Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Roboty budowlane - 52271-2023

27/01/2023    S20

Polska-Bełchatów: Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

2023/S 020-052271

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 7691840231
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 132
Miejscowość: Bełchatów
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Sawicki
E-mail: przetarg@pec-belchatow.pl
Tel.: +48 0446333336
Faks: +48 0446333513
Adresy internetowe:
Główny adres: https://pec-belchatow.pl/
Adres profilu nabywcy: https://pec-belchatow.pl/biznes/przetargi/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7fc045ac-6c94-11ed-abdb-a69c1593877c
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7fc045ac-6c94-11ed-abdb-a69c1593877c
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej

Numer referencyjny: ZP-086-2022
II.1.2)Główny kod CPV
45232140 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zadanie 1:

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wschodniej, Zielonej, Północnej w Bełchatowie

Zadanie 2:

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych od komory K-33/1 do budynków ul. Norwida 2, Norwida 4, Gombrowicza 10, os. Przytorze w Bełchatowie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 363 563.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wschodniej, Zielonej, Północnej w Bełchatowie

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232140 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
45231110 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
44110000 Materiały konstrukcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bełchatów

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 1:

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wschodniej, Zielonej, Północnej w Bełchatowie. W ramach projektu, w miejsce 2,05 km sieci kanałowej wysokich parametrów o średnicy DN80-DN25 powstanie 2,05 km sieci preizolowanej wysokich parametrów o średnicy DN100-DN20.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 695 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 7
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

nr umowy: POIS.01.05.00-00-0047/16;

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 2: Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych od komory K-33/1 do budynków ul. Norwida 2, Norwida 4, Gombrowicza 10, os. Przytorze w Bełchatowie.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232140 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231110 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
44110000 Materiały konstrukcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bełchatów

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 2:

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych od komory K-33/1 do budynków ul. Norwida 2, Norwida 4, Gombrowicza 10, os. Przytorze w Bełchatowie. (W ramach projektu powstanie 0,4 km sieci preizolowanej wysokich parametrów o średnicy DN125-DN50)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 668 563.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 7
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

nr umowy: POIS.01.05.00-00-0006/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

W odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż

1.1. w przypadku złożenia oferty tylko dla zadania 1 - 2 000 000,00 PLN,

1.2. w przypadku złożenia oferty tylko dla zadania 2 - 500 000,00 PLN,

1.3. w przypadku złożenia oferty łącznie dla zadań 1 i 2 - 2 500 000,00 PLN.

2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż:

2.1. w przypadku złożenia oferty tylko dla zadania 1 - 4 000 000,00 PLN,

2.2. w przypadku złożenia oferty tylko dla zadania 2 - 2 000 000,00 PLN,

2.3. w przypadku złożenia oferty łącznie dla zadań 1 i 2 - 6 000 000,00 PLN.

3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

4. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o których mowa w art. 112 Ustawy PZP i odpowiednio w Rozdziale XIII SWZ pkt 3.1. – Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia, aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów i oświadczeń:

4.1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4.2. potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;

Szczegółowy opis warunków zamówienia znajduje się w SWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

W odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże :

1. iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:

1.1. dla zadania 1:

1.1.1. trzy roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie podziemnej sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej o średnicy nominalnej co najmniej DN65 o długości co najmniej 350 m każda.

1.1.2. jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie podziemnej sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej do co najmniej 20 obiektów budowlanych o łącznej długości co najmniej 450 m.

1.2.dla zadania 2: trzy roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie podziemnej sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej o średnicy nominalnej co najmniej DN65 o długości co najmniej 350 m każda.

2. dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. co najmniej 1 osobą proponowaną do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności adekwatnej do zakresu prowadzonych robót lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Unii Europejskiej.

Warunek ten należy traktować jako minimalne wymaganie Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy.

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w art. 112 Ustawy PZP i odpowiednio w Rozdziale XIII SWZ pkt 3.2 – Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia, aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów i oświadczeń:

3.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie; Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

3.2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Szczegółowy opis warunków zamówienia znajduje się w SWZ.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Zgodnie z art. 57 Ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

Szczegóły znajdują się w SWZ.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1.Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

1.1. dla zadania 1 - 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),

1.2. dla zadania 2 - 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

2.Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 16 lutego 2023 r. o godzinie 9:00

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Szczegóły dotyczące głównych warunków finansowych i uzgodnień płatniczych znajdują się w SWZ i w załącznikach do SWZ, w szczególności w załączniku nr 6 do SWZ - Wzór umowy

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wspólne ubieganie się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia

1)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

2)Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na zasadach wskazanych w rozdziale XIII SWZ,

3)Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do przedłożenia Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegóły znajdują się w SWZ, w szczególności w załączniku nr 6 do SWZ - Wzór umowy

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 223-640800
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/02/2023
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/04/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/02/2023
Czas lokalny: 09:05

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych i

Średnich Przedsiębiorców.

2. Na podstawie art. 513 Ustawy PZP odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy PZP,

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym

4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

10. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX Ustawy PZP.

11. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Szczegółowy opis znajduje się w SWZ

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/01/2023