalitete - Naziv: Točka DON-a 6.6.3. Jamstveni rok za izrađen i montiran namještaj / Ponder: Točka DON-a 6.6.3.
Kriterij kvalitete - Naziv: Točka DON-a 6.6.3. Vrijeme odaziva i otklanjanja kvara u jamstvenom roku / Ponder: Točka DON-a 6.6.3.
Cijena - Ponder: Točka DON-a 6.6.3.
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 172 539.65 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 2
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

IF 581 Mehanizam za oporavak i otpornost 100 %;temeljem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. komponenta 5. Zdravstvo podkomponenta C.5.1. Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Namještaj izrađen po mjeri za potrebe objedinjenog hitnog bolničkog prijema

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39000000 Namještaj (uključujući uredski namještaj), unutarnja oprema, kućanske naprave (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29.

II.2.4)Opis nabave:

Namještaj izrađen po mjeri za potrebe objedinjenog hitnog bolničkog prijema

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Točka DON-a 6.6.3.Iskustvo osobe odgovorne za izradu i montažu namještaja / Ponder: Točka DON-a 6.6.3.
Kriterij kvalitete - Naziv: Točka DON-a 6.6.3.Jamstveni rok za izrađen i montiran namještaj / Ponder: Točka DON-a 6.6.3.
Kriterij kvalitete - Naziv: Točka DON-a 6.6.3. Vrijeme odaziva i otklanjanja kvara u jamstvenom roku / Ponder: Točka DON-a 6.6.3.
Cijena - Ponder: Točka DON-a 6.6.3.
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 33 180.70 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 2
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

IF 581 Mehanizam za oporavak i otpornost 100 %;temeljem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. komponenta 5. Zdravstvo podkomponenta C.5.1. Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Tipski namještaj (stolice) za potrebe dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija, te objedinjenog hitnog bolničkog prijema

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39000000 Namještaj (uključujući uredski namještaj), unutarnja oprema, kućanske naprave (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29.

II.2.4)Opis nabave:

Tipski namještaj (stolice) za potrebe dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija, te objedinjenog hitnog bolničkog prijema

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Točka DON-a 6.6.3. Jamstveni rok / Ponder: Točka DON-a 6.6.3.
Kriterij kvalitete - Naziv: Točka DON-a 6.6.3. Vrijeme odaziva i otklanjanja kvara u jamstvenom roku / Ponder: Točka DON-a 6.6.3.
Cijena - Ponder: Točka DON-a 6.6.3.
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 19 908.42 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 2
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

IF 581 Mehanizam za oporavak i otpornost 100 %;temeljem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. komponenta 5. Zdravstvo podkomponenta C.5.1. Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Temeljem članka 257. stavka 1. ZJN 2016 naručitelj traži da gospodarski subjekt u ovom postupku javne nabave dokaže sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti za sve gospodarske subjekte iz ponude (ponuditelj, svi članovi zajednice ponuditelja, svi podugovaratelji i svi gospodarski subjekti na koje se ponuditelj oslanja).

DOKAZI:

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje uvjete sposobnosti:

- sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja dužni su pojedinačno dokazati postojanje navedene profesionalne sposobnosti.

S obzirom na to da naručitelj za ponuditelje i članove zajednice ponuditelja ima izravni pristup besplatnoj bazi podataka putem EOJN RH, kao besplatnoj nacionalnoj bazi podataka, naručitelj će za ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu (za gospodarskog subjekta koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj), kao i za članove zajednice ponuditelja, prije donošenja odluke o odabiru, putem EOJN RH zatražiti ažurirani popratni dokument kao dokaz nepostojanja osnova za isključenje gospodarskog subjekta iz točke 4.1. ove dokumentacije o nabavi.

Za gospodarske subjekte koji imaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, a za koje naručitelj nema pristup elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH (npr. podugovaratelji) opisane dokumente dužan je dostaviti ekonomski najpovoljniji ponuditelj na zahtjev naručitelja prije donošenja odluke o odabiru.

Ostali gospodarski subjekti koji imaju poslovni nastan u drugim državama Europske unije dužni su dostaviti dokumente sukladno besplatnoj bazi podataka eCertis za državu njihova poslovnog nastana, pri čemu naručitelj koristi sustav eCertis radi dobivanja podataka o vrstama i oblicima dokaza kao i o nadležnim tijelima koja ih izdaju u državama članicama, te je dužan zahtijevati prvenstveno one vrste i oblike dokaza koji su obuhvaćeni sustavom eCertis, ako su podaci u sustavu eCertis ažurirani.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 03/03/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 03/03/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

U ravnateljstvu Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, Zagreb.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (u nastavku teksta : Državna komisija), Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb, u pisanom obliku.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u pisanom obliku i dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH

Sustav e-Žalba bez odgode šalje obavijest o zaprimljenoj žalbi strankama žalbenog postupka u njihov siguran elektronički pretinac na poslužitelju EOJN RH te na njihovu adresu elektroničke pošte.

Žalba se izjavljuje u roku deset dana od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/01/2023