Internetske stranice TED-a spremne su za e-obrasce od danas, 2. 11. 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć

Usluge - 52527-2020

Submission deadline has been amended by:  146893-2020
04/02/2020    S24

Belgija-Bruxelles: Okvirni ugovor za usluge ocjenjivanja, procjene učinka i usklađenosti, podrške politikama i pravne analize

2020/S 024-052527

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate — General for Justice and Consumers, Unit 04: Programme and Financial Management
Poštanska adresa: Office MO59 04/21
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: JUST-04-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/newsroom/just/news.cfm
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5674
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5674
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Okvirni ugovor za usluge ocjenjivanja, procjene učinka i usklađenosti, podrške politikama i pravne analize

Referentni broj: JUST/2020/PR/03/001
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79000000 Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, tiskanje i sigurnost
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Grupa 1: Ocjena, procjena učinka i srodne usluge podrške politikama u područjima pravosuđa i potrošačke politike

Grupa 2: Usluge pravne analize, uključujući procjenu usklađenosti nacionalnih mjera za prenošenje u području pravosuđa i potrošačke politike

Grupa 3: Usluge procjene usklađenosti i pravne analize povezane s prijenosom osobnih podataka iz država članica EU-a u treće zemlje

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 27 750 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Ocjena, procjena učinka i srodne usluge podrške politikama u područjima pravosuđa i potrošačke politike

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
75100000 Usluge javne uprave
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Opis nabave:

Sljedeći zadaci pripadaju području opsega grupe 1:

— ocjene,

— procjene učinka,

— ostale studije podrške politici.

Zadaci iz grupe 1 mogu se odnositi na zakonodavne ili nezakonodavne inicijative (uključujući delegirane i provedbene akte), kao i na programe u vezi s izdacima. Studijama podrške politici ponajprije će se dati potencijalni doprinos razvoju budućih politika.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 15 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Automatski obnovljivo 2 puta, svaki put za narednih 12 mjeseci.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluge pravne analize, uključujući procjenu usklađenosti nacionalnih mjera za prenošenje u području pravosuđa i potrošačke politike

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
75100000 Usluge javne uprave
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Opis nabave:

Svrha je okvirnog ugovora za grupu 2 posljedično pružanje usluga kojima se pomažu GU JUST-u u postizanju pravnih i političkih ciljeva; obuhvaćene su studije:

— povezane s procjenom usklađenosti zakonodavnih i upravnih mjera država članica sa zakonodavstvom Unije u područjima politike pravosuđa i potrošača (vidjeti odjeljak II.2.1). To uključuje nacionalne mjere kojima se prenose direktive, sve nacionalne mjere donesene i povezane s uredbama u područjima politike pravosuđa i potrošača,

— povezane s analizom načina na koje nacionalni sudovi primjenjuju i tumače zakonodavstvo Europske unije u područjima politike pravosuđa i potrošača,

— povezane s mjerama donesenim kako bi se osiguralo da nacionalne uprave, kao i nacionalni ombudsmani i tijela za izvanparnično rješavanje u područjima politike pravosuđa i potrošača primjenjuju zakonodavstvo Europske unije,

— povezane s bilo kojom nacionalnom upravnom ili pravnom mjerom donesenom u područjima politike pravosuđa i potrošača, a koje se preklapaju s pravom ili nadopunjuju pravo Europske unije,

— povezane s bilo kojim pravnim istraživanjem nacionalnih pravnih okvira primjenjivih u određenim područjima pravosuđa i potrošača.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 11 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Automatski obnovljivo 2 puta, svaki put za narednih 12 mjeseci.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluge procjene usklađenosti i pravne analize u područjima pravosuđa i potrošačke politike

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
75000000 Usluge javne uprave, obrane i socijalnog osiguranja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Opis nabave:

Općenito, zadaci u okviru ove grupe sastojat će se od pružanja podrške GU-u samo analizom, procjenom i ocjenom pravnog okvira, institucionalnih struktura i praksi zaštite osobnih podataka u grupi trećih zemalja, određenoj trećoj zemlji ili njihovom dijelu ili međunarodnoj/regionalnoj organizaciji. Procjena ovog okvira izvršit će se u skladu s pravnim okvirom EU-a. To može uključivati zemlje koje imaju jedinstveni zakon o zaštiti podataka, kao i zemlje koje imaju složen okvir zaštite podataka (npr. nedavni sektorski zakoni ili nekoliko slojeva zakonodavstva). Mogu se obraditi prijenosi podataka u komercijalne svrhe i u svrhu provođenja zakona. Studija može uključivati i procjenu uvjeta za pristup vlade u svrhe provođenja zakona/nacionalne sigurnosti.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 750 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Automatski obnovljivo 2 puta, svaki put za narednih 12 mjeseci.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3)

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 30/03/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 01/04/2020
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Commission building MO59, Rue Montoyer 59, 1040 Brussels, BELGIJA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Za britanske ponuditelje:

Napominjemo da će se nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a na natjecatelje ili ponuditelje iz Ujedinjene Kraljevine primjenjivati pravila pristupa postupcima javne nabave EU-a za gospodarske subjekte s poslovnim nastanom u trećim zemljama, ovisno o rezultatima pregovora. U slučaju da takav pristup nije predviđen pravnim odredbama koje su na snazi, natjecatelji ili ponuditelji iz Ujedinjene Kraljevine mogu biti isključeni iz postupka javne nabave.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/01/2020