Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dostawy - 52475-2023

27/01/2023    S20

Polska-Poznań: Meble

2023/S 020-052475

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Poznańska
Adres pocztowy: Pl. M. Skłodowskiej- Curie 5
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 60-965
Państwo: Polska
E-mail: jakub.lawniczak@put.poznan.pl
Tel.: +48 616653538
Faks: +48 616653738
Adresy internetowe:
Główny adres: www.put.poznan.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa 500 sztuk krzeseł studenckich stanowiących doposażenie sal wykładowych w budynkach WA i WIZ i Centrum Mechatroniki Politechniki Poznańskiej

Numer referencyjny: AD/ZP/16/23
II.1.2)Główny kod CPV
39100000 Meble
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup i dostawa 500 sztuk krzeseł studenckich stanowiących doposażenie sal wykładowych

w budynkach WA i WIZ i Centrum Mechatroniki Politechniki Poznańskiej z podziałem na części:

Pakiet nr 1 – 250 szt. krzeseł w budynkach WA i WIZ PP

Pakiet nr 2 – 250 szt. krzeseł w Budynku Mechatroniki PP

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 1 – 250 szt. krzeseł w budynkach WA i WIZ PP

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39112000 Krzesła
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup i dostawa 500 sztuk krzeseł studenckich stanowiących doposażenie sal wykładowych

w budynkach WA i WIZ i Centrum Mechatroniki Politechniki Poznańskiej z podziałem na części:

Pakiet nr 1 – 250 szt. krzeseł w budynkach WA i WIZ PP

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: TERMIN DOSTAWY / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SWZ Zamawiający wymaga przedstawienia następujących przedmiotowych środków dowodowych: 1)Opisy techniczne,: 2)Próbki mebli a)Próbki gotowego mebla: krzesło studenckie - Zgodnie z pkt. 7 SWZ

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 2 – 250 szt. krzeseł w Budynku Mechatroniki PP

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39112000 Krzesła
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Mechatroniki politechniki Poznańskiej

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup i dostawa 500 sztuk krzeseł studenckich stanowiących doposażenie sal wykładowych

w budynkach WA i WIZ i Centrum Mechatroniki Politechniki Poznańskiej z podziałem na części:

Pakiet nr 2 – 250 szt. krzeseł w Budynku Mechatroniki PP

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: TERMIN DOSTAWY / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SWZ Zamawiający wymaga przedstawienia następujących przedmiotowych środków dowodowych: 1)Opisy techniczne,: 2)Próbki mebli a)Próbki gotowego mebla: krzesło studenckie - Zgodnie z pkt. 7 SWZ

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1) Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w OPZ stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SWZ. Szczegółowe warunki umowy znajdują się we Wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 6A,6B do niniejszej SWZ,

2) Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności tj. przedłożyć:

a) umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);

3) Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

4) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/03/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/05/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/03/2023
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym na Platformie wymaga, aby Wykonawca posiadał aktywowane konto na Platformie. Wykonawca przygotowuje ofertę zgodnie z załączonym przez Zamawiającego Formularzem ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

2.Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

3.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/01/2023