Leveringen - 52295-2019

04/02/2019    S24    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Kecskemét: Terreinwagens

2019/S 024-052295

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_31222860
Postadres: Liszt Ferenc utca 19.
Plaats: Kecskemét
NUTS-code: HU331 Bács-Kiskun
Postcode: 6000
Land: Hongarije
Contactpersoon: Gálos Anna
E-mail: titkarsag@knp.hu
Telefoon: +36 76482611
Fax: +36 76481074

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://knp.nemzetipark.gov.hu/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000073132019/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000073132019/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

KEHOP járművek beszerzése

Referentienummer: EKR000073132019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34113300 Terreinwagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

A KEHOP-4.1.0 és a KEHOP-4.2.0 projekt keretén belül 8 db terepjáró teherautó (pick up), 4 db terepjáró személygépkocsi, 1 db egyterű személygépjármű, valamint 7 db pótkocsi beszerzése adásvételi szerződés keretében.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

8 db terepjáró teherautó (pick up) beszerzése

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34113300 Terreinwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU331 Bács-Kiskun
Voornaamste plaats van uitvoering:

6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A KEHOP-4.1.0-15-2016-00046 projekt keretén belül 5 db, a KEHOP-4.2.0-15-2016-00009 projekt keretén belül 3 db terepjáró teherautó (pick up) beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Beszerzésre kerülő mennyiség:

KEHOP-4.1.0-15-2016-00046 projekt keretén belül 5 db

KEHOP-4.2.0-15-2016-00009 projekt keretén belül 3 db

A rész rövid meghatározása: olyan terepjáró teherautó (pick up), amely képes legalább 5 személyt szállítani.

Szállítható személyek száma 5 fő

Megengedett legnagyobb össztömeg maximum 3 500 kg

Ajtószám 4 ajtó

Karosszéria/felépítmény duplakabinos platós

Gépjármű teljesítménye legalább 110 kW

Tüzelőanyag Típusa dízelolaj

Környezetvédelmi Besorolás EURO VI

Gépjármű normatív felszereltsége felszereltség csomag

Eladó az első két évben ingyenesen igénybe vehető Assistance szolgáltatásokat vállal.

A közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban kerül részletezésre.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. Teljesítmény (kW) / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: 3. Max. Forgatónyomaték (Nm) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 4. Energetikai hatás (tüzelőanyag fogyasztás/l/100 km) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 5. Szén-dioxid (CO2) kibocsátás (g/km) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 6. Plató kerékdobok közti szélessége (mm) / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

KEHOP-4.1.0-15-2016-00046, KEHOP-4.2.0-15-2016-00009

II.2.14)Nadere inlichtingen

A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során köteles figyelembe venni a dokumentációban részletezett jogszabályok vonatkozó előírásait.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

4 db terepjáró személygépkocsi beszerzése

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34113300 Terreinwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU331 Bács-Kiskun
Voornaamste plaats van uitvoering:

6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A KEHOP-4.2.0-15-2016-00009 projekt keretén belül 4 db terepjáró személygépkocsi beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Beszerzésre kerülő mennyiség:

KEHOP-4.2.0-15-2016-00009 projekt keretén belül 4 db

A rész rövid meghatározása: olyan terepjáró személygépkocsi, amely képes legalább 4 személyt szállítani, teljesítménye minimum 60 kW.

Szállítható személyek száma minimum 4 fő

Megengedett legnagyobb össztömeg maximum 2 500 kg

Ajtószám 3 vagy 5 ajtós

Gépjármű teljesítménye minimum 60 kW

Tüzelőanyag Típusa benzin vagy gázolaj

Környezetvédelmi Besorolás EURO VI

Gépjármű normatív felszereltsége felszereltség csomag

Eladó az első két évben ingyenesen igénybe vehető Assistance szolgáltatásokat vállal.

A közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban kerül részletezésre.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. A kötelezőn felül vállalt jótállás időtartama (hónap) / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

KEHOP-4.2.0-15-2016-00009

II.2.14)Nadere inlichtingen

A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során köteles figyelembe venni a dokumentációban részletezett jogszabályok vonatkozó előírásait.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1 db egyterű személygépjármű beszerzése

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34114400 Minibusjes
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU331 Bács-Kiskun
Voornaamste plaats van uitvoering:

6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A KEHOP-4.1.0-15-2016-00046 projekt keretén belül 1 db egyterű személygépjármű beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Beszerzésre kerülő mennyiség:

KEHOP-4.1.0-15-2016-00046 projekt keretén belül 1 db

A rész rövid meghatározása: olyan egyterű személygépjármű, amely képes legfeljebb 9 személyt szállítani, teljesítménye minimum 110 kW.

Szállítható személyek száma 8 VAGY 9 személyes

Megengedett legnagyobb össztömeg maximum 3000 kg

Ajtószám 4 ajtós vagy 5 ajtós

Gépjármű teljesítménye legalább 110 kW

Környezetvédelmi Besorolás EURO VI

Gépjármű normatív felszereltsége felszereltség csomag

Eladó az első két évben ingyenesen igénybe vehető Assistance szolgáltatásokat vállal.

A közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban kerül részletezésre.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. Teljesítmény (kW) / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: 3. Max. Forgatónyomaték (Nm) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 4. Energetikai hatás (tüzelőanyag fogyasztás/l/100 km) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 5. Szén-dioxid (CO2) kibocsátás (g/km) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 6. A kötelezőn felül vállalt jótállás időtartama (hónap) / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

KEHOP-4.1.0-15-2016-00046

II.2.14)Nadere inlichtingen

A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során köteles figyelembe venni a dokumentációban részletezett jogszabályok vonatkozó előírásait.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

7 db pótkocsi beszerzése

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34223300 Aanhangwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU331 Bács-Kiskun
Voornaamste plaats van uitvoering:

6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A KEHOP-4.1.0-15-2016-00046 projekt keretén belül 5 db, a KEHOP-4.2.0-15-2016-00009 projekt keretén belül 2 db pótkocsi beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Beszerzésre kerülő mennyiség:

KEHOP-4.1.0-15-2016-00046 projekt keretén belül 5 db

Egy tengelyes utánfutó

Szabvány kapcsolófejjel, vonófejjel

’B’ jogosítvánnyal húzható

C besorolású gumiabroncsok

C besorolású pótgumiabroncs felszerelve az utánfutóra

Ponyvás felépítmény (ponyva és ponyvatartó rács/keret)

KEHOP-4.2.0-15-2016-00009 projekt keretén belül 2 db

Egy tengelyes utánfutó

Szabvány kapcsolófejjel, vonófejjel

’B’ jogosítvánnyal húzható

C besorolású gumiabroncsok

C besorolású pótkerék felszerelve az utánfutóra

Csónakszállításra alkalmas kivitel

A rész rövid meghatározása: Egy tengelyes utánfutó, szabvány kapcsolófejjel, vonófejjel, ’B’ jogosítvánnyal húzható.

A közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban kerül részletezésre.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. A kötelezőn felül vállalt jótállás időtartama (hónap) / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

KEHOP-4.1.0-15-2016-00046, KEHOP-4.2.0-15-2016-00009

II.2.14)Nadere inlichtingen

A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során köteles figyelembe venni a dokumentációban részletezett jogszabályok vonatkozó előírásait.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) szerinti kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.

A Kbt. 67. § (1) szerint a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.

A Kbt. 67. § (3) szerint, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A Kbt. 67. § (4) szerint az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

A Kbt. 67. § (4) szerinti nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 8. és 10. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:

A Kbt. 65. § (1) c) pontjára vonatkozóan az ajánlatkérő előírja, hogy a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

A Kbt. 67. § (1) szerint az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alk.követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.

Az alkalmasság igazolására a 321/2015. Kr. 1.§ (7) bekezdése is irányadó. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. Kr. 12.§ (2) bekezdésére.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (Kr.) 1.§ (1) bek. alapján az AT-nek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK a 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (azaz a IV. rész α pont kitöltését).

