Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Доставки - 52635-2023

Submission deadline has been amended by:  95234-2023
27/01/2023    S20

България-София: Медицинско оборудване

2023/S 020-052635

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД
Национален регистрационен номер: 130345786
Пощенски адрес: бул. "ТОТЛЕБЕН" №.21
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1606
Държава: България
Лице за контакт: NIKOLAY GEORGIEV ALEKSIEV
Електронна поща: op@pirogov.bg
Телефон: +359 882480443
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://pirogov.eu/bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2465
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/265890
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/265890
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционен сервиз на медицинска апаратура за нуждите на клиниките по анестезиология, съдова хирургия и ЛЧХ в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД

II.1.2)Основен CPV код
33100000 Медицинско оборудване
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционен сервиз на медицинска апаратура за нуждите на клиниките по анестезиология, съдова хирургия и лицево-челюстна хирургия в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД“

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 166 400.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Миялно-дезинфекционна машина

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33100000 Медицинско оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

София, бул. Тотлебен № 21

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционен сервиз на медицинска апаратура за нуждите на клиниките по анестезиология, съдова хирургия и лицево-челюстна хирургия в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД“

Минималният гаранционен срок на апаратурата по е не по-кратък от 12 (дванадесет) месеца.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 60 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП, оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор. Ценовите предложения от офертите на участниците ще бъдат отворени и оповестени след декриптиране на генерирания ключ.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Пациентни монитори (10 броя)

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33100000 Медицинско оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

София, бул. Тотлебен № 21

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционен сервиз на медицинска апаратура за нуждите на клиниките по анестезиология, съдова хирургия и лицево-челюстна хирургия в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД“

Минималният гаранционен срок на апаратурата по е не по-кратък от 12 (дванадесет) месеца.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 72 400.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП, оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор. Ценовите предложения от офертите на участниците ще бъдат отворени и оповестени след декриптиране на генерирания ключ.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Транспортни респиратори (2 броя)

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33100000 Медицинско оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

София, бул. Тотлебен № 21

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционен сервиз на медицинска апаратура за нуждите на клиниките по анестезиология, съдова хирургия и лицево-челюстна хирургия в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД“

Минималният гаранционен срок на апаратурата по е не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 34 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП, оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор. Ценовите предложения от офертите на участниците ще бъдат отворени и оповестени след декриптиране на генерирания ключ.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 77, ал. 1 или ал. 2 от Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и да притежават Разрешение за търговия на едро с медицински изделия издадено от Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ), или еквивалентен документ, удостоверяващ правото им да търгуват в Република България с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава.

Когато участникът е чуждестранно лице, той следва да е вписан в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен.

Участниците следва да предоставят информация за Разрешението, като попълнят Част IV, Раздел А от ЕЕДОП, като посочат номер, дата на издаване и срок на валидност.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител, да представи копие на Разрешението за търговия на едро с медицински изделия или документ, който да докаже, че има право да извършва търговия на едро с медицински изделия, както и че е извършил съответната регистрация, ако е необходимо.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се предвижда

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците следва да прилагат системи за управление на качеството по стандарт ENISO 9001:2015 или по–нов или еквивалентен.

Минимално ниво:

Участниците следва да прилагат система за управление на качеството по стандарт ENISO 9001:2015 или по-нов или еквивалентен, чийто обхват да включва търговия с медицински изделия/апаратура и сервизна дейност на медицинската апаратура или друг обхват, приложим за предмета на поръчката.

За доказване на съответствието си с изискването за технически и професионални способности участникът следва да представи попълнен ЕЕДОП в част IV Критерии за подбор, б. „Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ като от описанието следва да се установява спазването на изискването за приложение на системата за управление на качеството.

Документите, с които се доказва изпълнението на изискванията и които следва да се представят при условията на чл.67, ал.5 и чл.112 ЗОП, са:

- заверено копие на валидното разрешение/удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ или еквивалентно, издадено от орган, установен в друга държава членка на ЕС или друг документ или информация, допустими съгласно ЗОП.

- заверено копие на сертификата, удостоверяващ съответствието участника със стандарта за управление на качеството или друг документ или информация, допустими съгласно ЗОП.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

До участие се допускат всички участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал.1, чл. 55, ал.1, т. 5 ЗОП и обстоятелствата по чл. 107 ЗОП, както и за които не са налице:

- забраните за участие в процедури за обществени поръчки по чл. 3, т. 8, включително във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

- забраните за участие в процедури за обществени поръчки по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 24/02/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 27/02/2023
Местно време: 13:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Съгласно чл. 104, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП, при провеждането на процедурата оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди разглеждане на документите за личното състояние и за съответствие с критериите за подбор.

Съгласно чл. 5к, §1 от Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (EС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (Регламента), считано от 09.04.2022 г. се забранява сключването на нови, а след 10.10.2022 г. изпълнението на вече сключени договори за обществени поръчки, вкл. и на такива, попадащи в някои от изключенията, с лица по чл. 5к, §1, б., „а“ – „в“ от Регламента, а именно: а) руски граждани или физически или юридически лица, образувания или органи, установени в Русия; б) юридически лица, образувания или органи, при които повече от 50 % от правото на собственост, пряко или непряко се притежава от субект, посочен в буква а); или в) физически или юридически лица, образувания или органи, действащи от името или по указание на субект, посочен в буква а) или б). Забраната се прилага и спрямо подизпълнители, доставчици или образувания, чийто капацитет се използва в съответствие със ЗОП, когато участието им в изпълнението на поръчката е повече от 10 % от нейната стойност. Изключения са допустими при условията на чл. 5к, §2 във вр. с чл. 9 от Регламента. Възложителите имат задължението да спазват Регламента на всички етапи от процеса по възлагане, сключване и изпълнение на договори за обществени поръчки.

Възложителят изисква гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, в размер на 1% (един процент) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя от определения изпълнител в една от следните форми:

1. Парична сума

2. Банкова гаранция

3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10 дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
24/01/2023