Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dodávky - 52409-2023

Zobraziť úsporné zobrazenie

Toto oznámenie zrušil(-a):  111885-2023
27/01/2023    S20

Slovensko-Bratislava: Vozidlá pre núdzové/záchranné služby

2023/S 020-052409

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Smernica 2009/81/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 30845572
Poštová adresa: Kutuzovova 8
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
PSČ: 83247
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Komunikácia v tomto verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať výhradne prostredníctvom elektronickej platformy IS EVO až do momentu identifikácie úspešného uchádzača.
Kontaktná osoba: Mgr. Kristína HORNÍKOVÁ
E-mail: kristina.hornikova@mil.sk
Telefón: +421 960322251

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa: https://www.mosr.sk/

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8468

Elektronický prístup k informáciám: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/453676

Elektronické predkladanie ponúk a žiadostí o účasť: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/453676

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.3)Hlavná činnosť
Obrana
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov/obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Zdravotnícke odsunové vozidlá
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika alebo iné miesto na území SR, tak ako bude dohodnuté v jednotlivých Kúpnych zmluvách.

Kód NUTS SK Slovensko

II.1.3)Informácie o rámcovej dohode
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
Predmetom tejto zákazky je nákup tovaru a poskytnutie sprievodných služieb a tovaru vo forme logistickej podpory.
Tovarom sa rozumie:
1.) Zdravotnícke odsunové vozilo na terénnom podvozku v modifikácii "rýchla lekárska pomoc" (ďalej aj ako "RLP") musí umožňovať prepravu zdravotníka resp. lekára a chorých a ranených v nadstavbe s možnosťou (variabilitou) úpravy miest prepravovaných:
- troch (3) ležiacich chorých/ranených a jedného (1) zdravotníka resp. lekára,
- troch (3) sediacich chorých/ranených a jedného (1) ležiaceho chorého/raneného a jedného zdravotníka resp. lekára,
- jedného (1) ležiaceho chorého/raneného a jedného (1) zdravotníka resp. lekára.
2.) Zdravotnícke odsunové vozilo na terénnom podvozku (ďalej aj ako "ZOV" alebo "vozidlo") v modifikácii "rýchla zdravotnícka pomoc" (ďalej aj ako "RZP") musí umožňovať prepravu zdravotníka resp. lekára a chorých a ranených v nadstavbe s možnosťou (variabilitou) úpravy miest:
- troch (3) ležiacich chorých/ranených a jedného (1) zdravotníka resp. lekára,
- troch (3) sediacich chorých/ranených a jedného (1) ležiaceho chorého/raneného a jedného zdravotníka resp. lekára,
- jedného (1) ležiaceho chorého/raneného a jedného (1) zdravotníka resp. lekára.
3.) Diagnostické zariadenie (ktoré vie diagnostikovať chybu na vozidle, bez diagnostiky nadstavby). V prípade že si to bude povaha/typ diagnostického zariadenia vyžadovať, tak príslušný dodávaný software bude započítaný v cene diagnostického zariadenia.
(ďalej spolu aj ako "tovar").
Súčasťou ceny vozidla je aj prvotné školenie vodičov a prvotné školenie obsluhy zdravotníckej nadstavby v predpokladanom/požadovanom množstve uvedenom v bode II.2.1) tohto oddielu tohto Oznámenia. Rozdiel medzi modifikáciu vozidla RLP a vozidla RZP je vo výbave zdravotníckej nadstavby.
Logistickou podporou sa rozumie:
1) Katalóg náhradných dielov v elektronickej podobe, alebo on-line verzia s bezplatným prístupom, po celú dobu trvania zmluvného vzťahu a záruky dodaných vozidiel,
2) Súprava náhradných dielov 1:1,
4) Školenie inštruktorov vodičov,
5) Školenie inštruktorov obsluhy a údržby zdravotníckej nadstavby,
6) Vyškolenie dielenských špecialistov,
7) Dokumentácia potrebná na vykonanie uvedených prvotných zaškolení (viď "tovar" vyššie) a školení inštruktorov, s možnosťou bezplatného kopírovania a spracovávania vlastnými silami podľa potrieb OS SR (ďalej aj ako "školiaca dokumentácia").
Účelom logistickej podpory je zabezpečenie správneho užívania vozidiel, používania zdravotníckej nadstavby a výbavy, ako aj správna obsluha, údržba a fungovanie vozidiel (Tovar a Logistická podpora ďalej spolu ako "predmet zákazky").
Vybrané požiadavky na dodávané vozidlá:
- dodávané vozidlá budú v zmysle zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon č. 106/2018") z kategórie vozidiel M1G.
- dodávané vozidlá budú v modifikácii/výbave podľa EN1789 a Opatrenia MZ SR č. 10548/2009-OL.
