Usluge - 52529-2020

04/02/2020    S24

Luksemburg-Luxembourg: Statističke usluge povezane s tržištima poslovnih nekretnina i statistikama o potrošačkim cijenama

2020/S 024-052529

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Estat — Eurostat, ESTAT.C — Macro-economic statistics
Poštanska adresa: Bâtiment Bech building (BECH), Rue Alphonse Weicker 5
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU00 Luxembourg
Poštanski broj: L-2721
Država: Luksemburg
E-pošta: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/eurostat
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5889
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5889
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Statistika

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Statističke usluge povezane s tržištima poslovnih nekretnina i statistikama o potrošačkim cijenama

Referentni broj: ESTAT/LUX/2020/OP/0002
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79330000 Statističke usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Statističke usluge povezane s poslovnim nekretninama i statistikama o potrošačkim cijenama, uključujući:

— automatsko prikupljanje podataka (internetsko „struganje“) s portala za poslovne nekretnine,

— automatsko prikupljanje podataka koje objavljuju fondovi za ulaganje u nekretnine,

— podrška za priručnik o pokazateljima poslovnih nekretnina,

— uvod u nove metodologije i nove izvore podataka u harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena (HICP).

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 408 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Internetsko „struganje“ s portala za poslovne nekretnine

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79330000 Statističke usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU00 Luxembourg
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostori izvoditelja.

II.2.4)Opis nabave:

Automatsko prikupljanje podataka (internetsko „struganje“) s portala za poslovne nekretnine.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 205 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 20
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Europski statistički program od 2013. do 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Prikupljanje podataka od fondova za ulaganje u nekretnine

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79330000 Statističke usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU00 Luxembourg
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostori izvoditelja.

II.2.4)Opis nabave:

Automatsko prikupljanje podataka koje objavljuju fondovi za ulaganje u nekretnine.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 104 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 14
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Europski statistički program od 2013. do 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Podrška za priručnik o pokazateljima poslovnih nekretnina

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79330000 Statističke usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU00 Luxembourg
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostori izvoditelja.

II.2.4)Opis nabave:

Podrška za priručnik o pokazateljima poslovnih nekretnina.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 63 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Europski statistički program od 2013. do 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Nove metodologije i novi izvori podataka u harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena (HICP)

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79330000 Statističke usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU00 Luxembourg
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostori izvoditelja.

II.2.4)Opis nabave:

Nove metodologije i novi izvori podataka u harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena (HICP).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 36 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 8
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Europski statistički program od 2013. do 2020.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 06/03/2020
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 12 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 10/03/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Bâtiment Bech building (BECH), Meeting Room B4/444, Rue Alphonse Weicker 5, L-2721 Luxembourg, LUKSEMBURG.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
28/01/2020