Υπηρεσίες - 52434-2016

17/02/2016    S33    Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Υπηρεσίες κινηματογράφησης ταινιών

2016/S 033-052434

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Legal Basis:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
12, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg
1615
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Υπηρεσία συμβάσεων ΕΕΣ
Τηλέφωνο: +352 4398-47611
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Φαξ: +352 4398-46667
Κωδικός NUTS: LU

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://www.eca.europa.eu

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1316
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
12, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg
1615
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Procurement Service
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Κωδικός NUTS: LU

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://www.eca.europa.eu

I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες κινηματογράφησης ταινιών.

Αριθμός αναφοράς: AO 530.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
92111210
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η παροχή υπηρεσιών προς το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με την παραγωγή ταινιών μικρού μήκους: συγγραφή σεναρίου, βιντεοσκόπηση και επεξεργασία, ηχητική επένδυση και παραγωγή σε διάφορα μέσα (μορφή HD για τηλεόραση, διαδίκτυο ή DVD).

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 180 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
92111210
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Λουξεμβούργο.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η παροχή υπηρεσιών προς το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με την παραγωγή ταινιών μικρού μήκους: συγγραφή σεναρίου, βιντεοσκόπηση και επεξεργασία, ηχητική επένδυση και παραγωγή σε διάφορα μέσα (μορφή HD για τηλεόραση, διαδίκτυο ή DVD). Ο ανάδοχος θα παράσχει ορισμένες ή όλες τις υπηρεσίες που περιγράφονται κατωτέρω σχετικά με την παραγωγή ταινιών μικρού μήκους: συγγραφή σεναρίου, βιντεοσκόπηση και επεξεργασία, ηχητική επένδυση και πιθανώς παραγωγή σε διάφορα μέσα (μορφή HD για τηλεόραση, διαδίκτυο ή DVD).

Για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας, με τον όρο «ταινία» νοούνται αρχεία υψηλής ανάλυσης (HD) που περιλαμβάνουν κίνηση ή κινούμενες εικόνες με ή χωρίς φωνητική επένδυση, σχολιασμό ή/και συνεντεύξεις στην αγγλική γλώσσα. Οι ταινίες θα έχουν διαφορετικές διάρκειες αλλά οι περισσότερες αναμένεται να διαρκούν από 1 έως 3 λεπτά.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 180 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου: Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι νομικά ικανοί για την παροχή της υπηρεσίας της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

Η νομική ικανότητα θα αξιολογηθεί με βάση τα ακόλουθα έγγραφα:

— αποδεικτικό εγγραφής στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία της χώρας διαμονής των υποψηφίων,

— ευανάγνωστο αντίγραφο της ανακοίνωσης διορισμού του (των) ατόμου(ων) που εξουσιοδοτείται(ούνται) να εκπροσωπεί(ούν) τον υποψήφιο σε συναλλαγές με τρίτους και σε νομικές διαδικασίες, εάν δεν περιλαμβάνεται στο προαναφερθέν έγγραφο.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με πολλούς φορείς
Μέγιστος αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο: 5
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 23/03/2016
Τοπική ώρα: 17:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 30/03/2016
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 30.3.2016 (10:00) στη διεύθυνση 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg, 1615 Luxembourg, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Οι υποψήφιοι ή οι εκπρόσωποί τους που επιθυμούν να παραστούν στο άνοιγμα των προσφορών πρέπει να ενημερώσουν γραπτώς το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο [φαξ (+352) 4398-46667, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ECA-Procurement.service@eca.europa.eu] έως τις 29.3.2016 (12:00) το αργότερο και πρέπει να προσκομίσουν την εξουσιοδότησή τους από την υποψήφια εταιρεία. Μόνο 1 εκπρόσωπος ανά υποψήφιο θα γίνει δεκτός.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Η υποβολή προσφοράς δεν δίνει στους υποψηφίους το δικαίωμα να τους ανατεθεί η σύμβαση ή να λάβουν οποιαδήποτε αποζημίωση για τα έξοδά τους.

Τυχόν επιπλέον πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω αναφερόμενων, θα διατίθενται μόνο στην πλατφόρμα «e-tendering», ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι καλούνται να την συμβουλεύονται τακτικά καθώς ενδέχεται να προστεθούν επιπλέον πληροφορίες ανά πάσα στιγμή έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Strasbourg
67001
ΓΑΛΛΙΑ
Τηλέφωνο: +33 388172313

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει τέτοιας, από την ημέρα που ο ίδιος έλαβε γνώση. Η κατάθεση καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν δύναται να έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας για την υποβολή προσφυγών.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Procurement Service
12, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg
1615
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 4398-47611
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Φαξ: +352 4398-46955

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
05/02/2016