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

P/1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó - az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapos időszakra és az ajánlatkérő által vizsgált ezen időszakban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlára vonatkozó - nyilatkozat attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi minimális tartalommal:

— a pénzforgalmi számla száma,

— a számla megnyitásának időpontja, azaz a pénzügyi intézmény mióta vezeti a pénzforgalmi számlát,

— a számlán az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapos időszakban előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti, 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorbaállítás.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy vizsgálata az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapos időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákra is kiterjed!

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(9), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései, továbbá a 321/2015. Kr. 1.§ (7) bekezdése is irányadóak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. Kr. 12.§ (2) bekezdésére.

Eventuele minimumeisen:

Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények tekintetében alkalmatlan, ha:

P/1) A számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma alapján megállapítható, hogy az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapos időszakban vezetett bármelyik pénzforgalmi számláján 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorbaállítás fordult elő.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

A 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet (Kr) 1.§(1) alapján az ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbesz dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megf. a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő (AK) a Kr. 2.§(5) bek.-e alapján az alk.köv.-ek előzetes ig.-ára elfogadja AT egyszerű nyil.-át az EEKD-ban (azaz a IV. rész α pont kitöltését).

A Kbt. 69.§ (4)-(7) és a Kr. 22.§(5) bek.-e alapján az ig.-ok benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megf. a köv.-eknek:

M/1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (1. rész terepjáró teherautó (pick up), 2. rész terepjáró személygépkocsi, 3. rész egyterű személygépjármű, 4. rész pótkocsi szállítása) szerinti, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített szállításainak ismertetése, a teljesített szállítások - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti - igazolással történő alátámasztása. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerinti igazolásnak minimálisan az alábbiakban részletezett információkat kell tartalmaznia:

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban)

— a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely, kapcsolattartó személy megnevezése, telefonos és/vagy elektronikus elérhetősége)

— a szállítás tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen

— az ellenszolgáltatás összege

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében a fentiekben részletezett adatokat a szerződés részteljesítése alapján kiállított igazolásban a részteljesítés vonatkozásában kell megadni olyan módon, hogy az ajánlattevő tájékoztató jelleggel feltünteti a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgyának megjelölését is.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(9), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései, továbbá a 321/2015. Kr. 1.§ (7) bekezdése is irányadó.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. Kr. 12.§ (2) bekezdésére.

Eventuele minimumeisen:

Ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények tekintetében alkalmatlan, ha:

M/1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerinti igazolás tartalma alapján megállapítható, hogy az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben összesen nem rendelkezik

— az 1. rész vonatkozásában legalább 5 db,

— a 2. rész vonatkozásában legalább 2 db,

— a 3. rész vonatkozásában minimum nettó 9 000 000 HUF ellenszolgáltatási összeget elérő mértékű,

— a 4. rész vonatkozásában legalább 5 db.

A közbeszerzés tárgya (1. rész terepjáró teherautó (pick up), 2. rész terepjáró személygépkocsi, 3. rész egyterű személygépjármű, 4. rész pótkocsi (utánfutó) szállítása) szerinti vagy azzal egyenértékű jármű szállítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti igazolással igazolt – referenciával.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a referencia vonatkozásában az ajánlatkérő által az ellenszolgáltatás összege vonatkozásában előírt minimumkövetelmények ajánlati részenként nem adódnak össze, azonban az előírt minimumkövetelmények ajánlati részenként legfeljebb kettő referenciával teljesíthetőek!

Az ajánlattevő által bemutatott referenciák között az átfedés megengedett, amennyiben a referencia megfelel az ajánlatkérő által az ellenszolgáltatás összege vonatkozásában ajánlati részenként előírt minimumkövetelményeknek.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésének a) pontjában foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy kizárólag a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe!

