Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dostawy - 52461-2023

Submission deadline has been amended by:  110364-2023
27/01/2023    S20

Polska-Katowice: Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne

2023/S 020-052461

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH
Krajowy numer identyfikacyjny: 000289035
Adres pocztowy: Poniatowskiego 15
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-055
Państwo: Polska
E-mail: dzp@sum.edu.pl
Tel.: +48 322083547
Faks: +48 322083568
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sum.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.sum.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://sum.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://sum.eb2b.com.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie aplikacji w formie symulatora wykorzystującego technikę wirtualnej rzeczywistości (VR) z podziałem na 5 pakietów, umożliwiających tworzenie wariantów symulacji

Numer referencyjny: RZP/PN/67/1/21/23
II.1.2)Główny kod CPV
38970000 Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie aplikacji w formie symulatora wykorzystującego technikę wirtualnej rzeczywistości (VR) z podziałem na 5 pakietów, umożliwiające tworzenie wariantów symulacji przez osoby nieposiadające wiedzy technicznej z możliwością prowadzenia symulacji z wykorzystaniem komputera klasy PC wyposażonego w monitor ekranowy. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 pakietów:

Pakiet nr 1 – Model anatomiczny człowieka – 1 szt.

Pakiet nr 2 – Pracownia chemiczna – 1 szt.

Pakiet nr 3 – Ratownictwo medyczne – LPR – 1 szt.

Pakiet nr 4 – Narzędzia chirurgiczne – medycyna – LPR – 1 szt.

Pakiet nr 5 – Ratownictwo medyczne – TRIAGE – 1 szt.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone Specyfikacjach asortymentowo-cenowych stanowiących załączniki nr 3.1 – 3.5 oraz w Specyfikacjach technicznych stanowiących załączniki nr 2.1 – 2.5 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 1 – Model anatomiczny człowieka – 1 szt.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000 Komputery osobiste
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
38970000 Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie aplikacji w formie symulatora wykorzystującego technikę wirtualnej rzeczywistości (VR), umożliwiające tworzenie wariantów symulacji przez osoby nieposiadające wiedzy technicznej z możliwością prowadzenia symulacji z wykorzystaniem komputera klasy PC wyposażonego w monitor ekranowy - pakiet 1 - Model anatomiczny człowieka – 1 szt.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone Specyfikacjach asortymentowo-cenowych stanowiących załączniki nr 3.1 oraz w Specyfikacjach technicznych stanowiących załączniki nr 2.1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POWR.03.05.00-00-ZR13/18 „Zintegrowane Programy Uczelni na Rzecz Rozwoju Regionalnego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy obejmującego zaprojektowanie Aplikacji i jej dostarczenie Zamawiającemu wraz ze Sprzętem komputerowym w terminie wynikającym z treści oferty, jednak nie dłuższym jednak nie dłuższym niż 6 miesięcy.

W odniesieniu do pakietu 1 - Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia 571 470,00 zł brutto.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 2 – Laboratorium chemiczne – 1 szt.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
38970000 Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie aplikacji w formie symulatora wykorzystującego technikę wirtualnej rzeczywistości (VR), umożliwiające tworzenie wariantów symulacji przez osoby nieposiadające wiedzy technicznej z możliwością prowadzenia symulacji z wykorzystaniem komputera klasy PC wyposażonego w monitor ekranowy - Pakiet nr 2 – Laboratorium chemiczne – 1 szt.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone Specyfikacjach asortymentowo-cenowych stanowiących załączniki nr 3.2 oraz w Specyfikacjach technicznych stanowiących załączniki nr 2.2 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 9
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 31
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POWR.03.05.00-00-ZR13/18 „Zintegrowane Programy Uczelni na Rzecz Rozwoju Regionalnego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy obejmującego zaprojektowanie Aplikacji i jej dostarczenie Zamawiającemu wraz ze Sprzętem komputerowym w terminie wynikającym z treści oferty, jednak nie dłuższym jednak nie dłuższym niż 6 miesięcy.

W odniesieniu do pakietu 2 Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia 609 600,00 zł brutto.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 3 –Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – LPR – 1 szt.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
38970000 Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie aplikacji w formie symulatora wykorzystującego technikę wirtualnej rzeczywistości (VR), umożliwiające tworzenie wariantów symulacji przez osoby nieposiadające wiedzy technicznej z możliwością prowadzenia symulacji z wykorzystaniem komputera klasy PC wyposażonego w monitor ekranowy - Pakiet nr 3 – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – LPR – 1 szt.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone Specyfikacjach asortymentowo-cenowych stanowiących załączniki nr 3.3 oraz w Specyfikacjach technicznych stanowiących załączniki nr 2.3 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POWR.03.05.00-00-ZR13/18 „Zintegrowane Programy Uczelni na Rzecz Rozwoju Regionalnego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy obejmującego zaprojektowanie Aplikacji i jej dostarczenie Zamawiającemu wraz ze Sprzętem komputerowym w terminie wynikającym z treści oferty, jednak nie dłuższym jednak nie dłuższym niż 6 miesięcy.

