Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Услуги - 52473-2023

Submission deadline has been amended by:  129179-2023
27/01/2023    S20

България-София: Услуги по разработване на софтуер за планиране и повишаване на ефективността

2023/S 020-052473

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП
Национален регистрационен номер: 130823243
Пощенски адрес: бул. "Княгиня Мария Луиза” № 110
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1233
Държава: България
Лице за контакт: Десислава Стефанова Славчева
Електронна поща: d.slavcheva@rail-infra.bg
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.rail-infra.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1213
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/259699
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/259699
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Поддържане на жп инфраструктура

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Модернизация чрез надграждане на съществуващата в НКЖИ SAP ERP система и миграция към SAP S/4HANA и BW/4HANA с включени обучения на персонала и гаранционна поддръжка за 3 години“

II.1.2)Основен CPV код
72212330 Услуги по разработване на софтуер за планиране и повишаване на ефективността
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Изпълнението на обществената поръчка включва модернизация чрез надграждане на съществуващата в НКЖИ SAP ERP система и миграция към SAP S/4HANA и BW/4HANA с включени обучения на персонала и гаранционна поддръжка за 3 години, с включени 6 етапа на изпълнение.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 000 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72212330 Услуги по разработване на софтуер за планиране и повишаване на ефективността
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
код NUTS: BG331 Варна / Varna
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
код NUTS: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Основно място на изпълнение:

Основната част от услугите - в Централно управление на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза”, № 110 прод.в II.2.4)

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнението на обществената поръчка включва следните етапи/дейности:

 Етап 1 „Доставка, инсталация и поддръжка на нова инфраструктура за SAP системата”;

 Етап 2 „Миграция към SAP S/4HANA и BW/4HANA”;

• Дейност 2.1. „Надграждане на лицензните права за съществуващата SAP ECC 6.0 и SAP BW 7.4 системи към SAP S/4HANA и BW/4HANA и доставка на лицензи, необходими за изпълнение на дейността за Надграждане на СПУР чрез внедряване на допълнителна функционалност за управление на проектно портфолио и проекти”;

• Дейност 2.2. „Изпълнение на миграцията към SAP S/4HANA и BW/4HANA”;

 Етап 3 „Надграждане на СПУР чрез внедряване на допълнителна функционалност за управление на проектно портфолио и проекти”;

 Етап 4 „Обучение на потребителите”;

 Етап 5 „Осигуряване на поддръжка тип SAP Enterprise Support на всички SAP лицензи за срок до 31.12.2025”;

 Етап 6 „Осигуряване на услуги при промяна на бизнес процеси”.

Пълното описание на изискванията на Възложителя е посочено в Техническата спецификация, Приложение № 1 към документацията за обществената поръчка.

Продълж. от II.2.3): За реализацията на дейностите от Етап 1 „Доставка, инсталация и поддръжка на нова хардуерна инфраструктура за SAP системата” ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще посети и Отдалеченият резервен център, намиращ се в гр. Варна, ул. „Девня“ 13. Освен изброените локации ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще направи посещения на регионите, засягащи договора (София, Варна, Пловдив и Горна Оряховица). Обучение - в София, Пловдив и Горна Оряховица.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Т1 - „Организация за изпълнение на поръчката” / Тежест: 25
Критерий за качество - Име: Т2 - „Управление на риска при изпълнение на поръчката” / Тежест: 35
Критерий за качество - Име: Т3 - „Стратегия за обучение на персонала” / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Т4 - „Управление на качеството при изпълнение на поръчката” / Тежест: 20
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 000 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

КО = 0,50хТО + 0,50хФО; Комплексната оценка (КО);ТО „Техническа оценка”;ФО „Ценово предложение”;ТОn=Tn/Tmax x 100;Tmax-макс. бр. точки 100;Тn-Сбор точки на n-тия участн. по всички показатели(T1n + T2n + T3n + T4n); T1- 5,10,15 или 20т.; T2- 5,10,15,20,25,30 или 35т.; T3- 5,10,15 или 20т.;T4- 5,10,15 или 20т.;

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

не се изисква

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

не се изисква

Изисквано минимално/ни ниво/а:

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ ПОЛЕ III.1.3)Изисквано минимално/ни ниво/а: 6.Експерт „SAP ERP Логистика“-2(два):Образ.и проф.квалиф.:а)Висше образование,ОКС най-малко „бакалавър”в еднo от сл.направл.:„Информатика и компютърни науки” или „Администр.и управл.”, или „Икономика” или област „Технически науки”(съгл.Класиф.на област.на висшето образ.и проф.направл., утвърден с ПМС №125 от 2002 г.) или еквив. Образ.степен, когато е придоб.в чужбина,в еквив.на пос.проф.направл.Проф.опит:б)Проф.опит в обл.на внедр.и поддръжка на SAP ERP в област „Логистика”Мин.3 г.;в)Опит в завършен Мин.1 проект като участие в екип по внедр.на поне една SAP ERP система в област„Логистика”.