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

A szerződés biztosítékai valamennyi rész tekintetében:

Teljesítési biztosíték: a szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százaléka

Késedelmi kötbér: a késedelembe eséstől a tényleges teljesítésig terjedő időszakra a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a/naptári nap, max 20 %

Meghiúsulási kötbér: a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 30 %-a

Kellékszavatosság, jótállás: a felhívás II.2.5) pontja alapján értékelésre kerül. A kötelező jótállás időtartama egy év.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, vonatkozó jogszabályi rendelkezések:

A nyertes ajánlattevő - az ajánlatkérő által kiadott teljesítésigazolást követően - 1 db végszámla benyújtására jogosult.

A szerződés teljesítésével kapcsolatos további feltételek a felhívást kiegészítő további közbeszerzési dokumentumokban kerülnek részletezésre.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Az EKR rendelet 15. § (2) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontása az EKR-ben történik.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

A bontási eljárás vonatkozásában egyebekben az EKR rendelet 15. § (3)-(5) és (7) bekezdéseiben foglalt rendelkezések az irányadóak.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében nyilatkozik, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők szerződés teljesítésére való - az ajánlati felhívás III.1.2) P/1) pontjaiban meghatározott gazdasági és pénzügyi, továbbá az ajánlati felhívás III.1.3) M/1) pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai - alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

2. A Kbt. 66. § (6) bekezdésének a)-b) pontjaiban foglaltak értelmében az ajánlatban meg kell jelölni

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

3. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

4. A jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában releváns, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V.25.) MvM rendelet 6. § (7) bekezdése szerinti adatok:

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Kuti Gábor

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó lajtsromszáma: OO800

5. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi határidő lejártát követően következik be.

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

Ajánlatkérő a beszerzést a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés b) pontja alapján kívánja megvalósítani, tekintettel arra, hogy a kiemelt termékbeszerzés vonatkozásában nincs hatályos keretmegállapodás vagy keretszerződés.

Amennyiben a Kbt. 53. § (1) bekezdésben foglalt határidőt követően a kiemelt termékbeszerzés vonatkozásában a keretmegállapodás vagy keretszerződés hatályba lép, ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

Amennyiben a keretmegállapodás vagy a keretszerződés hatályba lépésére az összegezés megküldését követően, a szerződéskötés előtt kerül sor, a Kbt. 131. § (9) bekezdése alapján az ajánlatkérő mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól.

Ajánlatkérő továbbá felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés azon a napon lép hatályba, mely napon a projekt vonatkozásában irányadó Megvalósíthatósági Tanulmány részletes tartalma elfogadásra kerül.

6. Az Ért. szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont; 0 pont legrosszabb, 10 pont legjobb érték.

Módszerek:

1. rész

„1. Ajánlati ár (nettó Ft, előny a minél alacsonyabb)” fordított arányosítás

„2. Teljesítmény (kW) min - 110 kW” és a „3. Max. Forgatónyomaték (Nm) - min 340 Nm” egyenes arányosítás

„4. Energetikai hatás (tüzelőanyag fogyasztás/l/100 km)” és az „5. Szén-dioxid (CO2) kibocsátás (g/km) - EURO VI” fordított arányosítás

„6. Plató kerékdobok közti szélessége (mm)” abszolút értékelési módszer

3. rész

„1. Ajánlati ár (nettó Ft, előny a minél alacsonyabb)” fordított arányosítás

„2. Teljesítmény (kW) - min 110 kW” és a „3. Max. Forgatónyomaték (Nm)” egyenes arányosítás

„4. Energetikai hatás (tüzelőanyag fogyasztás/l/100 km)” és az „5. Szén-dioxid (CO2) kibocsátás (g/km) - EURO VI” fordított arányosítás

„6. A kötelezőn felül vállalt jótállás időtartama (hónap) 0-48 hónap” egyenes arányosítás

2 és 4. részek

„1. Ajánlati ár (nettó Ft, előny a minél alacsonyabb)” fordított arányosítás

„2. A kötelezőn felül vállalt jótállás időtartama (hónap) - 0-48 hónap” egyenes arányosítás

Módszerek részl. AD.

7. Kbt. 35.§ (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

8. ajánlati biztosíték: nincs

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/01/2019