- dodávané vozidlá budú pozostávať z terénneho podvozku s dvojmiestnou kabínou pre vodiča a spolujazdca (ďalej ako "kabína") a zdravotníckej nadstavby vybavenej filtroventilláciou (ďalej aj ako "nadstavba"), určenej na prevoz chorých a ranených.
- dodávané vozidlá budú nové (vyrobené najskôr v roku podpisu kúpnej/čiastkovej zmluvy), do doby dodania nepoužité, budú vyrobené oprávneným certifikovaným výrobným podnikom v súlade s požiadavkami kupujúceho (verejný obstarávateľ).
- dodávané vozidlá budú výrobkami obranného priemyslu (kategória/skupina VM7.f).
Vozidlá musia umožňovať v nadstavbe prepravu zdravotníka, lekára, chorých a ranených po spevnených, nespevnených komunikáciách, v teréne a zamorenom priestore.
Kupujúci (verejný obstarávateľ) akceptuje, že prvé dodávané vozidlo, bude nové a použité výhradne pri skúškach. Predmetom dodania môže byť len také vozidlo, ktoré bude vyhotovené v súlade s požiadavkami uvedenými v tomto Oznámení a v Súťažných podkladoch (prípadne v ostatných dokumentoch, ktoré sprístupní verejný obstarávateľ v profile tejto zákazky), ktoré úspešne absolvuje kontrolné skúšky a vojskové skúšky a bude schválené kupujúcim.
Úspešný uchádzač/predávajúci po uzatvorení zmluvného vzťahu (na výzvu kupujúceho) splní záväzok vykonať/podrobiť ním ponúkané prvé vozidlo v modifikácii (zdravotníckej nadstavbe/výbave) RLP kontrolným skúškam a vojskovým skúškam a odstráni všetky zistené nedostatky vyplývajúce z týchto vykonaných skúšok. V prípade zistenia nedostatkov, budú skúšky opakované do odstránenia nedostatkov.
Cieľom/predmetom skúšok bude kontrola a overenie parametrov a špecifikácie vozidla, uvedených v tomto Oznámení a v Súťažných podkladoch, na vozidle ponúkanom úspešným uchádzačom.
V prípade zistenia nedostatkov počas skúšok, vzniká predávajúcemu záväzok vykonať skúšky opakovane až do odstránenia nedostatkov, pričom náklady a cena za vykonanie skúšok, aj opakovaných skúšok, a najmä odstránenie všetkých nedostatkov na tovare zistených týmito skúškami budú zahrnuté v celkovej kúpnej cene tovaru cenovej ponuke záujemcu/uchádzača.
V prípade nutnosti opakovania skúšok je cieľom skúšok odstránenie všetkých (možných) nedostatkov, zistených týmito skúškami. Verejný obstarávateľ/kupujúci nebude požadovať splnenie nárokov a požiadaviek nad rámec nárokov, požiadaviek a špecifikácie uvedených v tomto Oznámení a v Súťažných podkladoch.
Kodifikácia, Štátne overovanie kvality a skúšky vozidiel:
Dodávaný tovar (vozidlá a diagnostické zariadenia) bude podliehať kodifikácii a štátnemu overovaniu kvality (ďalej len ŠOK) podľa Zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov. Povinnosť Kodifikácie, ŠOK a uvedených skúšok bude zakotvená v zmluvnom vzťahu.
Pred uzatvorením zmluvného vzťahu dodá úspešný uchádzač/predávajúci schválené Technické podmienky na dodanie výrobkov a služieb na účely obrany (ďalej aj ako "Technické podmienky") pre tovar, vypracované podľa Slovenského obranného štandardu SOŠ 001, vydanie 3. z apríla 2016, a to spolu s návrhom kodifikačných údajov na prvý kus tovaru.
Ak na základe záverov/výsledkov kontrolných a používateľských skúšok príde k zmene/úprave obsahu Technických podmienok doručených pred uzatvorením zmluvného vzťahu, predávajúci je povinný vypracovať a dodať upravené Technické podmienky (na základe záverov/výsledku skúšok) na schválenie Generálnemu riaditeľovi SEMOD najneskôr 30 kalendárnych dní pred odovzdaním/prevzatím prvého kusu vozidla v modifikácii RLP kupujúcim (verejný obstarávateľ).
V celkovej cene predmetu zákazky (tovar a logistická podpora) sú zahrnuté aj všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodaním tovaru do miesta dodania a poskytnutím logistickej podpory, náklady súvisiace s poskytnutím logistickej podpory a náklady vynaložené na vykonanie všetkých skúšok, ako aj odstránenie možných nedostatkov zistených pri kontrolných a vojskových skúškach (aj opakovaných skúškach) realizovaných podľa Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 14/2019 o vyzbrojovaní (ďalej len Smernica o vyzbrojovaní) na prvom kuse vozidla v modifikácii RLP. Predávajúci sa do desiatich (10) dní od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody oboznámi so Smernicou o vyzbrojovaní, ktorú mu kupujúci odovzdá pri podpise rámcovej dohody a bude konať podľa nej.
Predmet zákazky môže byť dodaný po častiach, zároveň bude umožnená aj čiastková fakturácia za riadne dodaný predmet zákazky.
Podrobné požadované technické parametre a špecifikácia predmetu zákazky sú uvedené v Informatívnom dokumente uvedenom v dokumentoch k tejto zákazke.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