7. Експерт „SAP ABAP Програмист“ - 1 (един):Образ.и проф.квалиф.: а)Висше образ., ОКС най-малко„бакалавър” в 1 от следните направл.:„Информ.и компютърни науки” или „Администр.и управление”, или „Икономика” или област „Технически науки” (съгл.Класиф.на областите на висшето образ.и проф.направл., утвърден с ПМС №125 от 2002 г.) или еквив. образователна степен, когато е придоб.в чужбина,в еквив.на посоч. Проф.направления.Професионален опит:б)Проф.опит в обл.на програм.на SAP ABAP над 3 г.;в)Опит в завършен Мин. 1 проект като участие в екип по внедряване на поне една SAP ERP система като SAP ABAP програмист.

8. Експерт „Информационна сигурност“-1(един):Образование и проф.квалиф.:а)Квалиф.: Висше образ.,ОКС степен най-малко „бакалавър” в 1 от следните направл.:„Информатика и компютърни науки”или„Администр.и управление”,или „Икономика” или област „Технически науки” (съгл.Класиф.на областите на висшето образ.и проф.направл., утвърден с ПМС №125 от 2002 г.) или еквив. образователна степен, когато е придоб.в чужбина,в еквив.на посоч.проф.направления;б)Наличие на проф.сертиф.за компет.в областта на анализ на информац.сигурност (Certified Security Analyst Practical или еквив.).Проф.опит:в)Проф.опит: Мин. 3г. в обл.на информ.сигурност и защита на системи от кибератаки;г)Опит в завършен Мин.1 проект/дейност/услуга като участие в екип по разраб.и/или надграждане на информ.системи в областта на информац.сигурност и защита на системи от кибератаки.

Не се допуска Ръководител на екипа да съвм.функц.на друг експерт.Не се допуска един експерт да съвм.функц.на др.експерт.Ръковод.на екипа и експ.трябва да бъдат на разполож.за целия период на изпълн.на проекта.Смяната на ръковод.на екипа и експерти с такива,които не са вкл.първонач.в Списък на персонала,който ще изпълн.поръчката,и на членовете на ръков.състав, които ще отговарят за изпълн.,в който е посочена проф.компет.на лицата,се извършва само при усл. Пос.в договора.За чуждестр.лица(ЧЛ),установ.в държ.членка–държ.-членка на ЕС,както и държ.–страна по Спораз.за Европ.икон.простр.(СЕИП),Възлож.приема еквив.ОКС и проф.квалиф.,съгл.законодат.на държ.,в която са установ.,като еквив.се прец.с оглед на продължит.на образов.курс,учебн.прогр.(хорариум)и/или придоб.квалиф.,като могат да се предст.и други данни.Усл.се прилага и за бълг.гражд.,придоб.образов.си в държ.членка–държ.-членка на ЕС,както и държ.–страна по СЕИП.За ЧЛ,установ.в държ.извън държ. членка–държ.-членка на ЕС,както и държ.–страна по СЕИП,Възлож.приема еквив.ОКС и проф.квалиф., съгл.законодат.на държ.,в който са устан.,при условие,че са спазени изискв.за призн.на дипломи и проф.квалиф.,пос.в Закон за висшето образов.и Закон за призн.на проф.квалиф. Условието се прилага и за български граждани, придобили образ.си извън държ.членка–държ.-членка на ЕС,както и държава -страна по СЕИП.Под „изпълн.услуга“се разбира тази,за която има докум.от съотв.възлож.,клиент,получ.или компет.орган,или чрез посочв.на публ.регистър,в който е публ.информ.за изпълн.на услугата.

- Участникът да има валиден Сертификат за внедрена система за упр.на качеството по стандарт БДС ENISO9001:2015 или еквив.с обхват на сертиф.предмета на поръчката (разраб., внедр.и поддръжка на софтуерни продукти и информ.системи).Възлож.приема и други доказ.за еквив.мерки за осигур.на качеств.при усл.на чл.64, ал.7 от ЗОП

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1.Участникът трябва да е изпълнил дейности за услуги с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата.

