Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Leveringen - 52264-2023

27/01/2023    S20

Nederland-'s-Gravenhage: Diverse machines voor specifieke doeleinden

2023/S 020-052264

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Nationaal identificatienummer: 252056395
Postadres: Anna van Buerenplein 1
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2595 DA
Land: Nederland
Contactpersoon: Raymond Peddemors
E-mail: raymond.peddemors@tno.nl
Telefoon: +31 634005071
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tno.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/286420/details
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/286420/details
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Realization and Delivery of Möbius2 Modules DSM and ASM

Referentienummer: 2023 FPL/INK 001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42990000 Diverse machines voor specifieke doeleinden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Plastic circulariteit is veelbelovend met betrekking tot het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen en daarmee de geopolitiek. Daarom heeft TNO een programma Circulaire Kunststoffen opgezet. Om het recyclingpotentieel te benutten, is een hogere kwaliteit van mechanisch gerecycled plastic vereist, evenals een verhoogde efficiëntie van chemische recycling. Een van de veelbelovende technologieën om kunststoffen te upgraden is ontbinding. TNO-SPES werkt aan deze technologie onder de naam Möbius. Het doel van de huidige Aanbestedingsprocedure is om één (1) Opdrachtnemer te selecteren voor de Realisatie en Oplevering van Möbius2 Modules DSM en ASM. Meer details zijn te vinden in de Aanbestedingsdocumenten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38400000 Instrumenten voor het controleren van fysische eigenschappen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rijswijk

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Möbius2 Modules DSM and ASM.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Project Plan / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Detailed Design Workplan / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Execution Plan / Weging: 10
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 12/04/2023
Einde: 01/06/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Beroepsbevoegdheid,

- Geen crimineel verleden,

- Uitsluitingsgronden

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Verzekering

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/03/2023
Plaatselijke tijd: 12:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/03/2023
Plaatselijke tijd: 12:31
Plaats:

Den Haag

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: aanbesteden@tno.nl
Telefoon: +31 883622200
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/01/2023