34144200 Vozidlá pre núdzové/záchranné služby

II.1.7)Informácie o subdodávkach
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Predpokladané odberné množstvo predmetu zákazky, počas trvania zmluvného vzťahu:
Tovar:
41 ks vozidiel z toho: 12 ks v modifikácii (zdravotníckej nadstavbe/výbave) RLP, 29 ks v modifikácii (zdravotníckej nadstavbe/výbave) RZP a
3 ks diagnostické zariadenie (ktoré vie diagnostikovať chybu na vozidle, bez diagnostiky nadstavby). V prípade že si to bude povaha/typ diagnostického zariadenia vyžadovať, tak aj príslušný dodávaný software, bude započítaný v cene diagnostického zariadenia.
Súčasťou kúpnej ceny vozidiel je aj poskytnutie prvotného školenia vodičov (82 osôb) a prvotného školenia obsluhy zdravotníckej nadstavby (41 osôb).
Logistická podpora:
3 ks Katalóg náhradných dielov v elektronickej podobe, príp. on-line bezplatný prístup po celú dobu trvania zmluvného vzťahu a záruky posledného dodaného kusu vozidla,
41 ks/súprav náhradných dielov 1:1 ku každému dodanému vozidlu (zabezpečujúca ročnú prevádzku vozidla, napr. žiarovky, filtre, tesnenia, poistky a pod.)
5 osôb - školenie inštruktorov vodičov,
3 osoby - školenie inštruktorov obsluhy a údržby zdravotníckej nadstavby,
5 osôb - školenie inštruktorov dielenských špecialistov a
Požaduje sa dodanie kompletnej dokumentácie potrebnej na vykonanie prvotného školenia vodičov, prvotného školenia obsluhy a údržby zdravotníckej nadstavby a vyššie uvedené školenia inštruktorov s možnosťou bezplatného kopírovania a spracovávania vlastnými silami podľa potrieb OS SR (ďalej ako školiaca dokumentácia).
Školenia inštruktorov budú zmluvnými stranami dohodnuté 30 dní pred dodaním prvého kusu vozidla.
Diagnostické zariadenia sa požaduje dodať spolu s prvým dodávaným kusom vozidla.
Spolu s vozidlo bude dodaná aj požadovaná sprievodná dokumentácia a školiaca dokumentácia v požadovanom rozsahu.
Konkrétne odberné množstvo tovaru a logistickej podpory bude upravené v jednotlivých Kúpnych zmluvách, ktorými bude čerpané z Rámcovej dohody uzatvorenej medzi zmluvnými stranami.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 26158185.29 EUR
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 84 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
Zábezpeka sa bude vyžadovať vo výške 150 000,00 EUR (slovom: stopäťdesiattisíc) v druhej fáze užšej súťaže - teda až po zaslaní Výzvy na predkladanie ponúk, iba od záujemcov, ktorí splnia podmienky účasti.
Bližšie informácie o zložení zábezpeky budú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
- Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.
- Preddavok na cenu za službu verejný obstarávateľ nebude poskytovať.
- Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku, prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa, po riadnom dodaní predmetu zákazky, v mieste dodania tovaru, podľa príslušnej kúpnej zmluvy, na základe predávajúcim riadne vystavenej a včas doručenej faktúry. Splatnosť riadne vystavenej faktúry (bez nedostatkov, alebo rozporov s dodacím listom a pod.) bude do 30 dní odo dňa jej doručenia.
- Aby verejný obstarávateľ mohol korektne plniť svoje finančné záväzky (realizácia platieb bez omeškania), vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo, že najneskorší možný termín doručenia faktúry za riadne dodaný tovar bude 15. decembra príslušného roku, v ktorom má byť predmetná faktúra splatná, alebo tak, ako sa v príslušnej kúpnej zmluve dohodnú zmluvné strany.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Akákoľvek právna forma v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, resp. podľa príslušných právnych predpisov platných v krajine sídla člena skupiny a preukázať riadnu registráciu vytvoreného právneho subjektu.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy, najmä vzhľadom na bezpečnosť dodávok a informácií:
III.1.5)Informácie o bezpečnostnej previerke:
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie

Kritériá týkajúce sa osobnej situácie hospodárskych subjektov (ktoré môžu spôsobiť ich vylúčenie) vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu v profesijných alebo obchodných registroch

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: III.2.1.1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe záujemca preukáže výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu záujemcu preukáže potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu záujemca preukáže potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako 3 mesiace,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku záujemca preukáže potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,
e) je oprávnený dodávať tovar v predmete zákazky záujemca preukáže dokladom o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu záujemca preukáže čestným vyhlásením,
Záujemca môže doklady slúžiace na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa bodu III.2.1.1) tohto oddielu oznámenia nahradiť Zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, resp. potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov.
Ak záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode III.2.1.1) tohto oddielu oznámenia alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu záujemcu.
Nakoľko je verejný obstarávateľ oprávnený získavať a použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, záujemca so sídlom, miestom podnikania v SR nemusí predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a) (výpis z registra trestov za právnickú osobu), písm. b) (potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne), písm. c) (potvrdenie daňového úradu a colného úradu), písm. d) (potvrdenie príslušného súdu o konkurze a reštrukturalizácii) a písm. e) (oprávnenie dodávať tovar) zákona o verejnom obstarávaní. Ostatné dokumenty podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní si verejný obstarávateľ nevie zabezpečiť.
V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (výpis z registra trestov), ak záujemca má záujem o to, aby za neho verejný obstarávateľ zabezpečil výpis z registra trestov fyzických osôb, je povinný na uvedený účel poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, t. j. kompletne vyplniť formulár pre získanie uvedeného dokumentu, ktorý je možné nájsť na stránke úradu pre verejné obstarávanie, a to v časti Poskytnutie údajov na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Formulár/formuláre podpísané prostredníctvom EID (identifikačnou kartou) oprávnenej osoby alebo zaručenou konverziou musia byť súčasťou žiadosti o účasť.

