Vi har nöjet att meddela att en ny version av TED-portalen kommer att släppas den 29 januari 2024 (preliminärt datum)! Vill du veta mer om de nya funktionerna och vilka förbättringar vi har gjort? Du hittar svaren i vår artikel om den nya versionen av TED.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

En bugg påverkar just nu hur webbadresser visas i eForms-meddelanden. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden föreslår vi att du tar bort kommatecknet (eller eventuella andra specialtecken) i slutet av webbadressen. Vi ber om ursäkt för det inträffade.

Tjänster - 52527-2020

Submission deadline has been amended by:  146893-2020
04/02/2020    S24

Belgien-Bryssel: Ramavtal för tjänster avseende utvärdering, konsekvensbedömning och efterlevnad, politiskt stöd samt rättslig analys

2020/S 024-052527

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen – Directorate-General for Justice and Consumers, Unit 04: Programme and Financial Management
Postadress: Office MO59 04/21
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: JUST-04-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/newsroom/just/news.cfm
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5674
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5674
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för tjänster avseende utvärdering, konsekvensbedömning och efterlevnad, politiskt stöd samt rättslig analys

Referensnummer: JUST/2020/PR/03/001
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79000000 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Del 1: Tjänster avseende utvärdering, konsekvensbedömning och tillhörande politiskt stöd inom områdena rätts- och konsumentpolitik

Del 2: Tjänster avseende rättslig analys, inklusive bedömning av efterlevnad av nationella införlivandeåtgärder inom områdena rätts- och konsumentpolitik

Del 3: Tjänster avseende bedömning av efterlevnad och rättslig analys beträffande överföring av personuppgifter från EU:s medlemsstater till tredjeländer

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 27 750 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Tjänster avseende utvärdering, konsekvensbedömning och tillhörande politiskt stöd inom områdena rätts- och konsumentpolitik

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
75100000 Statsförvaltning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Följande uppdrag ingår i omfattningen av del 1:

– utvärderingar

– konsekvensbedömningar

– andra studier för politiskt stöd.

Uppdragen i del 1 kan avse antingen rättsliga eller icke-rättsliga initiativ (inklusive delegerande akter och genomförandeakter) såväl som utgiftsprogram. Studierna för politiskt stöd ska i synnerhet ge framåtblickande resultat för utvecklingen av framtida politik.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 15 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Automatiskt förnybar 2 gånger för ytterligare 12 månader varje gång.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Tjänster avseende rättslig analys, inklusive bedömning av efterlevnad av nationella införlivandeåtgärder inom områdena rätts- och konsumentpolitik

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
75100000 Statsförvaltning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Syftet med ramavtalet i del 2 är således att tillhandahålla tjänster som stöttar DG JUST i att uppnå de juridiska och politiska målen. Den omfattar studier:

– Med koppling till bedömningen av medlemsstaternas rättsliga och administrativa åtgärders efterlevnad av unionens lagstiftning beträffande rättsliga frågor och konsumentfrågor (se avsnitt II.2.1). Detta innefattar nationella åtgärder för införlivande av direktiv och alla nationella åtgärder som vidtagits i samband med politiska bestämmelser beträffande rättsliga frågor och konsumentfrågor.

– Med koppling till analys av nationella domstolars tolkning och tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning beträffande rättsliga frågor och konsumentfrågor.

– Med koppling till åtgärder vidtagna av nationella myndigheter såväl som nationella ombudsmän och organ för tvistlösning utanför domstol för att säkerställa tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning beträffande rättsliga frågor och konsumentfrågor.

– Med koppling till alla nationella administrativa eller rättsliga åtgärder vidtagna inom områdena rätts- och konsumentpolitik som överlappar eller kompletterar Europeiska unionens lagstiftning.

– Med koppling till all juridisk forskning beträffande nationella rättsramar som kan tillämpas på specifika områden inom rätts- och konsumentfrågor.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 11 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Automatiskt förnybar 2 gånger för ytterligare 12 månader varje gång.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Tjänster avseende bedömning av efterlevnad och rättslig analys inom områdena rätts- och konsumentpolitik

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
75000000 Offentlig förvaltning, försvar och socialförsäkringstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

I allmänhet kommer uppdragen i den här delen att bestå av att stötta DG JUST genom att analysera, bedöma och utvärdera rättsliga ramar, institutionella strukturer och praxis för skydd av personuppgifter i ett antal tredjeländer, ett särskilt tredjeland, en del av ett särskilt tredjeland eller en internationell/regional organisation. Bedömningen av ramen kommer att göras i förhållande till EU:s rättsliga ramar. Detta kan inkludera länder med en enskild dataskyddslag såväl som länder med en avancerad rättslig ram för dataskydd (t.ex. nya sektorslagar eller lagstiftning med flera nivåer). Dataöverföring både för kommersiella syften och brottsbekämpningssyften får tas i beaktande. Studien kan inkludera en bedömning av villkoren för statlig åtkomst av data för brottsbekämpande syften och nationella säkerhetssyften.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 750 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Automatiskt förnybar 2 gånger för ytterligare 12 månader varje gång.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 30/03/2020
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 01/04/2020
Lokal tid: 11:00
Plats:

Commission building MO59, Rue Montoyer 59, 1040 Brussels, BELGIEN.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

För brittiska anbudsgivare:

Observera att efter Storbritanniens utträde ur EU kommer reglerna om tillgång till EU:s upphandlingsförfaranden för ekonomiska aktörer etablerade i tredjeländer att tillämpas på sökande eller anbudsgivare från Storbritannien beroende på resultatet av förhandlingarna. Om sådan tillgång inte kan tillhandahållas enligt gällande rättsliga bestämmelser kan sökande eller anbudsgivare från Storbritannien komma att uteslutas från upphandlingsförfarandet.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/01/2020