Услуги - 52527-2020

Submission deadline has been amended by:  146893-2020
04/02/2020    S24

Бeлгия-Брюксел: Рамков договор за услуги за оценяване, изготвяне на оценка на въздействието и съответствието, подкрепа за политиките и правен анализ

2020/S 024-052527

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit 04: Programme and Financial Management
Пощенски адрес: Office MO59 04/21
Град: Brussels
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: JUST-04-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/newsroom/just/news.cfm
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5674
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5674
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Рамков договор за услуги за оценяване, изготвяне на оценка на въздействието и съответствието, подкрепа за политиките и правен анализ

Референтен номер: JUST/2020/PR/03/001
II.1.2)Основен CPV код
79000000 Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Обособена позиция 1: Услуги за оценяване, изготвяне на оценка на въздействието и свързани услуги по подкрепа за политиките в сферата на политиките за правосъдие и потребителите

Обособена позиция 2: Услуги по правен анализ, включително оценка на съответствието на националните мерки за транспониране в сферата на политиките за правосъдие и потребителите

Обособена позиция 3: Услуги за оценяване на съответствието и правен анализ, свързани с прехвърлянето на лични данни от държави — членки на ЕС, към трети държави

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 27 750 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Услуги за оценяване, изготвяне на оценка на въздействието и свързани услуги по подкрепа за политиките в сферата на политиките за правосъдие и потребителите

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
75100000 Услуги на държавното управление
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Следните задания попадат в обхвата на обособена позиция 1:

— оценявания,

— оценки на въздействието,

— други проучвания за подпомагане на политиките.

Заданията по обособена позиция 1 могат да се отнасят или към законодателни, или към незаконодателни инициативи (включително делегирани актове и актове за изпълнение), както и към разходни програми. По-конкретно проучванията за подпомагане на политиките ще допринесат към разработването на бъдещи политики.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 15 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Автоматично подновяване два пъти за още 12 месеца всеки път.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Услуги по правен анализ, включително оценка на съответствието на националните мерки за транспониране в сферата на политиките за правосъдие и потребителите

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
75100000 Услуги на държавното управление
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Целта на рамковия договор по обособена позиция 2 е последващото предоставяне на услуги в помощ на генерална дирекция „Правосъдие“ при постигането на правните цели и целите на политиките. Той включва следните проучвания:

— във връзка с оценката на съответствието на законодателните и административните мерки на държавите членки със законодателството на Съюза в областите на политиките за правосъдие и потребителите (вж. раздел II.2.1). Това включва националните мерки за транспониране на директивите, всякакви национални мерки, приети във връзката с регламентите в областите на политиките за правосъдие и потребителите,

— във връзка с анализа на прилагането и интерпретирането от националните съдилища на законодателството на Европейския съюз в областите на политиките за правосъдие и потребителите,

— във връзка с мерките, приети, за да се гарантира прилагането на законодателството на Европейския съюз от страна на националните администрации, както и от националните омбудсмани и органите за извънсъдебно разрешаване на спорове в областите на политиките за правосъдие и потребителите,

— във връзка с всякакви национални административни или правни мерки, приети в областите на политиките за правосъдие и потребителите и припокриващи се със или допълващи законодателството на Европейския съюз,

— във връзка с всякакво правно изследване на националните правни рамки, които са приложими за конкретни области на правосъдието и потребителите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Автоматично подновяване два пъти за още 12 месеца всеки път.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Услуги за оценка на съответствието и правен анализ в сферата на политиките за правосъдие и потребителите

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
75000000 Услуги на държавното управление и отбраната; услуги по задължително обществено осигуряване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Най-общо заданията по тази обособена позиция ще включват подпомагане на генерална дирекция „Правосъдие“ чрез анализиране, оценка и оценяване на правната рамка, институционалните структури и практики за защита на личните данни в група от трети държави, конкретна трета държава или част от нея, или международна/регионална организация. Оценяването на тази рамка ще се извърши във връзка с правната рамка на ЕС. То може да включва държави, които имат един закон за защита на данните, както и държави, които имат сложна рамка за защита на данните (напр. скорошни секторни закони или многослойно законодателство). Може да бъде разгледано предаването на данни както за търговски цели, така и за целите на правоприлагането. Проучването може да включва оценка на условията за държавен достъп за целите на правоприлагането/националната сигурност.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 750 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Автоматично подновяване два пъти за още 12 месеца всеки път.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 30/03/2020
Местно време: 12:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 01/04/2020
Местно време: 11:00
Място:

Commission building MO59, Rue Montoyer 59, 1040 Brussels, БЕЛГИЯ.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

За британски оференти:

Моля, имайте предвид, че след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, правилата за достъп до процедури за обществени поръчки на ЕС за икономически оператори, установени в трети държави, ще се прилагат за кандидати или оференти от Обединеното кралство, в зависимост от резултата от преговорите. В случай че такъв достъп не се осигурява от действащите законови разпоредби, на кандидатите или оферентите от Обединеното кралство може да бъде отказан достъп до процедурата за обществена поръчка.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu/
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/01/2020