Ak by verejný obstarávateľ v čase vyhodnocovania splnenia podmienok účasti z technických dôvodov na strane prevádzkovateľa portálu www.oversi.gov.sk nemal možnosť prístupu k týmto údajom, je oprávnený požiadať záujemcu o predloženie príslušného dokladu.

III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť

Kritériá týkajúce sa hospodárskeho a finančného postavenia hospodárskych subjektov (ktoré môžu spôsobiť ich vylúčenie)

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Záujemca v Žiadosti o účasť predloží nasledovný doklad/doklady, ktorým/ktorými preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie:
III.2.2.1) V zmysle § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky.
III.2.2.2) Záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení kúpnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
III.2.2.3) Ak záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomické postavenie určeným dokladom podľa vyššie uvedeného, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: podľa bodu III.2.2.1)
1. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, kde má záujemca otvorený účet, o jeho schopnosti plniť si finančné záväzky za obdobie posledných troch kalendárnych rokov odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania (resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) a nebol po určený čas v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, že záujemca nemá blokáciu účtu v súvislosti s exekučným konaním. Dňom vyhlásenia verejného obstarávania sa rozumie deň, keď bolo v Úradnom vestníku EÚ zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.
2. Čestné vyhlásenie záujemcu, že má účty len v banke (bankách) alebo v pobočke zahraničnej banky (pobočkách zahraničných bánk), od ktorých predložil vyjadrenie banky (bánk) alebo pobočky zahraničnej banky (pobočiek zahraničných bánk) podľa predchádzajúceho bodu.
III.2.3)Technická a/alebo profesijná spôsobilosť

Kritériá týkajúce sa technickej a/alebo profesijnej schopnosti hospodárskych subjektov (ktoré možu spôsobiť ich vylúčenie)