W odniesieniu do pakietu 3 Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia 743 055,00 zł brutto.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 4 – Narzędzia chirurgiczne – 1 szt.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
38970000 Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie aplikacji w formie symulatora wykorzystującego technikę wirtualnej rzeczywistości (VR), umożliwiające tworzenie wariantów symulacji przez osoby nieposiadające wiedzy technicznej z możliwością prowadzenia symulacji z wykorzystaniem komputera klasy PC wyposażonego w monitor ekranowy - Pakiet nr 4 – Narzędzia chirurgiczne – 1 szt.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone Specyfikacjach asortymentowo-cenowych stanowiących załączniki nr 3.4 oraz w Specyfikacjach technicznych stanowiących załączniki nr 2.4 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POWR.03.05.00-00-Z077/18 „Zintegrowane Programy Uczelni SUM2” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy obejmującego zaprojektowanie Aplikacji i jej dostarczenie Zamawiającemu wraz ze Sprzętem komputerowym w terminie wynikającym z treści oferty, jednak nie dłuższym jednak nie dłuższym niż 6 miesięcy.

W odniesieniu do pakietu 4 Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia 638 165,00 zł brutto.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 5 – Ratownictwo medyczne – TRIAGE – 1 szt.

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
38970000 Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie aplikacji w formie symulatora wykorzystującego technikę wirtualnej rzeczywistości (VR), umożliwiające tworzenie wariantów symulacji przez osoby nieposiadające wiedzy technicznej z możliwością prowadzenia symulacji z wykorzystaniem komputera klasy PC wyposażonego w monitor ekranowy - Pakiet nr 5 – Ratownictwo medyczne – TRIAGE – 1 szt.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone Specyfikacjach asortymentowo-cenowych stanowiących załączniki nr 3.5 oraz w Specyfikacjach technicznych stanowiących załączniki nr 2.5 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POWR.03.05.00-00-Z077/18 „Zintegrowane Programy Uczelni SUM2” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy obejmującego zaprojektowanie Aplikacji i jej dostarczenie Zamawiającemu wraz ze Sprzętem komputerowym w terminie wynikającym z treści oferty, jednak nie dłuższym jednak nie dłuższym niż 6 miesięcy.

W odniesieniu do pakietu 5 Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia 689 825,00 zł brutto.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca (w zakresie Pakietów nr 1 - 5) musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - wykonał dwie (2) dostawy (dwie odrębne umowy) aplikacji z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości o wartości min. 100 000,00 zł brutto każda (dotyczy każdego pakietu).

Uwaga!

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część/pakiet zamówienia, Zamawiający uzna warunek, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże zarówno te same, jak i różne dostawy w odniesieniu do danego Pakietu, których dotyczy oferta, potwierdzające spełnienie w/w warunków.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, powyższe warunki mogą być spełnione łącznie przez podmioty składające ofertę wspólną.

Jeżeli wartość zadania w wykazywanym doświadczeniu została określona w walutach innych niż PLN, do przeliczenia wartości wykazywanego doświadczenia stosuje się średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia zakończenia realizacji zamówienia. Jeżeli w dniu zakończenia realizacji zamówienia NBP nie publikował średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia należy przyjąć średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu zakończenia realizacji zamówienia, w którym był opublikowany.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w rozdziale VIII SWZ), na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:

wykazu dostaw wykonanych w okresie 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

Uwaga!

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/02/2023
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/05/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/02/2023
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewidział następujące podstawy wykluczenia Wykonawców z postępowania:

1) Podstawy wykluczenia określone w art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 ustawy Pzp;

2) Nie przewiduje się wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp;

3) Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835);

4) Podstawy wykluczenia określone w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1);

Dotyczy to również podwykonawców, dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca lub koncesjonariusz polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia lub koncesji, jeżeli taki podwykonawca, dostawca, podmiot, na którego zdolności wykonawca polega, należy do którejkolwiek z kategorii podmiotów wymienionych w art. 5k;

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

3. Szczegóły dotyczące warunków postępowania zawiera SWZ opublikowany na stronie prowadzonego postępowania pod adresem: https://sum.eb2b.com.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505–590 ustawy).2. Środki ochrony prawnej określone w tym dziale przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia (SWZ) przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.4. Terminy wnoszenia odwołań:1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;2) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;3) odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień;4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 6. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/01/2023