Usługi - 52512-2020

04/02/2020    S24

Portugalia-Lizbona: Świadczenie usług ICT dla aplikacji mobilnych SEG i IMS

2020/S 024-052512

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego
Adres pocztowy: Praça Europa 4
Miejscowość: Lisbon
Kod NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Kod pocztowy: 1249-206
Państwo: Portugalia
E-mail: OPEN12020@emsa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://emsa.europa.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5915
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5915
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług ICT dla aplikacji mobilnych SEG i IMS

Numer referencyjny: EMSA/OP/1/2020
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem jest ustanowienie umowy ramowej z doświadczonym wykonawcą, który może wesprzeć EMSA w korektach kodów, konserwacji ewolucyjnej, punkcie informacyjnym IT oraz aktualizacjach aplikacji internetowej SEG i aplikacji mobilnej IMS. Szczegółowe informacje podano w dokumentacji przetargowej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 600 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PT1 CONTINENTE
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Usługi będą świadczone zdalnie z siedziby wykonawcy i/lub w Lizbonie w Portugalii w siedzibie EMSA. Szczegółowe informacje podano w dokumentacji przetargowej.

II.2.4)Opis zamówienia:

Ze względu na pułap niniejszej procedury w celu zamówienia usług IT w zakresie korekt kodów, konserwacji ewolucyjnej, punktu informacyjnego IT oraz aktualizacji aplikacji internetowej SEG i aplikacji mobilnej IMS wybrano procedurę otwartą. Szczegółowe informacje podano w dokumentacji przetargowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 600 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Umowa ramowa może być przedłużona dwukrotnie, każdorazowo na okres 1 roku do maksymalnego okresu 4 lat.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/03/2020
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/12/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/03/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert otrzymanych drogą elektroniczną będzie miało miejsce o godzinie 10:00 (czasu lizbońskiego), w biurach Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego, Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, PORTUGALIA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Faks: +352 433031
Adres internetowy: www.curia.europa.eu
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd
Miejscowość: Luxembourg
Państwo: Luksemburg
Adres internetowy: www.curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/01/2020