Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 52270-2023

27/01/2023    S20

Nederland-Tiel: Reparatie- en onderhoudsdiensten

2023/S 020-052270

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Waterschap Rivierenland
Nationaal identificatienummer: 30281419
Postadres: de Blomboogerd 1 te Tiel
Plaats: Tiel
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4003 BX
Land: Nederland
Contactpersoon: Gerty Ceelen
E-mail: G.Ceelen@wsrl.nl
Telefoon: +31 3440649090
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.wsrl.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=211319
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=211319
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Waterschap

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

RO Civiel- en cultuurtechnische werkzaamheden (2023-2027)

Referentienummer: 2022153158
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit betreft de openbare aanbesteding voor de Raamovereenkomst Civiel- en cultuurtechnische werkzaamheden (2023-2027) voor WSRL. Binnen deze raamovereenkomst zullen opdrachten verstrekt gaan worden met een maximale waarde van € 25.000,-. WSRL sluit met maximaal 20 inschrijvers per perceel een raamovereenkomst af.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 6 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1, regio Oost

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties in het oostelijke gedeelte van het beheersgebied van Waterschap Rivierenland, te weten rayon Rijk van Maas en Waal en rayon Betuwe.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit betreft civiel- en cultuurtechnische werkzaamheden zoals beschreven in de aanbestedingsstukken in het oostelijke gedeelte van het beheersgebied van Waterschap Rivierenland, te weten rayon Rijk van Maas en Waal en rayon Betuwe.

 

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Mogelijkheid 2 x met één jaar te verlengen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Mogelijkheid 2 x met één jaar te verlengen.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2, regio West

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Verschillende locaties in het westelijke gedeelte van het beheersgebied van Waterschap Rivierenland, te weten rayon Alblasserwaard en beneden Linge en rayon Altena en Bommelerwaard.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit betreft civiel- en cultuurtechnische werkzaamheden zoals beschreven in de aanbestedingsstukken in het westelijke gedeelte van het beheersgebied van Waterschap Rivierenland, te weten rayon Alblasserwaard en beneden Linge en rayon Altena en Bommelerwaard.

 

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Mogelijkheid 2 x met één jaar te verlengen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Mogelijkheid 2 x met één jaar te verlengen.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie aanbestedingsleidraad.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Er worden geen eisen aan de financiële en economische draagkracht gesteld.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

D.m.v. referenties dienen de volgende competenties aan te worden getoond:

1. Uitvoeren grondverzet

2. Opbreken en aanbrengen van verharding

3. Reparatie, herstelwerkzaamheden en/of aanleg duikers

4. Reparatie, herstelwerkzaamehden en/of aanleg beschoeiing

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie aanbestedingsstukken.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 40
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Looptijd 2 jaar + optioneel 2 x met één jaar verlengen.

Maximaal 20 Raamovereenkomsten per perceel.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/03/2023
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/03/2023
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

december 2026

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland
Plaats: Arnhem
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/01/2023