Servicii - 52433-2016

17/02/2016    S33    Curtea de Conturi Europeană - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Luxemburg-Luxemburg: Comunicații mobile

2016/S 033-052433

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Conturi Europeană
Adresă: 12, rue Alcide de Gasperi
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU
Cod poștal: 1615
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: ECA Procurement Service
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.eca.europa.eu

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1308
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la următoarea adresă:
Denumire oficială: Curtea de Conturi Europeană, Reception
Adresă: 12, rue Alcide de Gasperi
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 1615
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Procurement Service
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Cod NUTS: LU

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.eca.europa.eu

I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Afaceri economice și financiare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Comunicații mobile.

Număr de referinţă: AO 499.
II.1.2)Cod CPV principal
64210000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Această licitație are ca scop atribuirea unui contract-cadru unic de servicii pentru furnizarea de servicii de telefonie mobilă și de echipamente conexe. Trebuie furnizate următoarele tipuri de servicii de comunicații mobile: comunicații de voce, comunicații de date, mesaje text (SMS).

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 640 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
64212000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU
Locul principal de executare:

Luxemburg.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Această licitație are ca scop atribuirea unui contract-cadru unic de servicii pentru furnizarea de servicii de telefonie mobilă și de echipamente conexe. Trebuie furnizate următoarele tipuri de servicii de comunicații mobile: comunicații de voce, comunicații de date, mesaje text (SMS). Cantitățile estimate sunt indicate în caietul de sarcini al licitației.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 640 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Începere: 01/07/2016
Încheiere: 30/06/2020
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului: bugetul general al Uniunii Europene.
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertanții trebuie să aibă capacitatea juridică de a executa contractul de servicii pentru care depun ofertă. Capacitatea juridică a ofertanților va fi evaluată pe baza documentelor pe care aceștia trebuie să le depună:

— dovada înscrierii în registrul profesiilor sau al comerțului, în baza condițiilor prevăzute de legislația țării în care sunt stabiliți ofertanții;

— o copie lizibilă a actului de numire a persoanei (persoanelor) autorizată (autorizate) să reprezinte ofertantul în negocieri cu terțe părți și în cadrul procedurilor legale, dacă nu este inclusă în documentul sus-menționat.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 29/03/2016
Ora locală: 17:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 31/03/2016
Ora locală: 10:00
Locul:

Curtea de Conturi Europeană, 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg, 1615 Luxembourg, LUXEMBURG.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Ofertanții sau reprezentanții acestora care doresc să participe la deschiderea ofertelor trebuie să informeze Curtea de Conturi Europeană în scris [fax (+352) 4398-46667, e-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu] până la 30.3.2016 (12:00) cel târziu și trebuie să prezinte autorizația din partea companiei care depune oferta. Va fi acceptat doar 1 reprezentant din partea fiecărui ofertant.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Depunerea de oferte nu conferă ofertanților dreptul de a li se atribui contractul sau de a primi compensații pentru costurile ocazionate.

Eventualele informații suplimentare, inclusiv cele la care se face referire mai sus, vor fi disponibile numai pe e-tendering, astfel încât li se recomandă ofertanților să consulte e-tendering cu regularitate, întrucât în orice moment până la termenul-limită de depunere a ofertelor pot fi adăugate informații suplimentare.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Adresă internet: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
Telefon: +33 388172313

Adresă internet: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

în termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv. O plângere adresată Ombudsmanului European nu suspendă această perioadă și nu deschide o nouă perioadă pentru utilizarea căilor de atac.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Curtea de Conturi Europeană, Procurement Service
Adresă: 12, rue Alcide de Gasperi
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 1615
Țară: Luxemburg
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46955

Adresă internet: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
05/02/2016