Под „дейност за услуга с предмет и обем, сходни с тези на поръчката“ се разбира изпълнение на услуга, която включва: разработка и внедряване на информационна система за планиране и управление на ресурсите SAP S/4HANA, с обхват на внедряване минимум в следните функционални области: Управление на финансово-счетоводно обслужване; Управленско счетоводство; Управление на бюджети; Управление на проекти; Управление на продажби; Управление на материално стопанство; Управление на поддръжка и ремонт; Управление на човешките ресурси и възнаграждение.

За „изпълнена дейност“ се приема тази, която към датата на подаване на офертата е одобрена и приета от съответния възложител, клиент, получател или компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнението на услугата.

2.Участникът трябва да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

3.Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор по т. 1 и 2 се доказва от обединението участник, а по т. 3 от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора/документ за създаване на обединението. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, те трябва да отговарят на критериите за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Когато участникът предвижда участие на трети лица, те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът ще използва техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

4. За доказване на техническите и професионални способности на участниците се представят следните документи, във връзка с поставените изисквания:

По т. 1.: Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи доказващи извършената услуга, по образец;

По т. 2.: Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата, по образец.

По т. 3: Сертификати, издадени от независими лица, които са акредитирани по серията европейски стандарт от ИА БСА или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството при условията на чл. 64, ал. 7 от ЗОП.

Документите се представят при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, от участника, определен за изпълнител.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

- Участникът трябва да е изпълнил Мин. една дейност за услуга с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните три г. от датата на подаване на офертата.Минималното изискване може да бъде доказано с изпълнението на един или няколко договора/проекта.

1. Участникът трябва да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:Ръководител на екипа - 1 (един) Образование и проф.квалиф.:а) Висше образование,образователно-квалификационна степен(ОКС)най-малко „бакалавър”в еднo от следните направления: „Информатика и компютърни науки” или „Администрация и управление”, или „Икономика” или област „Технически науки”(съгл.Класиф.на областите на висшето образование и проф.направл.утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.) или еквив. Образов.степен, когато е придобита в чужбина, в еквив.на посоч.проф.направления;б) да притежава сертификат по Управление на проекти (Project Management Professional или еквив.).в) Проф.опит в областта управление на проекти за внедряване на SAP системи – Мин. 3г.) Опит в завършен мин.един проект като Ръководител проект във внедряване на SAP система.

2. Експерт „SAP системен администратор“ - 1 (един)Образование и проф.квалиф.: а)Висше образование, ОКС най-малко „бакалавър” в еднo от сл.направл.: „Информатика и компютърни науки”или „Администрация и управление”, или „Икономика” или област „Технически науки”(съгл.Класиф.на областите на висшето образ.и проф.направл.,утвърден с ПМС №125 от 2002 г.) или еквив.образов.степен, когато е придоб.в чужбина, в еквив.на посочените профес.направления;.Професионален опит: б)Проф.Опит в областта на внедряване и поддръжка на SAP ERP Мин. 3 г., като поне 1 (една) от тях опит със SAP S4/HANA база данни;в)Опит в завършен Мин. един проект като участие в екип по внедряване на поне една SAP ERP система.

3. Експерт „ SAP BW“ - 1 (един)Образование и проф.квалиф.: а)Висше образование, ОКС най-малко „бакалавър” в еднo от сл.направл.: „Информатика и компютърни науки” или „Администрация и управление”,или „Икономика” или област „Технически науки”,(съгл.Класиф.на областите на висшето образов.и проф.направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.) или еквив. Образов.степен, когато е придобита в чужбина, в еквив.на посочените проф.направления.Проф.опит:б)Проф.опит в областта на внедряване и поддръжка на SAP BW решения Мин. 3 г.в)Опит в завършен Мин. един проект като участие в екип по внедряване на поне една SAP BW система.

4. Експерт „SAP ERP Финанси“ - 2 (два) Образ.и проф.квалиф.: а)Висше образование, ОКС най-малко „бакалавър” в еднo от сл.направл.:„Информатика и компютърни науки” или „Администр.и управление”, или „Икономика” или област „Технически науки”(съгл.Класиф.на областите на висшето образ.и проф.направл., утвърден с ПМС №125 от 2002г.) или еквив. Образов.степен, когато е придоб.в чужбина, в еквив.на посочените проф.направления.Професионален опит:б)Професионален опит в областта на внедряване и поддръжка на SAP ERP в област „Финанси” Мин. 3 г.;в)Опит в завършен Мин. един проект като участие в екип по внедряване на поне една SAP ERP система в област „Финанси”.

