Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dodávky - 52551-2023

Submission deadline has been amended by:  147461-2023
27/01/2023    S20

Slovensko-Brezno: Vybavenie na riadenie parkovísk

2023/S 020-052551

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Brezno
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00313319
Poštová adresa: Nám. M.R.Štefánika 1
Mesto/obec: Brezno
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 97701
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Roman Mikušinec
E-mail: roman.mikusinec@cvo.sk
Telefón: +421 908934680
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.brezno.sk
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/441895
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/441895
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Inteligentné prvky správy mesta Brezno

Referenčné číslo: DEN-005-2023
II.1.2)Hlavný kód CPV
34926000 Vybavenie na riadenie parkovísk
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodávka technológií, zariadení a technologického vybavenia v rámci projektu Inteligentné prvky správy mesta Brezno. Predmet zákazky je rozdelený do 4 samostatných častí, pričom uchádzač môže predložiť elektronickú ponuku na jednu alebo viac časti predmetu zákazky. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 842 431.34 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

HW vybavenie potrebné pre spustenie aplikačných služieb mesta Brezno

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34926000 Vybavenie na riadenie parkovísk
35113300 Bezpečnostné zariadenia
38344000 Zariadenia na monitorovanie znečistenia
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Mesto Brezno, Námestie gen. M.R.Štefánika 1/1, 977 01 Brezno

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodávka technológií, zariadený a technologického vybavenia v rámci projektu Inteligentné prvky správy mesta Brezno a to konkrétne HW vybavenie potrebné pre spustenie aplikačných služieb mesta Brezno. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 42 320.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 8
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Operačný program Integrovaná infraštruktúra, kód výzvy OPII-2020/7/11-DOP, kód ITMS: 311070ATS6

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Mestský dátový portál

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
48000000 Softvérové balíky a informačné systémy
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Mesto Brezno, Námestie gen. M.R.Štefánika 1/1, 977 01 Brezno

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodávka technológií, zariadený a technologického vybavenia v rámci projektu Inteligentné prvky správy mesta Brezno a to konkrétne Mestský dátový portál. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 12 686.67 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 8
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Operačný program Integrovaná infraštruktúra, kód výzvy OPII-2020/7/11-DOP, kód ITMS: 311070ATS6

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Modernizácia verejného osvetlenia mesta

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34993000 Osvetlenie ciest
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Mesto Brezno, Námestie gen. M.R.Štefánika 1/1, 977 01 Brezno

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodávka technológií, zariadený a technologického vybavenia v rámci projektu Inteligentné prvky správy mesta Brezno a to konkrétne modernizácia verejného osvetlenia mesta. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 732 762.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 8
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Operačný program Integrovaná infraštruktúra, kód výzvy OPII-2020/7/11-DOP, kód ITMS: 311070ATS6

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

SW vybavenie potrebné pre spustenie aplikačných služieb mesta Brezno

Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
48810000 Informačné systémy
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Mesto Brezno, Námestie gen. M.R.Štefánika 1/1, 977 01 Brezno

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodávka technológií, zariadený a technologického vybavenia v rámci projektu Inteligentné prvky správy mesta Brezno a to konkrétne softvérové vybavenie potrebné pre spustenie aplikačných služieb mesta Brezno. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 54 662.67 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 8
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Operačný program Integrovaná infraštruktúra, kód výzvy OPII-2020/7/11-DOP, kód ITMS: 311070ATS6

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), ktoré preukáže spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Upozornenie:

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobné postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov.

Uchádzač nie je povinný v zmysle § 32, ods. 3 predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. b), c) a e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov Generálnej prokuratúry, verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby na preukazovanie splnenia podmienky podľa § 32 ods. 1, a) využili iné spôsoby, napr. zápis do zoznamu hospodárskych subjektov alebo predloženie príslušných dokladov.

Upozornenie: možnosť nepredkladania týchto dokladov sa týka uchádzača, ktorému vydávajú doklady orgány štátnej správy Slovenskej republiky (a zadravotné poistovne), pretože len k takýmto dokladom má orgán verejnej moci prístup v rámci informačných systémov verejnej správy SR.

Podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa vzťahujú ku všetkým častiam predmetu zákazky.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nepožaduje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nepožaduje sa.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 02/03/2023
Miestny čas: 09:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/08/2023
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 02/03/2023
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Otváranie ponúk, t.j. sprístupnenie elektronických ponúk v systéme EVO, sa uskutoční (SEČ) na adrese: Mesto Brezno, Námestie gen. M.R.Štefánika 1/1, 977 01 Brezno

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie ponúk, t.j. sprístupnenie elektronických ponúk, je verejné v nadväznosti na použitie ustanovenia § 52 ods. 2 zákona. Na otváraní ponúk, t.j. sprístupnení elektronických ponúk v systéme EVO, sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili svoju ponuku na ktorúkoľvek časť predmetu zákazky v lehote na predkladanie ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Zadávanie zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom systému EVO ver.

18.0 prevádzkovaného ÚVO. Podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch. Pre potreby predkladania ponúk je nevyhnutná registrácia v systéme EVO prostredníctvom registračného formulára

dostupného na portáli EVO. Podrobnosti o systéme EVO sú uvedené na adrese:

https://www.uvo.gov.sk/portalsystemuevo-5f5.html.

Zábezpeka súťažných ponúk sa vyžaduje a to pre časť 1 vo výške 1000,00 Eur, pre časť 2 vo výške 300,00 Eur, pre časť 3 vo výške 18000,00 Eur a pre časť 4 vo výške 1300,00 Eur. Podrobnosti o zábezpeke sú uvedené v súťažných

podkladoch.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
23/01/2023