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Záujemca v Žiadosti o účasť predloží nasledovný doklad/doklady, ktorým/ktorými preukáže splnenie vybraných požiadaviek:
III.2.3.1) Záujemca predloží zoznam dodaných tovarov za predchádzajúcich päť rokov s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní , dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením záujemcu o ich dodaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
ad III.2.3.1
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:
1. zoznam dodaných tovarov, za predchádzajúcich päť rokov, ktorých predmetom boli rovnaké alebo podobné tovary akými je predmet zákazky (t.j. sanitné vozidlá, sanitné vozidlá na prevoz chorých a ranených). V zozname záujemca uvedie: predmet plnenia, cenu plnenia, lehotu plnenia, údaje o odberateľovi tovaru: obchodné meno, sídlo, kontaktné údaje odberateľa (tel. č., e-mail), pre overenie si uvedených skutočností.
2. referencie, resp. iný dôkaz o plnení potvrdený odberateľom, záujemca uvedie: predmet plnenia, cenu plnenia, lehotu plnenia, údaje o odberateľovi tovaru: obchodné meno, sídlo.
Záujemca musí zoznamom dodaných tovarov preukázať, že dodal tovar za rovnaký alebo podobný predmet zákazky (napr. podľa typu tovaru) v min. úhrnnej hodnote 5 000 000,00 EUR s DPH (päť miliónov) za rozhodujúce obdobie. Za rozhodujúce obdobie sa považuje obdobie posledných piatich rokov končiacim dňom odoslania tohto oznámenia do Úradného vestníka Európskej únie.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
Predpokladaný počet dodávateľov 1
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia: áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobné informácie o elektronickej aukcii budú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
ÚpIA-EL3/3-292/2022-OOPS
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 26.3.2023 - 23:59
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
26.3.2023 - 23:59
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Iné Slovenský jazyk (SK), Český jazyk (CZ)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
V bode IV.3.3 "podmienky získania súťažných podkladov" tohto formulára nemá byť uvedený dátum a čas.
Ide o chybu formulára, bez uvedených údajov však nie je umožnené odoslanie formulára. Záujemca/uchádzač nebude na tento údaj prihliadať.
V prvej fáze tohto verejného obstarávania realizovaného v súlade s § 128 písm a) zákona o verejnom obstarávaní, je záujemcom k dispozícii toto Oznámenie, obsahujúce minimálne hodnoty a ďalšie požiadavky a nároky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. V druhej fáze tohto verejného obstarávania budú záujemcovia, ktorí splnia podmienky účasti uvedené v tomto Oznámení vyzvaní Výzvou na predloženie ponuky (ktorej súčasťou sú aj Súťažné podklady, ktorých prílohou bude aj návrh zmluvného vzťahu). Na Výzvu na predloženie ponuky, budú vyzvaní záujemcovia/uchádzači v druhej fáze verejného obstarávania reagovať predložením ponuky (a cenovej ponuky), podľa pokynov uvedených v súťažných podkladoch.
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len register partnerov verejného sektora) a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia, alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorý má ako konečného užívateľa výhod zapísanú osobu podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného ako konečného užívateľa výhod osobu podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ bude od úspešného uchádzača/predávajúceho požadovať najneskôr v deň odovzdania vozidla (v modifikácii RLP) na skúšky, platné Povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu* kde v špecifikácii Povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu má uchádzač zapísanú skupinu VM7 f) **.