5. Експерт „SAP ERP ЧР“ - 2 (два)Образование и проф.квалиф.: а)Висше образование, ОКС най-малко „бакалавър” в еднo от сл.направл.:„Информатика и компютърни науки” или „Администрация и управление”, или „Икономика” или област „Технически науки”(съгл.Класиф.на областите на висшето образ.и проф.направл., утвърден с ПМС №125 от 2002г.) или еквив.Образов.степен, когато е придоб.в чужбина, в еквив.на посочените проф.направления.Професионален опит:б)Проф.опит в областта на внедряване и поддръжка на SAP ERP в област „Човешки ресурси” Мин. 3 г.;в)Опит в завършен Мин. един проект като участие в екип по внедряване на поне една SAP ERP система в област „Човешките ресурси”.

ПРОДЪЛЖАВА В ПОЛЕ III.1.2) Изисквано минимално/ни ниво/а.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранция за обезпечаване изпълнението на договора в размер на 5% от договорната цена в една от формите съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Предвиждат се междинни и окончателно плащане. съгл. усл.на договора, приложение 2 към документацията за обществената поръчка.

На осн. чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП Изпълнителят може да поиска предоставяне на авансово плащане, като изпрати писмено искане до Възложителя, съгласно условията на документацията и Приложение 2 Проект на договор към нея.Страните подписват допълнително споразумение за предоставяне на авансово плащане, след представяне от страна на Изпълнителя на безусловна неотменяема банкова гаранция – в оригинал, обезпечаваща авансовото плащане, покриваща 100 % размера на исканото авансово плащане (с включен ДДС) и с първоначален срок на валидност 13 (тринадесет) месеца, и след получаването на потвърждение от банката на Възложителя за валидността на банковата гаранция, представена от банката на Изпълнителя.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 27/02/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 28/02/2023
Местно време: 15:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл.10,ал.1 от ЗОП.Възлож. няма условие за създ. на ЮЛ по чл.10, ал.2 от ЗОП.Възлож.отстранява от процедурата участн., за когото са налице основ. по чл.54,ал.1,т.1-7 от ЗОП,чл.55,ал.1,т.1, т.4 и т.5 от ЗОП и чл.107 от ЗОП,обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономич. и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собствени,освен когато не са налице условията по чл.4 от същия закон/ както и наличие на обстоятелства по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.Когато участникът е обединение,което не е ЮЛ, задължително се представя копие от документ, със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата общ. поръч.Документът трябва да съдържа и следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка:1.правата и задълж. на участниците в обединението;2.разпределението на отговорността между членовете на обединението;3.дейностите,които ще изпълнява всеки член на обединението.С този документ следва по безусловен начин да се удостовери определянето на партньора,който представлява обединението за целите на обществ. поръчка,както и обстоятелството,че лицата в обединението поемат солидарна отговорност,заедно и поотделно,за участието си и изпълнението на поръчката.Участник,за когото са налице основания по чл.54,ал.1, т.1-7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1,4 и 5 от ЗОП има право да представи доказателства по чл.56 от ЗОП. Съгласно чл.67, ал.1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основанията за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП.Ако участникът е обединение,което не е ЮЛ, еЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението.При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обедин, еЕЕДОП се подава и за обединението. Отделен еЕЕДОП се представя r за подизпълн. и/или трети лица, ако има такива.Документите,чрез които се доказва инф.,посочена в еЕЕДОП,могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл.67,ал.5 от ЗОП.Съгласно чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП преди сключването на договор за общ. поръчка участникът, определен за изпълнител, представя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата,както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят от обедин. участник и/или всеки член на обединението,което не е ЮЛ,и от подизпълн. и/или трети лица, ако има такива,когато е приложимо.Участниц.могат да получат необходимата инф. за задълж., свързани с:данъци и осигуровки–НАП, www.nap.bg/;опазване на ОС-МОСВ, www.moew.government.bg/ ;закрила на заетостта –АЗ,https://www.az.government.bg/;условията на труд в страната – ИА Главна инсп.по труда, www.gli. government.bg/ Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, подизпълн. и/или трети лица ако има такива, за когото са налице забраните и ограниченията,поставени в чл. 5к, параграф 1 от Регламента на Съвета (ЕС)№ 833/2014г.от 31.07.2014г.,относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия,дестабилизиращи положението в Украйна, изменен с Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8.04.2022г.и Регламент (EС) №2022/1269 на Съвета от 21.07.2022г.

На основание чл. 114 от ЗОП, срокът за изпълнение на договора започва, съответно срокът за изпълнение на възложените с договора работи започва да тече, след осигуряване на финансиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което Възложителят уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Датата на получаване на писменото уведомление се счита за „Начална дата“ за изпълнение на договора.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП - в 10 дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/01/2023