Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 52198-2023

27/01/2023    S20

Polska-Kraków: Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

2023/S 020-052198

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 0000039390
Adres pocztowy: u. Wielicka 265
Miejscowość: KRAKÓW
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-663
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zakupów
E-mail: emarcinska@usdk.pl
Tel.: +12 3339596
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpitalzdrowia.pl
Adres profilu nabywcy: https://usdk.eb2b.com.pl/new-auction.html
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://usdk.eb2b.com.pl/new-auction.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług serwisowych w zakresie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw 51 szt. respiratorów SERVO I,U,N oraz 5 szt. aparatów do znieczuleń – 2 ZADANIA

Numer referencyjny: DZP-271-2-7/PN/2023
II.1.2)Główny kod CPV
50420000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

ZADANIE 1 Świadczenie usług serwisowych w zakresie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw 51 szt. respiratorów SERVO I,U,N

ZADANIE 2 Świadczenie usług serwisowych w zakresie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw 5 szt. aparatów do znieczulania

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług serwisowych w zakresie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw 51 szt. respiratorów SERVO I,U,N

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50420000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie usług serwisowych w zakresie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw 51 szt. respiratorów SERVO I,U,N

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług serwisowych w zakresie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw 5 szt. aparatów do znieczulania

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50420000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie usług serwisowych w zakresie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw 5 szt. aparatów do znieczulania

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/02/2023
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/04/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/02/2023
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego w skutek ich wniesienia określa dział VIII ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/01/2023