*Povolenie na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu vydané Ministerstvom hospodárstva SR v zmysle zákona č. 392/2011Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Opatrením Ministerstva hospodárstva SR č. 1/2021 z 25. októbra 2021, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu podľa § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo rovnocenný doklad vydaný národnou autoritou príslušného členského štátu/uznaný doklad vydaný príslušným orgánom cudzieho štátu alebo medzinárodnej organizácie.
Úspešný uchádzač/predávajúci je povinný byť držiteľom tohoto povolenia po celú dobu trvania zmluvného vzťahu.
** Skupina VM 7.f1 ...."klimatizačné jednotky špeciálne navrhnuté alebo upravené na filtráciu vzduchu kontaminovaného rádioaktívnymi, biologickými alebo bojovými chemickými látkami".
Toto obstarávanie sa realizuje prostredníctvom elektronickej platformy informačného systému EVO (ďalej len "IS EVO") v správe Úradu vlády SR a až do identifikácie potenciálneho úspešného uchádzača sa všetky doklady a dokumenty predkladajú výlučne v elektronickej forme cez IS EVO. Rovnako aj komunikácia medzi zúčastnenými stranami bude prebiehať až do identifikácie potenciálneho úspešného uchádzača prostredníctvom IS EVO.
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku. Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku a môžu sa predkladať aj v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom ako štátnom jazyku alebo českom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu dokladu alebo dokumentu predloženom podľa druhej vety, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
V súlade s § 49 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní si verejný obstarávateľ alebo ním poverená osoba vyhradzuje právo vyžiadať od uchádzača v ktorejkoľvek etape tohto verejného obstarávania úradne overenú kópiu predkladaných dokumentov a/alebo dokladov a ponechať si ich v spisovej dokumentácii k tomuto verejnému obstarávaniu, po dobu nevyhnutnú na archiváciu týchto dokumentov, alebo originál dokumentu k nahliadnutiu a vytvoreniu kópie originálu dokumentu pre administratívne účely.
Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní určené v tomto Oznámení nemôžu záujemcovia predbežne nahradiť Jednotným európskym dokladom podľa § 39 a to z dôvodu, že táto zákazka je zákazkou v oblasti obrany a bezpečnosti podľa § 126 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu ak nastanú skutočnosti na vylúčenie uchádzača podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní a budú v čase tejto súťaže verejnému obstarávateľovi známe.
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Záujemcovia musia predložiť ponuku na celý požadovaný predmet zákazky. Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky nakoľko tovary, ktoré sú predmetom zákazky spolu vzájomne úzko súvisia, sú previazané z hľadiska funkčnosti, kompatibility a z hľadiska ekonomického, časového i personálneho by bolo nevodné a neefektívne predmet zákazky deliť na časti.
Toto verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31797903
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Podanie odvolania
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31797903
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
23.1.2023